Maatalouden ympäristötukien ilmasto-oikeudellinen ohjauskeinovaikutus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905061824
Title: Maatalouden ympäristötukien ilmasto-oikeudellinen ohjauskeinovaikutus
Author: Korvenoja, Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905061824
http://hdl.handle.net/10138/301494
Thesis level: master's thesis
Abstract: Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi merkittävimmistä ilmastonmuutoksen aiheuttajista. Päästöjen vähentäminen on arvioiden mukaan tällä talouden sektorilla erityisen vaikeaa, jonka vuoksi sen suhteellinen osuus kokonaispäästöistä on tulevaisuudessa entistäkin suurempi. Näin ainakin, jos nykyisiä maatalouden tuotantotapoja ei muuteta, olettaen kulutuksen määrän ja laadun pysyvän suhteellisen muuttumattomina. Euroopan unioni (EU) on ottanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan mukaisesti ilmastonmuutoksen torjumisen ympäristöpolitiikan erityiseksi tavoitteeksi. SEUT 11 artiklan läpäisyperiaatteen mukaisesti ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset ovat sisällytettävä kaikkeen unionin politiikkaan, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Tämän seurauksena myös maatalouspolitiikan toteuttamiseen on sisällytetty ilmasto-oikeudellisia elementtejä. Tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten nämä ympäristötavoitteet ovat sisällytetty osaksi maatalouspolitiikan tukijärjestelmää. Sen lisäksi tutkielmassa pyritään vastaamaan ovatko ne olleet tehokkaita, eli ovatko ne tosiasiallisesti edistäneet tavoitteiden toteutumista. Kysymyksen ensimmäiseen osaan voi vastata perinteistä lainopillista metodia käyttäen, mutta sääntelyn tehokkuuden arviointia varten tarvitaan niin kutsuttua sääntelyteoreettista arviointia. Tällöin tutkielmassa joudutaan käyttämään muille tieteenaloille ominaisia metodeja. Tässä tutkielmassa käytetään erityisesti ympäristö-, tilasto- ja taloustieteitä aputieteinä, tukeutuen etenkin maatalouden tutkimuskeskuksen raportteihin maatalouden ympäristövaikutuksista sekä Tilastokeskuksen tilastoihin kasvihuonekaasupäästöistä. Ensimmäisessä osassa käydään läpi, mitä on maatalousoikeus, mitkä ovat maatalouspolitiikan tavoitteet sekä miten maatalousoikeus ja ympäristöoikeus ovat yhdentyneet viime vuosikymmeninä. Toisessa osassa lähestytään sääntelyn vaikutusarvioita tutkimalla tilastoitujen kasvihuonekaasupäästöjen määrien kehitystä sekä tutkimuksia maatalouden eri päästölähteistä. Tutkielmassa tullaan siihen lopputulokseen, että ilmasto-oikeutta on sisällytetty yhä enemmän maatalouspolitiikkaan, mutta se ei ole ollut tehokasta tavoiteltuihin päämääriin nähden. Tilastojen mukaan maatalouden kasvihuonekaasupäästöt eivät ole vähentyneet vuosina 2005–2017 käytännössä lainkaan. Jos maatalouden päästöjä halutaan vähentää pitkällä aikavälillä, ruoan tuotantotapoja tulisi muuttaa merkittävästi. Yksi keino olisi ohjata maatalouden tukia uusien menetelmien kehittämiseen.
Discipline: Ympäristöoikeus
Environmental law
Miljörätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record