Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Show simple item record

dc.contributor.author Tainio, Liisa
dc.contributor.author Kallioniemi, Arto
dc.contributor.author Hotulainen, Risto
dc.contributor.author Ahlholm, Maria
dc.contributor.author Ahtiainen, Raisa
dc.contributor.author Asikainen, Mikko
dc.contributor.author Avelin, Lotta
dc.contributor.author Grym, Iina
dc.contributor.author Ikkala, Jussi
dc.contributor.author Laine, Marja
dc.contributor.author Lankinen, Ninni
dc.contributor.author Lehtola, Katju
dc.contributor.author Lindgren, Esko
dc.contributor.author Rämä, Irene
dc.contributor.author Sarkkinen, Tuomas
dc.contributor.author Tamm, Marja
dc.contributor.author Tuovila, Emilia
dc.contributor.author Virkkala, Niklas
dc.date.accessioned 2019-04-16T08:50:01Z
dc.date.available 2019-04-16T08:50:01Z
dc.date.issued 2019-01-24
dc.identifier.citation Tainio , L , Kallioniemi , A , Hotulainen , R , Ahlholm , M , Ahtiainen , R , Asikainen , M , Avelin , L , Grym , I , Ikkala , J , Laine , M , Lankinen , N , Lehtola , K , Lindgren , E , Rämä , I , Sarkkinen , T , Tamm , M , Tuovila , E & Virkkala , N 2019 , Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 11/2019 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9 >
dc.identifier.other PURE: 122519955
dc.identifier.other PURE UUID: aac1c879-6760-465c-b80e-31e023bc72be
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-3362-3488/work/56619275
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-1581-7617/work/56619375
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-2198-4040/work/56620011
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4497-5059/work/56620796
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4514-9859/work/56621274
dc.identifier.other ORCID: /0000-0003-1925-6578/work/56621335
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-4990-4428/work/56621842
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-9816-5262/work/56622533
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-9099-320X/work/56622590
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-9061-4951/work/125258700
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300926
dc.description.abstract Kansojen lisääntynyt liikkuvuus ja globalisaatio moninaistavat yhteiskuntaa ja lisäävät kielten ja uskontojen kirjoa kulttuurissamme. Väestönmuutoksen nopeudesta johtuen suomalainen koulu- ja oppilaitoskulttuuri sekä opettajankoulutus eivät ole vielä ehtineet täysin sopeutua uuteen tilanteeseen. Maahanmuuttajien integroitumisen avainkysymyksiä ovat kielen ja kulttuurin ymmärtäminen sekä sen rinnalla mahdollisuus oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen ylläpitoon. Yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta integroitumista selvimmin tukevia oppiaineita ovat suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2, R2) sekä ns. oman äidinkielen opetus sekä katsomusaineet. Koulujen monet kielet ja uskonnot on Valtioneuvoston kanslian rahoittama ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimushanke, jossa on tuotettu monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta, resursseista ja tulevaisuuden tarpeista eri koulutusasteilla. Hankkeen tarkoituksena on auttaa päättäjiä ja koulutuksen suunnittelijoita resursoimaan oikein ja toimimaan konkreettisesti maahanmuuttajien paremman integraation hyväksi. Tutkimus kohdistui varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, valmistavaan opetukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukioon, opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Aineistonkeruu tapahtui pääasiassa verkkopohjaisilla kyselyillä, jotka suunnattiin opetuksen järjestäjille ja opettajankoulutusyksiköille. Täydennyskoulutuksen osalta aineisto kerättiin osin opettajajärjestöiltä ja osin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lisäksi hyödynnettiin Tilastokeskuksesta saatavia tilastoja ja muita viranomaislähteitä. Hankkeessa pyrittiin myös etsimään opetukseen ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja, ja näistä kysyttiin esimerkkejä suoraan kouluilta. Kysymykset räätälöitiin koulutusalakohtaisesti ja esitestattiin kohderyhmissä. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2018. Selvityksen alussa esitetään kootusti keskeiset tulokset eri koulutusaloilta, ja tämän jälkeen esitellään näihin tuloksiin perustuvat suositukset. Suosituksissa painotetaan muun muassa huomion kiinnittämistä vähemmistökielten ja -uskontojen opettajien kelpoisuuksiin kaikilla koulutusasteilla. Pätevöitymiseen tulee luoda monimuotoisia reittejä esimerkiksi täydennyskoulutusta kehittämällä tai tukemalla katsomusaineissa usean eri uskonnon opetuskelpoisuuden hankkimista. Ammatillisessa koulutuksessa tulee lisätä monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen liittyvää ohjausta. fi
dc.description.abstract Globalisation and increasing mobility diversify societies and expand the number of languages and religions in the Western countries. With the speed of present demographic change, Finnish schools and other educational institutions, including teacher education, have not been fully able to adapt to this new situation. Key issues in immigrant integration comprise the adoption of the local language and culture while also maintaining the language(s), religion and culture of the country of origin. From the point of view of general education, the school subjects that best support integration are Finnish or Swedish as a second language (S2, R2), the learner’s own mother tongue, and religion / ethics. The many languages and religions in schools is a research project funded by the Finnish Government and carried out in the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki. The project has generated rich knowledge of the resources and future needs of the teaching of minority languages and religions, and of Finnish and Swedish as a second language, at different levels of education. The goal of the project has been to provide research-based knowledge for decision makers and education administrators to be able to better allocate resources and to take concrete actions toward the successful integration of recent immigrants to the Finnish society. The project covered early childhood education, pre-primary education, instruction preparing for basic education, basic education, vocational education, upper secondary education, and pre-service and in-service teacher education. Data was collected mainly by online surveys sent to education providers and to teacher education departments in the universities. Data regarding in-service education was collected through teacher organisations and the National Agency of Education. Additionally, data supplied by Statistics Finland and other authorities were used. The project also aimed to disclose well-functioning research-based models for teaching. Examples of these were inquired directly from schools. The survey questions were adjusted for the different educational fields and levels, and they were pre-tested with the respective target groups. The project was carried out in 2017–2018. Key results regarding the different educational fields or levels are summarised (in Finnish) at the beginning of this report, followed by recommendations based on these results. The recommendations emphasise, among other things, that attention should be paid to the qualifications of teachers of minority languages and religions at all levels of education. Furthermore, it is recommended that diverse pathways for acquiring qualifications should be created, for example, through in-service training or by supporting religion and ethics teachers to acquire qualifications for teaching several religions. In vocational training, guidance related to multiculturalism and multi- lingualism should be increased. en
dc.format.extent 205
dc.language.iso fin
dc.publisher Valtioneuvoston kanslia
dc.relation.ispartofseries Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
dc.relation.isversionof 978-952-287-640-9
dc.rights unspecified
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.subject religions
dc.subject Languages
dc.subject Teacher Education
dc.title Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla fi
dc.title.alternative The many languages and religions in schools : – An investigation of the teaching of minority mother tongues and religions as well as Finnish and Swedish as a second language at dif- ferent educational levels en
dc.type Tutkimusraportti
dc.contributor.organization Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
dc.contributor.organization Kasvatustieteiden osasto
dc.contributor.organization Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA
dc.contributor.organization Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
dc.contributor.organization Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
dc.relation.issn 2342-6799
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
11_2019_KUSKI_1_.pdf 1.986Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record