”I’m interested in everything that happens everywhere.” : Worldviews and identities of mobile youth in Nairobi region

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151964
Title: ”I’m interested in everything that happens everywhere.” : Worldviews and identities of mobile youth in Nairobi region
Author: Miettinen, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151964
http://hdl.handle.net/10138/301806
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Tämä pro gradu -työ on tapaustutkimus vaihto-ohjelmaan osallistuneiden Nairobin alueen nuorten näkemyksistä heidän rooleistaan muuttuvassa maailmassa. Tutkimus lähtee liikkeelle siitä, kuinka moderniin kansallisvaltioon nojaava hegemoninen narratiivi on muutospaineiden alla globalisoituvassa maailmassa. Työssä keskitytään Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) -ohjelman kautta stipendin Yhdysvaltoihin saaneiden ja nykyisin Nairobin alueella vaikuttavien nuorten maailmankuviin ja identiteetteihin. Paikan ja kansalaisuuden käsitteet ovat tutkimuksen teoreettisen taustan keskiössä. Tutkimuksen empiirinen osuus nojaa monimetodiseen laadullisen tutkimuksen lähestymistapaan. Ensisijainen aineisto kerättiin YES-ohjelman alumneilta Nairobissa ja sen lähialueilla käyttäen puolistrukturoituja haastatteluita, kohderyhmähaastatteluita ja havainnointia. Lisäksi tehtiin asiantuntijahaastattelu ja toissijaisena aineistona käytettiin aiheeseen liittyviä julkisia raportteja. Aineisto analysoitiin Atlas.ti-ohjelmalla yhdistelemällä koodausta ja laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset kertovat YES-ohjelman alumnien olevan globaalisti suuntautuneita, joustavia ja liikkuvia kansalaisia, jotka identifioituvat monenlaisiin ryhmiin ja paikkoihin. He tuntevat kuuluvansa osaksi Keniaa, mutta samalla olevansa myös maailmankansalaisia. Nuorten arvomaailmasta esiin nousevat erityisesti oppiminen ja kokeminen, hyväntahtoisuus, sekä menestyksen tavoittelu. Nuoret pyrkivät kehittämään taitoja, jotka vastaavat globalisaation asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi he kuvailevat vaihtooppilaskokemuksen Yhdysvalloissa olevan tärkeä tekijä, joka on muuttanut jollain tapaa heidän elämänsä suuntaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta Nairobin alueen YES-ohjelman alumnien olevan asemassa, jossa sopeutuminen maailman muutokseen on mahdollista erityisesti korkean koulutuksen ja monikansallisille työmarkkinoille hyvin soveltuvien taitojen ansiosta. Tutkimuksen lopussa kehotetaankin suuntaamaan katseet kohti ryhmiä, joiden sopeutuminen muutokseen ei välttämättä tapahdu yhtä joustavasti tai joiden maailmankuvat ja identiteetit eivät suoraan kohtaa globalisaation ja liikkuvuuden narratiivien kanssa.This master’s thesis is a case study about the perspectives that the mobile youth in the Nairobi region have in their roles in the changing world. The study begins with an assumption that the hegemonic narrative of the modern nation-state is being challenged in the globalizing world. It focuses on the worldviews and identities of the youth who have previously been awarded with a scholarship in the United States via Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) program and currently influence in the Nairobi region. Place and citizenship are used as central theoretical concepts in the study. A multimethod design of qualitative approaches was used to conduct the empirical part of the research. The primary data was collected from the Nairobi region YES alumni by semi-structured interviews, observation and a focus group session. In addition, an expert interview was conducted and public reports regarding the subject of the research were used as secondary data. The data was analyzed with Atlas.ti software, combining coding and qualitative content analysis. The main findings of the study state that the YES alumni are globally oriented mobile and flexible citizens who identify with multiple groups and places. They sense belonging to Kenya but also identify as global citizens. Values that emerge during the research are especially related to learning and experiencing, benevolence and being successful. The youth aim to develop skills that respond to the challenges presented by globalization. In addition, the participants describe the exchange experience in the United States as an important factor that has changed the course of their lives in one way or another. As a conclusion it can be summed that the Nairobi region YES alumni are in a position where adjusting to to the changing world is possible especially due to tertiary education and possessing skills that maybe be applied in transnational expert careers. In the end of the research it is suggested that the groups who do not adjust to the changes as flexibly or whose worldviews and identities do not match in the narratives of globalization and mobility should be acknowledged next.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Miettinen_Nina_Pro_gradu_2018.pdf 3.176Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record