Nonverbaalisen viestinnän kuvaukset kotimaisissa elämäntaito-oppaissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212009
Title: Nonverbaalisen viestinnän kuvaukset kotimaisissa elämäntaito-oppaissa
Alternative title: Descriptions of Nonverbal Communication in Finnish Self Help Books
Author: Heikkilä, Pia-Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212009
http://hdl.handle.net/10138/301951
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fonetiikka (puheviestinnän linja)
Phonetics (Speech Communication)
Fonetik (talkommunikationslinjen)
Abstract: Elämäntaito-oppaat ovat suosittu kirjallisuuden laji länsimaissa. Ne ovat luonteeltaan yleistajuisia ja suurelle yleisölle suunnattuja teoksia, joissa annetaan usein erilaisia neuvoja ja ohjeita hyvän elämän saavuttamiseksi. Kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta aiheesta on kuitenkin vain vähän ilmiön laajuudesta huolimatta. Elämäntaito-oppaita on tutkittu vuorovaikutuksen ja viestinnän näkökulmasta kerran aikaisemmin, joten kyseinen aiheen tarkastelukulma on uusi, tärkeä ja ajankohtainen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa kotimaisten elämäntaito-oppaiden sisältämistä nonverbaalisen viestinnän kuvauksista. Tutkimus on laadullinen puheviestinnän alan tutkimus. Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin Helmet-kirjastojen (Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kirjastoyhtymä) tuottamaa tilastoa vuoden 2017 lainatuimmista elämäntaito-oppaista. Näistä teoksista rajattiin analyysiin 10 teosta. Tutkimustehtävänä oli tarkastella teosten nonverbaalisen viestinnän kuvauksia ja saada lisätietoa siitä 1) millaisia nonverbaalisen viestinnän kanavakoodeja niissä esiintyy, sekä 2) mikä on näiden kuvausten keskeisin interpersonaalisen viestinnän funktio. Aineistolle tehtiin sisällön kvantifiointi ja laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että aineiston teoksissa kuvattiin eniten kinesiikan kanavakoodeja. Nonverbaalinen viestintä näyttäytyi rajallisena, konkreettisesti ja välittömästi havaittavana kehollisena ja ylävartaloon keskittyneenä viestintänä. Yleisin keskeinen interpersonaalisen viestinnän funktio kuvauksissa oli vaikutelmien muodostaminen ja hallinta. Vaikutelmia hallittiin erityisesti ulkoisen olemuksen ja kasvojen kautta. Tutkimuksen keskeisimmät johtopäätökset olivat, että nonverbaalinen viestintä oli aineistossa yksilökeskeistä, tietoista ja performatiivista toimintaa. Nonverbaalisella viestinnällä oli aineistossa intstrumentalisia piirteitä, sillä se näyttäytyi välineenä vaikutelmien hallinnassa. Aineistossa vaikutelmilla tähdättiin mielikuvaan hyvinvoivasta, aidosta ja kiinnostavasta ihmisestä, joka on kiinnostunut muista ihmisistä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi tärkeää oli halutun statuksen ja myönteisen ensivaikutelman viestiminen. Nonverbaalisella viestinnällä oli elämäntaito-oppaissa sosiaalisesti jaettuja merkityksiä, joiden lukijoiden oletettiin tarkentamatta ymmärtävän. Nonverbaalisen viestinnän kuvausten ja niiden instrumentalistisen luonteen voi nähdä ilmentävän osaltaan elämäntaito-oppaiden yksilökeskeistä ja terapisoitunutta diskurssia.
Subject: Nonverbaalinen viestintä
elämäntaito-oppaat
vuorovaikutus
puheviestintä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record