Impoliteness in the EFL Classroom : Typical features and teachers’ strategies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212007
Title: Impoliteness in the EFL Classroom : Typical features and teachers’ strategies
Author: Hintikka, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212007
http://hdl.handle.net/10138/301939
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan kieliluokkahuoneissa tapahtuvaa epäkohteliasta vuorovaikutusta ja sen piirteitä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia epäkohteliaisuuden muotoja luokkahuonekontekstissa ilmenee ja millaisia strategioita suomalaiset englannin opettajat hyödyntävät vastatessaan epäkohteliaisuuteen. Samalla tutkimus kartoittaa opettajien asenteita ja havaintoja epäkohteliaisuuteen ja siihen suhtautumiseen liittyen. Tutkimuksen aineistona toimii kaksitoista nauhoitettua englannin oppituntia ja neljä opettajahaastattelua. Aineisto on kerätty Helsingin alueella sijaitsevassa yläkoulussa syksyllä 2018. Oppituntiaineistosta löydettyjä epäkohteliaisuusesimerkkejä ja opettajien vastausstrategioita on analyysissa vertailtu kvalitatiivisesti haastatteluaineistossa esitettyihin havaintoihin epäkohteliaisuuden ilmenemisestä ja siihen puuttumisesta. Epäkohteliaisuuden tunnistamiseen on hyödynnetty Culpeperin (2010) teoriaa epäkohteliaisuuden vakiintumisesta kieleen ja Mugfordin (2008) kategorisointia epäkohtaisuuden tyypeistä. Epäkohteliaisuuden esiintymisen syiden pohdinnassa on hyödynnetty tietoa opettajan ja oppilaiden välisistä valtasuhteista ja löydettyjä epäkohteliaisuustekoja on pyritty tarkastelemaan epäkohteliaisuuden käyttäjän ja kohteen välistä suhdetta vasten. Opettajien käyttämiä strategioita on jaoteltu epäkohteliaisuutta salliviin, torjuviin ja sivuuttaviin suhtautumistapoihin. Oppituntiaineiston analyysissa esiin nousevat erityisesti tilanteellinen ja kohdistumaton epäkohteliaisuus. Epäkohteliaisuutta hyödynnetään myös oppilaan vallankäytön välineenä suhteessa opettajaan ja sen avulla määritellään asemaa vertaisryhmässä. Oppilaslähtöiseen epäkohteliaisuuteen nähden opettajat käyttävät epäkohteliaisuutta harvoin. Haastatteluvastauksissa raportoidut kokemukset vastaavat pitkälti oppituntiaineiston analyysin tuloksia, mutta opettajien kokemuksissa opettajiin kohdistuva epäkohteliaisuus korostuu suhteessa sen ilmenemisen yleisyyteen oppitunneilla. Samoin opettajien oppitunneilla hyödyntämät vastausstrategiat ja haastatteluvastaukset eroavat toisistaan. Opettajat raportoivat vastauksissaan lähinnä torjuvia suhtautumistapoja, mutta luokkahuoneaineistossa opettajat käyttävät sivuuttavia strategioita lähes yhtä usein kuin torjuvia. Opettajat eivät myöskään vastauksissaan huomioi opettajalähtöistä epäkohteliaisuutta miltei lainkaan. Opettajien käsityksillä sekä epäkohteliaisuudesta että omasta roolistaan opettajana voi olla vaikutusta näiden erojen ilmenemiseen. Raportoidut kokemukset ja käsitykset myös paljastavat luokkahuone-epäkohteliaisuuden olevan ilmiönä haasteellinen ja vaikeasti lähestyttävä. Tutkimuksessa esitetään, että opettajat hyötyisivät jatkossa vastausmenetelmien kartoittamiseen ja arviointiin keskittyvästä tutkimuksesta.
Subject: epäkohteliaisuus
kieliasenteet
englanti vieraana kielenä
luokkahuonevuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hintikka_Oona_Pro_gradu_2019.pdf 791.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record