Engineering students’ experiences of learning entrepreneurial competencies during university studies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212070
Title: Engineering students’ experiences of learning entrepreneurial competencies during university studies
Alternative title: Insinööriopiskelijoiden kokemuksia yrittäjyysosaamisen kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana
Author: Aarnio, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212070
http://hdl.handle.net/10138/301972
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aikaisempi yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on perustunut pääasiassa kvantitatiiviseen lähestymistapaan ja se on keskittynyt tuloksellisuuteen taloudellisten motiivien ohjaamana. Yrittäjyyskompetenssit on käsitetty mahdollisina oppia ja opettaa, vaikkakin näyttö yrittäjyyskoulutuksen tuloksellisuudesta on ollut ristiriitaista. Yrittäjyyskasvatuksen koulutuksellisen prosessin tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Tutkijat ovat suositelleet sosiokonstruktivistisia ja kokemuksellisia pedagogisia lähestymistapoja yrittäjyyskasvatukseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on yhdistää aiemmin erillisiä koulutuksen tuloksiin ja prosessiin liittyviä näkökulmia, ja siten muodostaa syvällisempi kuva yrittäjyyskompetenssien oppimisesta opiskelijoiden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 18 viidennen vuoden insinööriopiskelijaa, jotka olivat aloittaneet opintonsa 1.8.2013. Haastattelukutsut kohdennettiin opiskelijarekisteritietojen pohjalta siten, että tavoitettiin mahdollisimman erilaisia yrittäjyyteen keskittyviä opintojaksoja suorittaneita opiskelijoita. Tutkimusinstrumentti rakentui narratiiviselle tutkimukselle, kriittisten tapahtumien tutkimukselle ja elämänviivalähestymistavalle. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia, abduktiivista päättelyä sekä aineiston kvantifiointia hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Aiempien tutkimusten suuntaisesti yrittäjyyskompetenssit osoittautuivat mahdollisiksi oppia. Kaikki opiskelijat tunnistivat bisnesosaamisen kehittymistä. Varhaisvaiheen yrittäjyyttä tukevien kompetenssien oppimiskokemukset painottuivat kuitenkin useita yrittäjyyskursseja suorittaneille opiskelijoille. Oppimisprosessia koskevat tulokset osoittivat, että yrittäjyyskompetenssien laaja-alainen oppiminen mahdollistui yhdistämällä formaaliin oppimiseen informaaleja elementtejä. Kursseilla oppimisessa painottuivat etenkin ongelmanratkaisua ja projektityöskentelyä sisältävät ympäristöt, joissa opiskelijat työskentelivät poikki- tai monitieteellisissä ryhmissä. Muut kuin yrittäjyyskurssit eivät suoraan tukeneet yrittäjyyskompetenssien kehittymistä. Yrittäjyyskurssien osia voi olla kannattavaa sisällyttää jatkossa erityisesti projektikursseihin.Aims. Previous research on entrepreneurial education has mainly been driven by economic interest. It has been based on quantitative approaches focusing on learning outcomes. Entrepreneurial competencies have been observed as learnable and teachable, although there has been contradictory evidence about effectiveness of entrepreneurial education. Process perspective on entrepreneurial education has left as a minor viewpoint. By now, researchers’ have recommended socio-constructive and experiential approaches to pedagogics. The objective of this study is to bring together previously separate research traditions on educational outcomes and process, introducing more profound picture of learning entrepreneurial competencies especially from the students’ perspective. Methods. The study was conducted by interviewing 18 fifth-year engineering students, who had started their studies on August 1, 2013. The interview invitations were targeted based on study register data for reaching participants from diverse backgrounds on entrepreneurial studies. The research instrument was built on directions of narrative research, critical incident technique and lifeline approach. The data were analyzed with content analysis combined with abductive reasoning and data quantification. Results and conclusions. Consistently with the previous studies, entrepreneurial competencies were shown possible to learn. All students recognized learning of business competencies. However, competencies needed in early-phase entrepreneurship were emphasized by students, who had accomplished several entrepreneurial courses. Results concerning learning process indicated that combining formal learning environments with elements of informal learning resulted as a wide spectrum of learned entrepreneurial competencies. Learning was located especially in problem-solving and project working environments where students co-worked in inter- or multidisciplinary groups. However, other than entrepreneurial courses did not directly support learning of entrepreneurial competencies. Thus, the findings set base for further actions in integrating the elements of entrepreneurial courses into project courses.
Subject: engineering students
entrepreneurial education
entrepreneurship
competency
learning
insinööriopiskelijat
yrittäjyyskasvatus
yrittäjyys
kompetenssi
oppiminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aarnio_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf 1.446Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record