Musiikinopettajien näkemyksiä musiikkikasvatuksen ja musiikin oppiaineen merkityksestä ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212068
Title: Musiikinopettajien näkemyksiä musiikkikasvatuksen ja musiikin oppiaineen merkityksestä ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa
Alternative title: Music teachers' views on the importance and role of music education and music as a subject in Finnish society
Author: Lehtonen, Emilia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212068
http://hdl.handle.net/10138/301974
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän laadullisen Pro gradu-tutkielman tarkoituksena on kuvata, millaisia näkemyksiä musii-kinopettajilla on musiikinopetuksesta sekä musiikin oppiaineesta ja näiden asemasta. Tutkielman lähtökoh-tana on toiminut keskustelu taideaineiden ja tarkemmin musiikin merkityksestä yhteiskunnassa sekä vähen-tynyt arvostus taideaineiden opetusta kohtaan. Teoriataustassa esiteltiin aiempaa musiikkikasvatustutkimus-ta, musiikinopetuksen historiaa ja nykytilaa sekä opetukseen ja oppimiseen liittyviä erityispiirteitä. Myös musiikinopetuksen monipuolisuusnäkökulma vaikutti taustalla läpi tutkielman. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kolme musiikinopettajaa, jotka kaikki opettavat musiikkia yläkoulussa. Aineiston keruu tapahtui puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Analyysi toteutettiin teoriaohjaavana si-sällönanalyysinä ja siinä hyödynnettiin aiempia tutkimuksia ja kirjallisuutta musiikkikasvatukseen liittyen. Taustalla vaikutti fenomenografinen lähestymistapa. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset jaettiin kahteen osaan, musiikinopetuksen erityisiin piir-teisiin ja musiikinopetuksen ja oppiaineen asemaan liittyviin tuloksiin. Erityispiirteistä merkittävimmät tu-lokset liittyivät musiikin kykyyn opettaa itse musiikin lisäksi muitakin taitoja kuten yhteistyötaitoja, luo-vuutta, keskittymiskykyä ja kekseliäisyyttä. Lisäksi musiikin yleissivistävä tehtävä nousi esiin tärkeänä teemana. Myös kokeilukulttuuri ja prosessioppiminen nousivat aineistosta esiin merkittävinä oppiaineen ominaisuuksina. Musiikinopettajien ja musiikinopetuksen asemaan liittyen tuloksissa korostui yhtäältä mu-siikin yhteiskunnallisesti aliarvostettu asema, toisaalta korkea arvostus oman koulun sisällä. Suurimpina opetuksen haasteina mainittiin suuret opetusryhmät ja pakollisten musiikin kurssien vähäisyys. Digitalisaa-tio koettiin pääosin uhkana perinteisille opetusmetodeille.Objectives. The purpose of this qualitative study is to explore what kind of views music teachers have on teaching music, music as a subject and the situation of music education in today’s society. The topic of this study emerged from the discussion about the decreased position of the subject in Finnish society. Earlier studies concerning music teaching, its history and the special features of music education were introduced in theory chapters. Methods. The material of this study was collected from 3 participants, all of them working as music teachers in high school. The role of theory was directional in the analysis. Previous studies about music education were applied in the analysis. The material was approached from phenomenographical point of view. Results and conclusions. The results of this study were categorized into meanings concerning the uniqueness of music teaching and meanings concerning the situation of music education. The most important results describing the uniqueness of music education concerned its ability to teach other things besides just music, such as collaboration skills, concentration and creativity. Common knowledge was also seen as an important theme music can teach. The most important meanings describing the situation of music education concerned on one hand, the generally underrated position of music education in today’s society. However, music education was highly valued by music teachers’ school communities. Large teaching groups, the lack of mandatory courses and digitalization were seen as big challenges in music education as well.
Subject: Musiikkikasvatus
musiikinopetus
musiikinopettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record