The Effects of Different Diets on Haematology and Serum Biochemistry in Dogs

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904251778
Julkaisun nimi: The Effects of Different Diets on Haematology and Serum Biochemistry in Dogs
Toissijainen nimi: Effekten av olika dieter i hematologiska och serum biokemiska analyser hos hund
Tekijä: Frisk, Camilla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Helsingfors universitet, Veterinärmedicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904251778
http://hdl.handle.net/10138/301238
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
Degree programme in veterinary medicine
Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin
Tiivistelmä: Feeding raw food has increased in popularity and many advocate the good effects of it. Only few studies on raw food has been done, mainly on negative effects such as the risk of infection when handling raw meat. Therefore, the purpose of this study was to investigate whether different diets, especially raw food, has an impact on blood parameters. The hypothesis was that raw food will have an impact on the blood parameters. A total of 101 dogs were included in the analysis. Both hematologic and serum biochemical analyses were made. The owners were asked to fill in a questionnaire with information about their dog and the percent of each food they give to their dogs. Diets were defined as raw food, dry food, canned food and homemade food. Based on the questionnaire, the dogs were divided into different diet groups. Staffordshire bull terriers were also analysed individually since they consisted the majority of the population (n =80). The diet groups were as follows; 100 % raw food, 100% dry food and mixed diet. The population was also divided into 5 groups according to a set percent of either raw or dry food (1 = 0%, 2 = 1–30 %, 3 = 31–60 %, 4= 61–99 %, and 5 = 100 %). The mean values of the blood parameters in all groups were compared statistically (Kruskal-Wallis test). Differences were found between raw and dry and raw and mixed diets. The blood values that most often differed were erythrocytes, haemoglobin, alkaline phosphatase (ALP), creatinine, cholesterol, sodium and protein. Erythrocytes, haemoglobin, protein and creatinine increased with increased amount of raw food. ALP and cholesterol showed the opposite. Sodium showed high values in groups with high amounts of raw food and low values in mixed diets. This study gave evidence that diet is affecting blood parameters. In which extent it can affect remains unclear since no exact information about the diets were collected. Further studies need to be done to evaluate the real effect of a raw diet on blood parameters and whether it should be incorporated in clinical work.Att ge råfoder till sina hundar har stigit i popularitet och flera förespråkar dess goda effekter. Negativa effekter som exempelvis infektionsrisken med rått kött har undersökts. Däremot finns det väldigt få vetenskapliga studier om råfodrets egentliga effekt på hundars hälsa. Därmed var syftet med denna licentiatavhandling att studera olika dieters inverkan på hundars hematologiska och serum biokemiska blodvärden. Av speciellt intresse var att studera effekten av råfoder på blodvärdena och om dessa värden avviker från utsatta referensvärden. Hypotesen för denna studie var att dieten har en effekt på hundars hematologiska och serum biokemiska blodvärden. I analysen av diet och blodvärden deltog 101 hundar. Hematologiska och serum biokemiska parametrar mättes. Ägaren tillbads fylla i ett frågeformulär med information om hunden. Dieten var uppdelad i råfoder, torrfoder, konservfoder och hemlagad mat. Ägarna tillbads fylla i andelen procent de gav av ovannämnda foder. På basen av frågeformuläret grupperades de in i olika dietgrupper. Staffordshire bullterriers bildade även en egen grupp då de utgjorde majoriteten av populationen (n = 80). Grupperna var enligt följande; 100 % råfoder, 100 % torrfoder och de som åt en blandad diet. Populationen delades även in i 5 olika grupper enligt andelen % de åt av antingen råfoder eller torrfoder (1 = 0 %, 2 = 1–30 %, 3 = 31–60 %, 4 = 61–99 %, 5 = 100 %). Medeltalet av varje blodvärde i alla grupperna jämfördes statistiskt (Kruskal-Wallis test). Statistiska skillnader i blodvärdena hittades mellan råfoder och blandfoder respektive råfoder och torrfoder. De parametrar som oftast skiljde sig var erytrocyter, hemoglobin, alkaliskt fosfatas (ALP), kreatinin, kolesterol, natrium och protein. Erytrocyter, hemoglobin, protein och kreatinin ökade då mängden råfoder som hundarna åt, steg. ALP och kolesterol visade omvänd trend. Natrium visade sig vara högt i grupper med mycket råfoder och lågt då man blandade foder. Hypotesen för denna studie uppfylldes och vi kan konstatera att blodvärden skiljer sig statistiskt enlig förtärd diet. I hurdan utsträckning de skiljer sig och huruvida man borde ta i beaktande diet inom kliniskt arbete är ännu osäkert och kräver fortsatta studier.
Avainsanat: canine
haematology
biochemistry
blood
diet
raw food
dry food


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Frisk Camilla Licentiatavhandling_CamillaFrisk.pdf 1.223MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot