Opettajien käsityksiä monilukutaidon harjoittamisesta valmistavassa luokassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212081
Title: Opettajien käsityksiä monilukutaidon harjoittamisesta valmistavassa luokassa
Alternative title: Teachers' perceptions of multiliteracy practice in a preparatory education
Author: Puro, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212081
http://hdl.handle.net/10138/301973
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat niin tekstit kuin lukemisen ja kirjoittamisen käytänteet. Informaation tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen muotojen uudistuessa ja teknologisten viestintävälineiden kehittyessä luku- ja kirjoitustaidon rinnalle on tarvittu uusia käsitteitä kuvaamaan oppimista, opetusta ja uudistuvia viestinnän muotoja. Tarpeeseen pyrkii vastaamaan monilukutaito, joka liittyy erilaisten tekstien tulkitsemiseen, tuottamiseen ja arvottamiseen. Se on kykyä hankkia, tuottaa, muokata, esittää ja arvioida tietoa, rakentaa identiteettiä ja kriittistä ajattelua sekä oppimista ollen samalla eettistä pohdintaa monikulttuurisesta ja kulttuurisesti moninaisesta maailmasta. Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan oppiminen ja tiedon rakentaminen tapahtuvat sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ei yksilöllisenä ilmiönä. Tästä viitekehyksestä katsoen oppimista ei voi pitää pelkästään tiedonhankintana tai yksittäisen ihmisen osaamisena. Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat monilukutaito ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys. Tutkimuksessa selvitetään luokanopettajien käsityksiä monilukutaidosta ja sen kehittymisestä sekä oppimista tukevista tekijöistä valmistavassa opetuksessa. Tutkimus pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Millaisia käsityksiä luokanopettajilla on monilukutaidosta? 2) Millä tavoin monilukutaitoa luokassa harjoitetaan? Tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisilla teemahaastatteluilla, joissa kohderyhmänä olivat sellaiset opettajat (n=5), jotka opettivat ja ohjasivat valmistavan luokan oppilaita luokkamuotoisessa opetuksessa kevätlukukaudella 2016. Haastatteluiden litteraatit muodostivat aineiston, joka analysoitiin teoriaohjaavan sisällön analyysin menetelmällä. Sisällönanalyysin avulla aineisto luokiteltiin monilukutaitoon viittaavien teemojen mukaisesti, ja siitä poimittiin toimijuuteen ja osallisuuteen viittaavat kohdat. Tutkimuksessa havaittiin, että monilukutaito opettajien käsityksissä oli moninainen. Tutkimuksen yksi keskeisimmistä havainnoista oli, että monilukutaitoa harjoitetaan valmistavan opetuksen luokissa monipuolisesti ja tavoitteellisesti, mutta osin tiedostamatta. Luokanopettajien kertomat toiminta- ja työskentelytavat monilukutaitoon, toimijuuteen ja osallistumiseen ohjaamisessa perustuvat oppilaan tarpeelle olla osa ympäröivää yhteiskuntaa ja tulla kuulluksi. Monilukutaitoon ohjaaminen valmistavalla luokalla on läsnä kaikkialla ja koko ajan.As society change around us, the texts and reading and writing practices change as well. We need new skills to learn and to receive and produce message, text, and symbols in different areas of life. As the forms of produce, interpreting, and conveying information and developing technological communication tools evolve, new concepts need to be added to describe learning, teaching and modernize forms of communication. Multiple literacy is trying to answer this need. It relates to the interpretation, production and valuation of various texts. It is the ability to acquire, to produce, to modify, to present and to evaluate information, build identity and critical thinking and learning. At the same time, it is ethical reflection on a multicultural and culturally diverse world. According to the sociocultural perspective, learning and building knowledge is a social and cultural phenomenon in social interaction, not as an individual phenomenon. From the point of view of this framework, learning can not be considered merely as information gathering or as an individual's knowledge. The theoretical framework for this study is multiliteracy and sociocultural learning. The study aims to answer two question: 1.) What kinds of perceptions do class teachers have of multiliteracy skills? 2.) How is the multiliteracy practiced in the class? The material of the study was collected by qualitative thematic interviews, targeting teachers (n = 5) who taught and guided preparatory class pupils in classroom teaching in the spring semester 2016. Central in the data analysis was how teachers themselves produced the discourse about multiliteracy. Interviewing transcripts constituted a material that was analyzed by the method of analytical content analysis. The content analysis was used to classify the material according to themes referring to multidisciplinary literacy and picked up the sections of agency and inclusion and participation. The study showed that multiliteracy in teachers' perceptions was diverse. One of the main findings of the study was that multiliteracy skills are practiced in a diverse and goal-oriented manner in the preparatory classes, but partly unconscious. The practices and working methods of classroom teachers in multiliteracy, actors and participatory guidance are based on the pupil's need to be part of the surrounding society and to be heard. Guiding multitasking is present everywhere and all the time in preparatory education.
Subject: Monilukutaito
sosiokulttuurinen lähestymistapa oppimiseen
valmistava opetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record