Kapteeni käskee: "Kiipeä puuhun!" : Varhaiskasvatusta ja lasten leikkejä metsäympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212084
Title: Kapteeni käskee: "Kiipeä puuhun!" : Varhaiskasvatusta ja lasten leikkejä metsäympäristössä
Author: Suomela-Inkeri, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212084
http://hdl.handle.net/10138/301969
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiedekunta - Fakultet - Faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta Tekijä - Författare - Author Kirsi Suomela-Inkeri Työn nimi - Arbetets titel Kapteeni käskee: ”Kiipeä puuhun!”. Varhaiskasvatusta ja lasten leikkejä metsäympäristössä Title Captain says: ”Climb the tree!” Early childhood education and children’s games in a forest environment Oppiaine - Läroämne - Subject Kasvatustiede Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Pro gradu -tutkielma / Kristiina Kumpulainen Tiivistelmä - Referat – Abstract Muutama vuosi sitten varhaiskasvatuksen ohjaavat asiakirjat ovat päivittyneet. Vuonna 2016 Varhaiskasvatussuunnitelmasta tuli työtä määrittelevä entisen suosituksen sijaan. Vasu laajentaa oppimisympäristön koskemaan myös lähiympäristöä. Samanaikaisesti yhteiskunnallinen huoli on noussut lasten liian vähäisestä liikkumisesta ja luontosuhteen pelätään murentuvan. Tästä innostuneena halusin selvittää, millaisia lasten leikit voisivat olla luontoympäristössä? Tämän tutkimuksen kehyksenä on Gibsonin luoma affordanssiteoria. Affordanssi eli tarjouma on mahdollisuus, johon lapsi voi halutessaan tarttua. Metsässä löytyy paljon tarjoumia leikkiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia ovat lasten leikit metsässä? Luokittelin leikkejä Bob Hughesin (2002) luoman leikkityypittelyn mukaisesti. Tämä tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus. Tapauksena oli eräs päiväkoti, jossa oli kaksi lapsiryhmää. Lapsiryhmässä oli 14 lasta, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Tutkin lapsiryhmiä osallistuvalla havainnoinnilla ja sen tueksi kuvasin ryhmiä digitaalisella videokameralla. Tutkimusaineistosta litteroin tutkimuskysymysten kannalta mielenkiintoiset kohdat, jotka luokittelin Hughesin (2002) leikkityypittelyn mukaisesti. Tutkimukseni analyysi oli teoriaohjaava; teoria ja aikaisemmat kansainväliset tutkimukset ohjasivat tutkimustani. Lasten leikit olivat metsässä monipuolisia ja lähes kaikkia Hughesin (2002) leikkityyppejä esiintyi tutkimuksessani. Kasvattajien ohjaamissa toiminnoissa esiintyivät erilaiset leikit kuin lasten omaehtoisissa leikeissä. Omaehtoisissa leikeissä näkyi useampia leikkityyppejä. Melkein kaikki leikit luokittelin kuuluvaksi useampaan leikkityyppiin. Lapset olivat innostuneita toiminnasta. Ei toivottua käytöstä, kuten esimerkiksi kiusaamista ei juurikaan esiintynyt. Lähes kaikki metsässä esiintyvät leikit olivat kehollisia ja monet leikit olivat varsinaisia hengästyttäviä liikuntaleikkejä. Metsäympäristön tarjoumat osoittautuivat monipuolisiksi. Kokonaisuutena tutkimus osoitti, että metsä voi olla esimerkki innostavasta leikkiympäristöstä. Avainsanat - Nyckelord Varhaiskasvatus, luonto, affordanssi eli tarjouma, leikkityyppi Keywords Early childhood education and care, nature, affordance, play type Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto – Helda/ E-thesis. (Opinnäyte) Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional informationTiedekunta - Fakultet - Faculty Educational Sciences Tekijä - Författare - Author Kirsi Suomela-Inkeri Työn nimi - Arbetets titel Kapteeni käskee: ”Kiipeä puuhun!” Varhaiskasvatusta ja lasten leikkejä metsäympäristössä Title Captain says: ”Climb the tree!” Early childhood education and children’s games in a forest environment Oppiaine - Läroämne - Subject Education Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor Master’s Thesis / Kristiina Kumpulainen Tiivistelmä - Referat - Abstract The documents guiding early childhood education were updated a few years ago. In 2016, the National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care became work defining instead of being a mere recommendation. The curriculum expands the learning environment to include the neighbourhood as well. Simultaneously, the concern in society regarding children´s decreasing amount of exercise has grown. There is also fear of children becoming disengaged from the natural environment. Motivated by these issues, I wanted to research what kind of games children could play in nature. The framework of this study is Gibson’s Affordance Theory. Affordance describes the possibilities a child has for action. A forest environment provides an abundance of possibilities for play. The objective of my research was to discover what kind of games children play in the forest. I categorised the games according to the play type categorisation of Bob Hughes (2002). This research is a qualitative case study. The case was a specific day care centre with two child groups. Each child group had 14 children, a kindergarten teacher and a nurse. I studied the child groups with participative observations and filmed the groups with a digital video camera. From the research material I transcribed the parts that were interesting from the viewpoint of my original questions and categorised them according to Hughes’ play type categorisation (2002). The analysis of my research was theory-guided: theory and previous international studies guided my research. The games played by the children in the forest were diverse and almost all of Hughes’ (2002) play types were represented in my research. The activities lead by the educators included different games compared to those children played spontaneously. When the children were playing independently, more play types occurred. I categorised almost all games belonging to several play types. The children were enthusiastic about the activities. Unwanted behaviour, such as bullying, occurred rarely. Almost all the playing in the forest included physical activity and the children were often breathless from the physical exercise. The possibilities for play offered by the forest were versatile. In conclusion, the research showed that the forest represents an inspiring environment for play. Avainsanat - Nyckelord Varhaiskasvatus, luonto, affordanssi eli tarjouma, leikkityyppi Keywords Early childhood education and care, nature, affordance, play type Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
Subject: Varhaiskasvatus
luonto
affordanssi eli tarjouma
leikkityyppi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record