Tiedeleiriläisten toimintakompetenssin kokemukset ympäristökysymyksissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081877
Title: Tiedeleiriläisten toimintakompetenssin kokemukset ympäristökysymyksissä
Author: Aalto, Minni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081877
http://hdl.handle.net/10138/301578
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Toimintakompetenssi-käsite kuvaa yksilön valmiuksia toimia jonkin asian puolesta. Se on olennainen käsite ympäristökasvatuksessa, jonka yhtenä tavoitteena on kasvattaa kestävän kehityksen puolesta toimivia kansalaisia. Toimintakompetenssia vahvistava ympäristökasvatus on ratkaisukeskeistä ja sillä kannustetaan oppijoita toimimaan aktiivisina ja sitoutuneina kansalaisina ympäristökysymysten parissa. Tällainen toiminta- ja ratkaisukeskeisyys opetuksessa kehittää oppijoille voimaantumisen kokemuksia. Toimintakompetenssi ympäristökysymyksissä on vahvimmillaan, kun yksilö on tietoinen toimintamahdollisuuksistaan, haluaa toimia ympäristöasioiden parissa ja uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tässä tutkimuksessa selvitetään tiedeleiriläisten kokemaa toimintakompetenssia ympäristökysymyksissä ja tutkitaan, minkälaiset leiriaktiviteetit vahvistivat leiriläisten toimintakompetenssia. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin teemoja, joita leiriläisten toimintakompetenssiin ja sen vahvistamiseen liittyy ympäristökasvatuksessa. Teemojen avulla ympäristökasvatusta voidaan kehittää oppijoiden toimintakompetenssia vahvistavaksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin kesäkuussa 2018 Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen järjestämillä Tulevaisuuden tutkijat -tiedeleireillä. Tutkimuksen aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla (n = 42) ja aineistoa analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa haastatelluilla tiedeleiriläisillä oli vahva halu toimia ympäristöasioiden puolesta. Heillä oli myös tietoisuutta omista toimintamahdollisuuksista. Tietoisuuden taso vaihteli leiriläisten välillä melko paljon, kun taas halu toimia oli lähes kaikilla vahva. Monien leiriläisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin oli toimintakompetenssin edellytyksistä heikoin. Leiriläiset olivat kiinnostuneita muoviroskaongelmaan, ilmastonmuutokseen, Itämeren tilaan, eläinten oloihin sekä saastuneisuuteen vaikuttamisesta. Kollektiiviseen toimintaan liittyvät leiriaktiviteetit vahvistivat eniten leiriläisten toimintakompetenssia. Yksi toimintakompetenssia vahvistava piirre aktiviteeteissa oli ympäristön puolesta toimimisen konkreettiset ja näkyvät vaikutukset. Tärkeää oli myös aktiviteettien toiminta- ja ratkaisukeskeisyys. Toiminta- ja ratkaisukeskeisissä aktiviteeteissa aiheen mahdollisesti herättämät negatiiviset tunteet, kuten huolestuneisuus, eivät vähentäneet leiriläisten toimintakompetenssia. Nämä piirteet aktiviteeteissa on syytä ottaa huomioon tulevien tiedeleirien suunnittelussa. Mikäli lasten toimintakompetenssia ympäristökysymyksiä kohtaan saadaan vahvistettua, voidaan ympäristöongelmista ahdistumisen ja passivoitumisen sijaan vahvistaa lasten halua ja kykyä toimia ongelmien ratkaisun eteen.Action competence is defined as an individual’s ability to act on behalf of something. One of the goals of environmental education is to raise citizens that act on behalf of sustainable development. Therefore, action competence is a vital concept in environmental education. Environmental education that seeks to increase learners’ action competence is focused on problem solving and encouraging learners to act as active citizens regarding environmental issues. This concentration on actions and solutions empowers learners towards acting on environmental problems. An individual’s action competence in environmental issues is strong when he or she is aware of his or her ability to act, has a will to act on environmental issues and has confidence in his or her potential influence. The material of this study was collected during June 2018 on science camps called Tulevaisuuden tutkijat. The camps were organized by the Science Education Centre of the University of Helsinki. The study examined how the camp participants experienced their action competence regarding environmental issues. It also studied the camp program that sought to raise their action competence. The goal of the study is to find and introduce themes that should be considered when we want to strengthen action competence in environmental education. These themes help develop environmental education to strengthen the action competence of learners. The material was collected via group interviews (n = 42) and it was analysed by theory-driven qualitative content analysis. The camp participants interviewed in this study had a strong will to act for environmental issues. They also had knowledge of their ability and potential to act though the quality of knowledge varied between the participants more than the will to act. Many of the participants displayed weak confidence in their own potential influence. The campers were interested in acting on behalf of the plastic litter problem, global climate change, conditions of the Baltic Sea, the well-being of animals and pollution. The activities that strengthened the action competence of the camp participants the most were related to collective action. One feature that strengthened action competence was that the influence of the activity was visible and concrete. It was also important that the activities were concentrated on action and developing solutions. As long as the activities emphasized actions and solutions, the negative feelings (e.g. concern) the activity may have caused didn’t affect negatively on action competence. All these features should be considered in the future when planning science camps. If we can strengthen the action competence of children in regard to environmental issues, we can avoid anxiety and passivating children and instead give them the ability and desire to act toward solving environmental issues.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aalto_Minni_Pro_gradu_2018.pdf 1.651Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record