Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus : yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Putkinen, Katja
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201904241749
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301194
dc.description.abstract Tavoitteet: Fyysistä aktiivisuutta pidetään yhtenä tehokkaimmista terveyden edistämisen keinoista. Tutkimusten perusteella on olemassa näyttöä, että työssä koettu korkea kuormittavuus voi kuitenkin vähentää vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden määrää, vaikkakin aikaisemmat tulokset ovat osin ristiriitaisia. Tiettyjen persoonallisuuden piirteiden on havaittu olevan yhteydessä niin työn kuormittavuuden kokemuksiin kuin fyysiseen aktiivisuuden määrään. Tällöin kuormittavuuden kokemuksien ja fyysisen aktiivisuuden väliseen suhteeseen saattavat vaikuttaa yksilölliset ominaisuudet, kuten sisukkuus. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, onko korkea työn kuormittavuus yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen ja muovaako sisukkuus tätä yhteyttä. Menetelmät: Työn kuormittavuutta mitattiin Siegristin ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta -mallilla (Effort-Reward Imbalance model), vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta fyysinen aktiivisuus -indeksillä (Physical Activity Index) ja sisukkuutta tarkasteltiin Cloningerin Temperament and Character Inventory -persoonallisuusmittarin (TCI) sinnikkyysdimension avulla. Tutkimusaineistona käytettiin Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät- pitkittäistutkimuksessa (LASERI) vuonna 2007 kerättyä aineistoa (n=1336, ikä 30-45 -vuotta). Työn kuormittavuuden ja sisukkuuden sekä näiden kahden muuttujan interaktion yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Työssä koetulla kuormittavuudella ei havaittu vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta vähentävää vaikutusta. Sisukkuuden havaittiin olevan yhteydessä fyysisen aktiivisuuden määrään positiivisesti, mutta sisukkuuden asteella ei ollut työn kuormittavuuden ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä muovaavaa vaikutusta. Sisukkuuden voidaan todeta olevan merkittävä fyysisen aktiivisuuden määrään yhteydessä oleva tekijä. Vastaavasti työn kuormittavuudella ei tutkimuksen perusteella ole merkitsevää vaikutusta vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. fi
dc.description.abstract Objective: Physical activity is considered as one of the most effective ways to improve overall health. Studies have found that stressful work conditions can decrease leisure time physical activity but not always and noted that personality traits are connected to both stress at work place as well as physical activity. Hence the relationship between stressful work conditions and physical activity is potentially moderated by individual characteristic, one of them being grit. This study investigated the relationship between stressful work conditions and physical activity, and whether grit moderates it. Methods: Stressful work conditions were measured using Siegrist’s Effort-Reward Imbalance model, physical activity using a Physical Activity Index, and grit using Cloninger’s Temperament and Character Inventory models (TCI) persistence scale. Data was collected in 2007 as a part of Young Finns follow-up study (n= 1336 aged 30 to 45 in 2007). Linear regression was used to study how stressful work conditions, grit and their interaction are associated with physical activity. Results and conclusions: No significant association between highly stressful work conditions and low physical activity was found. Grit was positively associated with high physical activity, but it did not moderate the association between stressful work conditions and physical activity. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject fyysinen aktiivisuus
dc.subject sisukkuus
dc.subject ERI-malli
dc.subject ponnisteluja ja palkkioiden epäsuhta
dc.subject työn kuormittavuus
dc.title Työn kuormittavuus ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus : yksilön sisukkuus yhteyttä muovaavana tekijänä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201904241749

Files in this item

Files Size Format View
Putkinen_Katja_Pro_gradu_2019.pdf 506.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record