Elämän ja ymmärryksen asiantuntijat : Aikuissosiaalityöntekijöiden kerrottu asiantuntijuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212071
Title: Elämän ja ymmärryksen asiantuntijat : Aikuissosiaalityöntekijöiden kerrottu asiantuntijuus
Author: Pohjonen, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212071
http://hdl.handle.net/10138/301971
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena aikuissosiaalityön asiantuntijuus näyt-täytyy sosiaalityöntekijöiden kerronnassa ja miten sosiaalityöntekijät kertovat sekä esittävät asiantuntijuuttaan. Aikuissosiaalityö on erilaisten muutosten keskellä, joista näkyvin on edel-leen toimeentulotuen Kela-siirto. Muuttuva konteksti asettaa sosiaalityöntekijät haastavaan tilanteeseen. Asiantuntijuus on muuttunut yksilökeskeisestä tietämisestä yhteistoimijaiseksi, jaetuksi ja neuvotelluksi. Olennaista on, millä tavoin asiantuntijuutta tunnistetaan muuttuvissa tilanteissa. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen. Haastattelin tutkimusta varten seitsemää aikuis-sosiaalityössä toimivaa sosiaalityöntekijää. Analysoin aineiston narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Narratiivisessa lähestymistavassa kertominen nähdään ihmiselle luontaisena. Kertomukset ilmentävät yksilön elämää mutta samalla myös sitä sosiaalista todellisuutta, jossa ne syntyvät. Analyysiyksiköksi tässä tutkielmassa muodostuivat haastateltavien ker-ronnassa ilmenevät kertomusepisodit. Sosiaalityöntekijöiden kerronnassa aikuissosiaalityön asiantuntijuus näyttäytyi vaikeasti sa-noitettavana. Asiantuntijuuteen vaikuttivat työn rakenteelliset reunaehdot sekä moniammatil-linen yhteistyö, jossa aikuissosiaalityö näyttäytyy usein vähempiarvoisena. Asiantuntijuuden kokemisen kontekstin muodostivat muutokset ja jatkuvuudet, jotka vaikuttavat esimerkiksi mahdollisuuteen kehittää työtä. Aikuissosiaalityön asiantuntijuus näyttäytyi kerronnassa hen-kilökohtaisena tunnetyönä. Työn moninaisuus edellyttää sosiaalityöntekijöiltä kykyä erilaisten asiantuntijuuksien hyödyntämiseen työssään.The purpose of this study was to examine how adult social work’s expertise appears in the narratives of social workers. Further, the purpose was to examine how social workers narrate and perform their expertise. The context of adult social work is changing and the most noticeable change is still the transfer of supplementary benefit from municipalities to the Social Insurance Institution of Finland (Kela). The changing context places the social workers in a challenging position. The conception of expertise has changed from individual-based knowing. The emphasis is now more on collaboration and expertise is seen to be shared and negotiated. My study was a qualitative research. I conducted seven interviews with social workers who work in adult social work. I analysed the data with narrative methods. In narrative approach story-telling is seen as a natural part of human life. The stories are an expression of the individual life but also the social context where story-telling takes place. My main interest in this study was in narrative episodes which occur in the narration of the social workers. In the narration of the social workers, expertise seemed to be challenging to explain. Expertise was impacted by structural conditions and multi-professional collaboration where adult social work’s expertise is often seen as inferior. Expertise was experienced in the context of changes and continuities. Adult social work’s expertise seems to be personal and emotion-related. Because of the diversity of the adult social work, the social workers were required to use various forms of expertise in their work.
Subject: Sosiaalityö
aikuissosiaalityö
asiantuntijuus
narratiivinen lähestymistapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pohjonen_Emma_Pro_gradu_2019.pdf 1.244Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record