Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus : yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241749
Titel: Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus : yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä
Författare: Putkinen, Katja
Medarbetare: Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241749
http://hdl.handle.net/10138/301194
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tavoitteet: Fyysistä aktiivisuutta pidetään yhtenä tehokkaimmista terveyden edistämisen keinoista. Tutkimusten perusteella on olemassa näyttöä, että työssä koettu korkea kuormittavuus voi kuitenkin vähentää vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrää, vaikkakin aikaisemmat tulokset ovat osin ristiriitaisia. Tiettyjen persoonallisuuden piirteiden on havaittu olevan yhteydessä niin työn kuormittavuuden kokemuksiin kuin fyysiseen aktiivisuuden määrään. Tällöin kuormittavuuden kokemuksien ja fyysisen aktiivisuuden väliseen suhteeseen saattavat vaikuttaa yksilölliset ominaisuudet, kuten sisukkuus. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, onko korkea työn kuormittavuus yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen ja muovaako sisukkuus tätä yhteyttä. Menetelmät: Työn kuormittavuutta mitattiin Siegristin ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta -mallilla (Effort-Reward Imbalance model), vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta fyysinen aktiivisuus -indeksillä (Physical Activity Index) ja sisukkuutta tarkasteltiin Cloningerin Temperament and Character Inventory -persoonallisuusmittarin (TCI) sinnikkyysdimension avulla. Tutkimusaineistona käytettiin Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät- pitkittäistutkimuksessa (LASERI) vuonna 2007 kerättyä aineistoa (n=1336, ikä 30-45 -vuotta). Työn kuormittavuuden ja sisukkuuden sekä näiden kahden muuttujan interaktion yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Työssä koetulla kuormittavuudella ei havaittu vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta vähentävää vaikutusta. Sisukkuuden havaittiin olevan yhteydessä fyysisen aktiivisuuden määrään positiivisesti, mutta sisukkuuden asteella ei ollut työn kuormittavuuden ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä muovaavaa vaikutusta. Sisukkuuden voidaan todeta olevan merkittävä fyysisen aktiivisuuden määrään yhteydessä oleva tekijä. Vastaavasti työn kuormittavuudella ei tutkimuksen perusteella ole merkitsevää vaikutusta vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen.Objective: Physical activity is considered as one of the most effective ways to improve overall health. Studies have found that stressful work conditions can decrease leisure time physical activity but not always and noted that personality traits are connected to both stress at work place as well as physical activity. Hence the relationship between stressful work conditions and physical activity is potentially moderated by individual characteristic, one of them being grit. This study investigated the relationship between stressful work conditions and physical activity, and whether grit moderates it. Methods: Stressful work conditions were measured using Siegrist’s Effort-Reward Imbalance model, physical activity using a Physical Activity Index, and grit using Cloninger’s Temperament and Character Inventory models (TCI) persistence scale. Data was collected in 2007 as a part of Young Finns follow-up study (n= 1336 aged 30 to 45 in 2007). Linear regression was used to study how stressful work conditions, grit and their interaction are associated with physical activity. Results and conclusions: No significant association between highly stressful work conditions and low physical activity was found. Grit was positively associated with high physical activity, but it did not moderate the association between stressful work conditions and physical activity.
Subject: fyysinen aktiivisuus
sisukkuus
ERI-malli
ponnisteluja ja palkkioiden epäsuhta
työn kuormittavuus


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post