Nimet verkossa : Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen, Lasse
dc.date.accessioned 2019-05-16T05:23:35Z
dc.date.available 2019-05-29
dc.date.available 2019-05-16T05:23:35Z
dc.date.issued 2019-06-08
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5259-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301762
dc.description.abstract The Internet has changed several areas of our society and culture, including communication and its tool, language. The change of language has been studied from different points of view, but proper names have not received much attention. This thesis fills the gap by examining two name categories in the Internet: user names and level names. Theoretically and methodologically, the study is based especially on onomastics but also on several other disciplines, for example computer-mediated communication (CMC), game studies, digital culture, and drug trade and culture. The thesis consists of four research articles and an extensive summary. In many online communities, a user can create a personal user name, which makes them recognizable to other users. Article I makes an overview of user names in Finnish online communities, using a large corpus. The focus is especially on structure and the semantics of names. Article II studies user names of drug vendors on a global marketplace on Tor network. The article examines especially what kind of information and images vendors share and create of themselves in their names while building the trust that the online drug trade requires. Video games often consist of several spaces of play, which are called levels in this thesis. Article III examines the names of levels in a game called Minigolf, which was located on an online gaming community Playforia (Aapeli in Finnish). Special attention is paid to the principles of naming: what kinds of connections are there between the names and levels’ characteristics? Article IV continues examining level names in Minigolf from the point of view of memorability: what kind of names are easy or difficult to remember? Results of the empirical memory tests completed by game hobbyists show that memorability is influenced by the principle of naming, language and the length of the name, as well as the characteristics of the level itself. The summary part of the thesis evaluates the differences and similarities of user names and level names. The most remarkable common features are uniqueness, intertextuality, the influence of the English language, plentiful use of made-up words, and a somewhat carefree and playful attitude towards naming. The summary also presents the most important research question of the whole thesis: has the Internet changed the ways we give and use names? The answer is an equivocal yes and no. There are some characteristics in the Internet names that do not appear in the name categories of the non-virtual world. On the other hand, there are many resemblances, and some of them seem to be based on the models adapted from real-world names. en
dc.description.abstract Internet on muuttanut useita yhteiskunnan ja kulttuurin osa-alueita, myös viestintää ja sen välineenä toimivaa kieltä. Kielen muutosta on tutkittu runsaasti eri näkökulmista, mutta erisnimet ovat jääneet varsin vähälle huomiolle. Tämä väitöskirja paikkaa aukkoa käsittelemällä kahta verkossa esiintyvää nimikategoriaa: käyttäjänimiä ja radannimiä. Teoreettiselta ja metodologiselta taustaltaan se perustuu vahvimmin nimistöntutkimuksen alaan mutta myös useisiin muihin tieteenaloihin, kuten tietokonevälitteisen viestinnän, videopelien, digitaaliseen kulttuurin sekä huumekaupan ja -kulttuurin tutkimukseen. Tutkimus koostuu neljästä tutkimusartikkelista sekä niiden antia kokoavasta yhteenveto-osuudesta. Useissa verkkopalveluissa käyttäjä voi luoda itselleen henkilökohtaisen käyttäjänimen, jonka avulla muut käyttäjät tunnistavat hänet. Artikkeli I luo laajan aineiston tuella yleiskuvan käyttäjänimistä suomalaisissa verkkoyhteisöissä. Tarkastelu kohdistuu erityisesti nimien rakenteeseen ja semantiikkaan. Artikkeli II käsittelee huumemyyjien käyttäjänimiä Tor-verkon kansainvälisellä kauppapaikalla. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti, millaisia tietoja ja mielikuvia myyjät välittävät itsestään ostajille rakentaessaan verkkohuumekaupan edellyttämää luottamusta. Videopelit koostuvat usein erillisistä pelitiloista, joita tässä tutkimuk-sessa kutsutaan radoiksi. Artikkeli III tarkastelee ratojen nimiä verkkopeliyhteisö Aapelissa sijainneessa Minigolf-pelissä. Erityishuomion kohteena ovat nimenantoperusteet: millaisia yhteyksiä nimillä on ratojen ominaisuuksiin? Artikkeli IV jatkaa Minigolfin radannimien tarkastelua muistettavuuden näkökulmasta: millaiset nimet ovat helppoja tai vaikeita muistaa? Pelin harrastajille teetettyjen empiiristen muistikokeiden tulokset osoittavat, että muistamiseen vaikuttavat niin nimenantoperuste, nimen kieli ja pituus kuin radan pelilliset ominaisuudet. Tutkimuksen yhteenveto-osuudessa arvioidaan käyttäjä- ja radannimien eroja ja yhtäläisyyksiä. Huomattavimpia yhteisiä piirteitä ovat nimien uniikkius, intertekstuaalisuus, englannin kielen vaikutus, tekosanojen runsas käyttö sekä tietynlainen nimenannon huolettomuus ja leikkisyys. Yhteenvedossa pohditaan myös väitöskirjan kokonaisuuden tärkeintä tutkimuskysymystä: onko verkko muuttanut tapojamme antaa ja käyttää nimiä. Vastaus on maltillinen: kyllä ja ei. Verkon nimissä on piirteitä, joita reaalimaailman nimikategorioissa ei esiinny. Toisaalta myös yhtäläisyyksiä on paljon, ja paikoin ne perustunevat reaalimaailman nimistä omaksuttuihin malleihin. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-5258-9
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2019
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject suomen kieli
dc.title Nimet verkossa : Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Ainiala, Terhi
dc.ths Saarelma-Paukkala, Minna
dc.opn Leino, Unni
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in Language Studies en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto fi
dc.contributor.organization Kielentutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i språkforskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NIMETVER.pdf 2.772Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record