Palvelevan johtamisen, yhteisöllisyyden ja työriippuvuuden yhteys työuupumukseen ja työstä palautumiseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212073
Julkaisun nimi: Palvelevan johtamisen, yhteisöllisyyden ja työriippuvuuden yhteys työuupumukseen ja työstä palautumiseen
Toissijainen nimi: Associations between servant leadership, sense of community, workaholism, and burnout and recovery
Tekijä: Muilu, Kaisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212073
http://hdl.handle.net/10138/301975
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. On tärkeää tutkia työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä, jotta saataisiin enemmän välineitä tukea kestäviä työympäristöjä ja -tapoja. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin palvelevan johtamisen, yhteisöllisyyden ja työriippuvuuden yhteyksiä työuupumukseen ja työstä palautumiseen. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Bakkerin ja Demeroutin (2007) mallia työn vaatimuksista ja voimavaroista sekä samansuuntaista resurssien säilyttämisen teoriaa (Hobfoll, 2001). Aiemmassa tutkimuksessa palvelevan johtamisen ja yhteisöllisyyden on havaittu olevan negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen, mutta tutkimusta niiden yhteydestä työstä palautumiseen ei ole. Työriippuvuus on aiempien tutkimustulosten mukaan uhka työssä jaksamiselle ja työstä palautumiselle. Tässä pro gradu -tutkimuksessa nähtiin työn vaatimukset ja voimavarat –mallia sekä resurssien säilyttämisen teoriaa mukaillen, että palveleva johtaminen ja yhteisöllisyys ovat työn voimavaroja, sekä oletettiin niiden olevan negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen ja positiivisessa yhteydessä työstä palautumiseen. Työriippuvuus nähtiin olevan työhön liittyvä vaatimus sekä oletettiin sen olevan positiivisessa yhteydessä työuupumukseen ja negatiivisessa yhteydessä työstä palautumiseen. Menetelmät. Tämä tutkimus on osa laajempaa työhyvinvointitutkimusta, jossa tutkittiin kolmea isoa organisaatiota (N = 1415). Tutkittavat vastasivat sähköisesti työuupumusta ja työstä palautumista sekä palvelevaa johtamista, yhteisöllisyyttä ja työriippuvuutta mittaaviin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin hierarkkisella regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että palveleva johtaminen ja yhteisöllisyys olivat negatiivisessa yhteydessä työuupumukseen ja positiivisessa yhteydessä työstä palautumiseen. Sen sijaan työriippuvuus oli positiivisessa yhteydessä työuupumukseen ja negatiivisessa yhteydessä työstä palautumiseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palveleva johtaminen ja yhteisöllisyys voivat toimia sosiaalisena voimavarana työuupumusta vastaan, ja tukea työstä palautumista. Näin ollen ne voivat olla organisaatiolle eduksi ja hyödyksi. Työriippuvuutta tulisi pyrkiä organisaatioissa aktiivisesti tunnistamaan ja ehkäisemään, sillä se saattaa olla uhka työssä jaksamiselle ja kestäville työtavoille.Aims. It is important to study factors to manage work-related stress to get more tools to support sustainable ways of doing work and flourishing work environments. The purpose of this study was to examine what extent servant leadership, sense of community and workaholism are associated with burnout and recovery from work. Job Demands-Resources Model (Bakker & Demerouti, 2007) and Conservation of Resources Theory (Hobfoll, 2001) were used as a theoretical framework of the study. In this study servant leadership and sense of community were considered as resources and workaholism as a work-related demand. Previous studies have shown that servant leadership and sense of community are negatively associated with burnout, whereas no previous research exist focusing on the associations between servant leadership, sense of community and recovery. According to previous studies, workaholism is positively associated with burnout and negatively associated with recovery. In this study, following the JD-R model, it was hypothesized that servant leadership and sense of community are negatively associated with burnout and positively associated with recovery. In addition, it was also hypothesized that workaholism is associated positively with burnout and negatively with recovery. Methods. This study is a part of an occupational health study, in which three large organizations (N = 1415) were examined by using an e-mail questionnaire. The participants answered questions concerning burnout, recovery, servant leadership, community and workaholism. The data was analyzed using hierarchical regression analysis. Results and conclusions. The results showed that servant leadership and sense of community were negatively associated with burnout and positively associated with recovery. Workaholism was positively associated with burnout and negatively with recovery. As a conclusion, servant leadership and sense of community can serve as important social resources against burnout and support recovery from work. Thus, promoting servant leadership and employees’ sense of community might serve as advantages for organizations. In addition, it would be important to actively recognize workaholism to reduce its threat for employees’ well-being.
Avainsanat: Palveleva johtaminen
yhteisöllisyys
työriippuvuus
työuupumus
palautuminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Muilu_Kaisa_Pro_gradu_2019.pdf 789.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot