Selluloosapohjaisten tekstiilien tulevaisuus : kuluttajanäkökulma ioncell-pohjaisiin tekstiilimateriaaleihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212078
Title: Selluloosapohjaisten tekstiilien tulevaisuus : kuluttajanäkökulma ioncell-pohjaisiin tekstiilimateriaaleihin
Alternative title: The future of cellulose based textiles : a consumer perspective on ioncell-based textile materials
Author: Koppanen, Sanni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212078
http://hdl.handle.net/10138/301970
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien näkemyksiä selluloosapohjaisista tekstiilimateriaaleista. Tutkimuksen teoriataustassa tarkasteltiin tekstiilien ja vaatteiden kulutuksen, tuotteiden merkityksen ja henkilö- ja tuotesuhteiden monimutkaista vuorovaikutusta. Myös kestävää vaatteiden kulutusta ja sen haasteita tarkasteltiin. Mitkä asiat vaikuttavat vaatehankintoja tehtäessä ja kuinka paljon kiinnostus kestävään kulutukseen vaikuttaa han-kintoihin. Tavoitteena oli myös kerätä vastaajilta mielipiteitä ja ajatuksia uudesta Helsingin yliopiston ja Aato-ylipiston kehittämästä selluloosakuidusta ioncell-F materiaalinäytteiden pohjalta. Menetelmät. Tutkimusaineistoa kerättiin kahdella eri E-lomakkeella 24.11.–10.12.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen kyselyn vastaajina olivat Tulevaisuuden palasia – kiertotaloutta Heurekassa -tapahtuman kävijät. Vastauksia oli yhteensä 37. Heurekassa kerätty aineisto toimi esitutkimuksena varsinaisen kyselylomakkeen rakentamiseksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Kauppakeskuksissa satunnaisesti asioiville kuluttajille esitettiin puolistrukturoitu kyselylomake, jossa oli sekä määrällisiä kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen että laadullisia, avoimia kysymyksiä. Mixed methods – tutkimusmenetelmä valikoitui, jotta aineistosta olisi mahdollista saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva. Tutkimuksessa mukana olleiden 45 kuluttajan määrälliset että laadulliset vastaukset analysoitiin tutkimuskysymyksiin peilaten. Tulokset ja johtopäätökset. Kuluttajat suhtautuvat eettiseen ja ekologiseen kulutukseen erittäin myönteisesti. Pääsääntöisesti kuluttajat olivat sitä mieltä että tulevaisuuden tekstiiliteollisuuden ratkaisujen pitää olla kestävällä pohjalla sekä soveltua kiertoon sopiviksi. Vaatteen valinnassa sen istuvuus, malli, laatu ja materiaali olivat kuitenkin tärkeimmät ominaisuudet, joiden perusteella valinnat suoritettiin. Materiaalinäytteiden perusteella tehdyt arviot ioncell-F menetelmällä valmistetusta tekstiilistä olivat hyvin positiivisia. Selluloosatekstiilien tulevaisuus kyselyyn vastanneiden kuluttajien mielestä vaikuttaa valoisalta riippumatta siitä onko se valmistettu neitseellisestä vai kierrätetystä kuidusta.Objectives. The aim of the study was to map consumers' views on cellulose-based textile materials. The theoretical background of the study looked at the complex interplay between the consumption of textiles and clothing, the importance of products and the relationship between personal and product relations. Sustainable clothing consumption and its challenges were also examined. Which things will affect your clothing and how much interest in sustainable consumption will affect your purchases. The aim was also to collect opinions and thoughts from the respondents on the basis of new samples of cellulose fiber ioncell-F developed by the University of Helsinki and Aalto University. Methods. The research data was collected on two different E forms from 24 November to 10 December 2018. The first survey respondents were visitors to the Future Pieces - Circular Economy in Heureka. There were a total of 37 responses. The material collected at Heureka served as a preliminary investigation to build the actual questionnaire. Both quantitative and qualitative research methods were used as research methods. For the occasional consumers in the shopping centers, a semi-structured questionnaire was presented. The form had set quantified questions and qualitative, open questions. The Mixed methods method was chosen to make the material as complete as possible. The quantitative and qualitative responses of the 45 consumers involved in the study were analyzed with reflection on the research questions. Results and conclusions. Consumers are very positive about ethical and ecological consumption. As a rule, consumers were of the opinion that future textile industry solutions should be on a sustainable basis and suitable for circulation. However, when choosing a garment, its fit, model, quality and material were the most important features on which the choices were made. Based on material samples, estimates of the ioncell-F process were very positive. The future of cellulosic textiles from a consumer perspective seems bright whether it is made of virgin or recycled fiber.
Subject: tekstiili
kuluttaja
kestävä kehitys
kiertotalous
kuitu
ioncell-F
selluloosa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koppanen_Sanni_Pro_gradu_2019.pdf 2.299Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record