Lahden Ruuhijärven maisemaselvitys : Maisema osana maankäytön suunnittelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151963
Title: Lahden Ruuhijärven maisemaselvitys : Maisema osana maankäytön suunnittelua
Author: Mäkinen, Niko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151963
http://hdl.handle.net/10138/301829
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Maisemaselvitykset ovat keskeisiä maankäytön suunnittelua tukevia perusselvityksiä maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132, MRL) mukaisen suunnittelujärjestelmän jokaisella kaavatasolla. Maisemien vaaliminen ja maisemavaikutusten arviointi aluesuunnittelussa ja rakentamisessa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta maisemia hyödynnetään ja käytetään kestävästi myös tulevia sukupolvia ajatellen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli laatia maisemaselvitys Lahden Ruuhijärven alueelle, joka on tarkoitus saattaa koko nykyisen Lahden kaupungin kattavan yleiskaavoituksen piiriin. Selvitys tehtiin Lahden kaupungin maankäytön osaston toimeksiantona. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia maiseman maantieteellisyyttä, maiseman tulkintaa ja luonnetta sekä maisematutkimuksen ontologisia eroja. Tutkielman ensisijainen menetelmä oli maisema-analyysi, jossa tutkittavan alueen maisemaa, maisemarakennetta ja maisemakuvaa eritellään ja kuvataan sekä luonnonprosessien että ihmisen toiminnan näkökulmista. Maisemaanalyysiin kuului 1) lähtötietoihin tutustuminen ja tausta-aineiston kerääminen, 2) maastotyöskentely, 3) saatujen tietojen analyysi ja kuvaus sekä 4) maisematyyppien jaottelu. Lopuksi maisema-analyysissä annettiin yleispiirteisiä maiseman ja maankäytön suosituksia. Tausta-aineisto koostui aiemmasta selvityskirjallisuudesta sekä paikkatietoaineistoista. Maastotyöskentely toteutettiin kolmessa osassa. Maisema-analyysi tuotti tietoa Ruuhijärven luonnonolosuhteista, alueen historiasta ja nykyisestä maankäytöstä. Maaseutumaisen Ruuhijärven alue jaettiin maisemarakenteensa ja maisemakuvansa perusteella neljään maisematyyppiin, joita olivat Ruuhijärven järvikylä, Pohjoisen Ruuhijärven ja Savisteen maatalousmaisemat sekä ympäröivien metsäselänteiden alue. Maisema-analyysi päätyi tulokseen, jossa Ruuhijärven alueen jatkokehittämistä suositeltiin jatkettavan maaseudun, kulttuurimaiseman ja historiallisen kerroksellisuuden ehdoilla. Elävän maaseudun ja kulttuurimaisemien säilyminen vaativat maankäytön suunnittelulta laatua, avoimuutta ja asiantuntijuutta. Maiseman tulkinta ja arvottaminen on aina subjektiivista ja sidonnaista tulkitsijaan ja arvottajaan. Maisema on laaja maantieteen käsite, jonka tutkiminen ja tulkinta ei koskaan ole yksinkertaista tai yleistettävissä. Jokainen fyysistä maisemaa aistiva tulkitsee maiseman subjektiivisesti, antaen maisemalle sen henkisen ulottuvuuden ja merkityksen omien arvojensa, kokemustensa ja muistojensa ohjaamana. Fyysisesti maisemat ovat olemassa itsessään, mutta ne saavat merkityksensä ja todellisuutensa aistijansa ja tämän elämismaailman kautta. Holistinen maisemakäsitys pyrkii huomioimaan maiseman monipuolisuuden ja kahtiajakoisuuden: sekä havainnoijasta riippumattoman objektiivisen maiseman että havainnoijan luoman subjektiivisen maiseman.Landscape inventories are essential studies and reports supporting land use planning at every level of the system adequate to the Land Use and Building Act (132/1999). In spatial planning and building, protection of landscapes and assessment of impacts are vitally important for sustainable use and utilization of landscapes. The aim of this thesis is to draw up a landscape inventory of the Ruuhijärvi region, Lahti that is to be included in the new master plan, covering the City of Lahti in its entirety. The inventory was implemented as an assignment from the land use department in the City of Lahti. In addition, the aim was to discuss the geographic aspect of landscape, the characteristics and interpretation of landscape and the ontological differences of landscape research. The primary research method of this thesis was landscape analysis in which the landscape and its structure is being analysed and described in the study area. Both natural and human processes are taken into account. The landscape analysis included 1) collecting and analysing initial data, 2) field work, 3) analysis and synthesis of the results and 4) dividing the types of landscape. Finally, general recommendations for landscape and land use planning were drawn up. Initial data consisted of previous literature and reports together with GIS data. The field work was implemented in three periods. The landscape analysis produced information on natural conditions, historical events and current land use in Ruuhijärvi. The rural Ruuhijärvi was divided in four landscape types based on landscape and landscape structure. These landscape types were Ruuhijärvi Lake Village, Agricultural Landscape of Northern Ruuhijärvi and Saviste together with surrounding Forest Ridges. In conclusion, landscape analysis recommended that further development in the area should be executed in the conditions given by countryside, cultural landscape and historical layers. Maintaining the living countryside and cultural landscapes requires high quality, openness and expertise of land use planning. Interpreting and evaluating landscape is always subjective and dependant on the observer. ‘Landscape’ is a wide geographical concept and studying it is never simple or generalizable to a narrow perspective. Everyone who senses the physical landscape is interpreting it subjectively, guided by one’s own values, experiences and memories – thus giving the landscape its mental dimension and meaning. Physically, landscapes exist independently, apart from the observer. But it is the observer who gives the landscape its meaning and reality. The holistic perspective aims to observe the diversity and dichotomy of the term ‘landscape’: both the objective landscape apart from its observer and the subjective landscape created by the observer.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Niko Makinen La ... jarven maisemaselvitys.pdf 5.669Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record