The Biostatistical Model of Disease : The Role and Meaning of Values in the Construction of Health and Disease

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181694
Title: The Biostatistical Model of Disease : The Role and Meaning of Values in the Construction of Health and Disease
Author: Hartonen, Mikko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181694
http://hdl.handle.net/10138/301035
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käytännöllinen filosofia
Social and Moral Philosophy
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkielma tarkastelee erilaisia väitteitä lääketieteellisen sairauden käsitteen arvolatautuneisuudesta. Huomio kohdistuu erityisesti normaaliuden rajoista käytyyn keskusteluun, joka sai alkunsa psykiatrian ympärillä 1960- ja 1970 -luvuilla velloneista kiistoista ja jota edelleen käydään aktiivisesti. Ensisijaisesti analyysi keskittyy Christopher Boorsen biostatistiseen malliin (BST), joka tähtää terveyden ja sairauden välisen rajan määrittämiseen. BST on naturalistinen malli, joka pyrkii kuvaamaan terveyden ja sairauden tieteellisinä ja arvovapaina käsitteinä. BST:n kriitikot pitävät terveyttä ja sairautta arvolatautuneina BST:n määrittelemässä muodossa, mutta näkemyksissä on hajontaa sen suhteen, pidetäänkö käsitteiden arvovapaata määrittelyä periaatteessa mahdollisena. Pääkysymyksenä tutkitaan ovatko biostatistinen malli tai sairauden käsite, jota malli analysoi, arvolatautuneita. Toinen ja merkittävämpi kysymys on, mitä sairauden kaltaisen tieteellisen käsitteen mahdollinen arvolatautuneisuus tarkoittaa ja mitä arvolatautuneisuudesta seuraa. Tutkielmassa sovelletaan käsiteanalyysia ja analysoidaan erilaisia argumentteja, joita on esitetty sairauden käsitteen ja BST:n arvovapauden puolesta ja vastaan. Pääargumentti on, että BST:n määrittelemä sairauden käsite on arvolatautunut, vaikka sille voidaankin antaa kuvaus arvovapain termein. Arvoilla on vaikutusta mallissa toteutuvaan käsitteenmuodostukseen joko biologisten organismien päämäärien tai referenssiluokkien valinnan tasolla. Jos arvot olisivat olleet erilaiset, vaihtoehtoiset päämäärät tai referenssiluokat olisivat voineet tulla valituiksi. Vaihtoehtoisten päämäärien tai referenssiluokkien valinta puolestaan johtaisi toisenlaiseen sairauden käsitteeseen. Täten arvot vaikuttavat siihen, millaiseen sairauden käsitteeseen BST johtaa ja näin sairauden käsitettä voidaan pitää arvolatautuneena. Toisena argumenttina esitetään, että vaikka BST:n määrittelemää sairauden käsitettä voidaan pitää arvolatautuneena, havainnon arvo sellaisenaan ilman jatkoanalyysia jää niukaksi. Havainnosta, jonka mukaan sairaus on arvolatautunut käsite yllä kuvatulla tavalla, ei seuraa käsitteen epätieteellisyyttä tai lääketieteen ja sen soveltamien käsitteiden viallisuutta. Kyseisen kaltaisesta arvolatautuneisuudesta ei myöskään välttämättä seuraa minkäänlaista normatiivista heikkoutta lääketieteen teoriassa, biostatistisessa mallissa tai sairauden käsitteessä. Lopuksi todetaan, että jos lääketieteen ja biostatistisen mallin tekemiin valintoihin vaikuttavat arvot ovat riittävässä määrin jaettuja, valintoihin liittyvä arvolatautuneisuus voi olla merkitykseltään vähäpätöistä. Ongelmia esiintyisi lähinnä sellaisissa konteksteissa, joissa arvot ovat monimuotoisia ja keskenään kilpailevia. Arvojen todellisen roolin ja merkityksen tutkiminen lääketieteellisten käsitteiden määrittelyssä on kuitenkin toistaiseksi keskeneräinen projekti.The thesis examines various claims about value-ladenness of the medical concept of disease. The focus is on the discussion about the boundaries of normality originating in the controversies around psychiatry in the 1960s and 1970s and currently still active. Primarily, the analysis is centered upon Christopher Boorse’s Biostatistical Model (BST) which aims at setting the boundaries between health and disease. The BST is a naturalist account portraying health and disease as scientific and value-free concepts. The critics of the BST either view health and disease as essentially normative concepts or just provide claims about the BST’s covert normativity ignoring the question of the correct account of the concepts. The main question considered is whether the BST or the concept of disease it analyzes are value-laden. Secondly – but even more importantly – it is assessed what it means for a scientific concept such as disease to be value-laden and what might be the implications of such value-ladenness. Conceptual analysis is applied throughout the thesis. The validity of different arguments for and against the value-freeness of disease and the BST is assessed. The primary argument is that disease as defined by the BST is value-laden even though the concept may be given a description in value-free terms. The values enter on the level of choice of either the goals of biological organisms or the reference classes applied in the BST. Given different values, alternative goals or reference classes could have been chosen. Choosing alternative goals or reference classes would lead to a different concept of disease. Hence, values affect the concept of disease that results from the BST and thus disease may be considered value-laden. The secondary argument is that while disease as defined by the BST may be considered value-laden, the value of this consideration is rather limited in the absence of further elaboration. From the observation that disease is value-laden in the way described above, it does not follow that the concept is not scientific or that the medical science and the concepts it applies are flawed. Moreover, the sort of value-ladenness in question does not necessarily imply any normative flaws in medical theory, the BST or the concept of disease. It is concluded that if the values driving the choices medicine and the BST make are shared enough, then the value-ladenness resulting from those choices may be considered inconsequential. The problematic issues would only arise in contexts where values are diverse and competing. Determining the correct role and meaning of values in construction of medical concepts is still a work in progress.
Subject: Health
Disease
Conceptual analysis
Philosophy of Science
Values
Value-ladenness


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hartonen_Mikko_Pro_gradu_2019.pdf 726.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record