Käsityö ja aktivismi : Käsityö kansalaisaktivismin toimintamuotona 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203061502
Title: Käsityö ja aktivismi : Käsityö kansalaisaktivismin toimintamuotona 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa
Author: Piesanen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201203061502
http://hdl.handle.net/10138/30183
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of this study was to examine the organization's history in Finland especially from the perspective of crafts. Period under review is on the turn of the 19th and 20th centuries. I have called this organization as a craft activism. The purpose of this research was to illustrate the importance of the organization in crafts. In previous studies craft is not usually connected to activism. The purpose was to determine the identity of craft activists and the manifestations of what kind of activism was reflected. Furthermore, the study was to shed light on history of the Craft Museum of Finland of its early decades. The study is a historical study with view of craft science. History as a science is suitable to use in the context of craft science. Historical research is the interpretations of explanations for traces of human activity as well as issues and phenomena in the relations between weighting. Craft Science is also examining of the relationship with the human world, so the historical perspective to the selection is well suited to study of craft science. The material for the study is the protocols and the other archival sources from Craft Museum's and The Finnish society of Crafts and Design's collection. Study has also material from news papers. The study shows that the crafts have been a diverse operation as an integral part of the organization, which began to develop in the 1800s in Finland. The craft has had a significant role, particularly in those organizations where actors have been women. Especially women, craft has been a natural approach, which in the late 1800s also harnessed to the needs of the society. The Craft has established many organizations and it was an important strategy in many philanthropy associations. Craft activism associated with substantially the museum and exhibition activity and industrialization was the key factor in that activity. Industrialization demand marketing channels, through which the exhibitions were intended to answer. On the other hand, the exhibitions reflected the educational motives and through them sought to improve craft skills and cottage industry beside of factory industry. Craft is an integral part of historical research, as it has been important part of people's everyday life for centuries. Nevertheless, there are little historical studies which have done from the perspective of the craft. Usually craft occurs as a part of economy or politics. Also organization activities have not been studied lot of the perspective of craft. Craft science leaves the opportunity to expand on these points to historical studies.Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella järjestäytymisen historiaa käsityöllisen toiminnan näkökulmasta eli käsityöaktivismia 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Tarkoituksena oli havainnollistaa käsityön merkitystä järjestäytymisessä, vaikka sitä ei aiemmissa tutkimuksissa varsinaisesti olekaan liitetty aktivismiin eli ketkä olivat käsityöaktivisteja ja millaisia käsityöllisiä toimintamuotoja aktivismi ilmensi. Lisäksi tutkimuksessa oli tarkoitus valaista Suomen Käsityön museon historiaa sen alkuvuosikymmeniltä. Tutkimus on historiallinen tutkimus, jota käsittelen käsityötieteen näkökulmasta. Historia tieteenä soveltuu käytettäväksi käsityötieteen yhteydessä, sillä se on tulkintoja ja selityksiä ihmisen toiminnan jäljistä sekä asioiden ja ilmiöiden välisten suhteiden punnitsemista. Käsityötiede tutkii myös ihmisen suhdetta maailmaan, joten historiallisen näkökulman valinta sopii hyvin käsityötieteen tutkimukseen. Aineistona tutkimuksessa oli pöytäkirjoja sekä muita arkistolähteitä Suomen Käsityön museon, Ammattikasvatushallituksen ja Taideteollisuusyhdistyksen kokoelmista. Asiakirjalähteiden lisäksi tutkimuksessa oli aineistona sanomalehtikirjoituksia sekä museon arkiston lehtileikekokoelmasta että digitaalisesta sanomalehtikirjastosta. Tutkimus osoitti, että käsityöllinen toiminta on ollut monipuolisesti olennaisena osana järjestötoimintaa, joka alkoi kehittyä Suomessa 1800-luvulla. Käsityöllinen toiminta on ollut merkittävässä roolissa etenkin niissä järjestöissä, joissa toimijoina on ollut naisia. Etenkin naisille käsityö on ollut luonnollinen toimintatapa, joka 1800-luvun lopulla valjastettiin myös järjestäytyvän yhteiskunnan tarpeisiin. Käsityön ympärille perustettiin järjestöjä ja se oli tärkeä toimintatapa monissa filantropisissa yhdistyksissä. Aikakauden käsityöaktivismiin liittyi keskeisesti myös museo- ja näyttelytoiminta, jonka kehittymisen keskeisenä tekijänä oli teollistuminen. Teollistuminen vaati markkinointikanavia, joihin näyttelyillä pyrittiin vastaamaan. Toisaalta näyttelyiden taustalla olivat pedagogiset vaikuttimet ja niiden kautta pyrittiin kohottamaan käsityötaitoa ja kotiteollisuutta tehdasteollisuuden rinnalla. Historiantutkimuksessa käsityö on olennainen osa, sillä se on ollut tärkeä osa ihmisten arkea vuosisatoja. Tästä huolimatta käsityöllisestä näkökulmasta tehtyjä historiallisia tutkimuksia ei juuri ole tai tutkimukset on tehty taloudellisesta tai poliittisesta näkökulmasta. Myös järjestötoiminnan tutkimuksessa käsityöllinen näkökulma on vähän tutkittu. Käsityötiede antaakin mahdollisuuden avartaa näiltä osin historiantutkimusta.
Subject: craft
activism
craft activism
organizations
käsityö
aktivismi
käsityöaktivismi
järjestöt
kotiteollisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kasityoj.pdf 349.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record