Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset : Miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212075
Title: Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset : Miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?
Author: Vuorio, Hanna-Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212075
http://hdl.handle.net/10138/301977
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella omavaraisuuteen pyrkivien kotitalouksien arkea ja selvittää, millä tavoin omavaraisuuspyrkimykset näyttäytyvät jokapäiväisessä elämässä. Tutkielman painopisteenä oli erityisesti omavaraisuuteen pyrkivien kotitalouksien elämäntapa ja sen peilaaminen vallitsevaan moderniin elämäntapaan. Teoreettisesti pro gradu-tutkielmani rakentui modernia yhteiskuntaa ja arkea tarkastelevien asiantuntijoiden tutkimuksiin ja ajatuksiin. Modernin yhteiskunnan ilmiöistä keskeisiä teemoja olivat erityisesti kuluttajuus ja tehokkuus. Arkea sen moninaisuudessaan tarkasteltiin tässä tutkimuksessa sen merkityskokemusten ja rytmittymisen kautta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja avoimella kyselylomakkeella. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi ja kyselylomakkeisiin tuli yhteensä viisi vastausta. Näiden lisäksi analyysin tukena toimivat havaintomuistiinpanojani haastattelutilanteista. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin välineillä. Omavaraisuuteen pyrkivät kotitaloudet pitivät merkityksellisenä elämäntapaansa ja tätä kautta omien arvojensa mukaan elämistä. Arvoissa korostuivat traditionaalisen elämäntavan ihannointi, ekologisuus ja perhearvot. Moderni yhteiskunta herätti ristiriitaisia ajatuksia. Moni vastanneista koki tarpeelliseksi kuluttamisen vähentämisen. Kuitenkin täydellinen irtaantuminen yhteiskunnasta koettiin vaikeaksi, eikä siihen kaikilla vastaajilla ollut haluakaan. Eniten koettiin tarvetta irtaantua ainakin osittain palkkatyöstä ja kaupassakäynnistä, mutta esimerkiksi sosiaalietuuksia ja yhteiskunnan palveluja haluttiin tulevaisuudessakin käyttää. Tulosten valossa voi todeta, että tutkielmaan osallistuneet omavaraisuuteen pyrkivät kotitaloudet ovat aktiivisia toimijoita, jotka uskovat arjen valinnoilla olevan merkitystä niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Omavaraistalouteen pyrkivistä kotitalouksista on kuitenkin niiden moninaisuuden vuoksi vaikea johtaa tiettyä standardimallia: jokainen tavoittelee itse määrittelemäänsä omavaraisuuden astetta.The aim of this thesis was to study the everyday life in self-sufficient households and to explore how do the pursuits of self-sufficiency appear in those households. The focus was especially in self-sufficient lifestyle compared to prevalent modern lifestyle. Theoretically this thesis was constructed by studies and thoughts of researchers of modernity and everyday life. The key themes were especially consumerism and efficiency. Everyday life was explored in a sense of meaningfulness and it’s rhythms. This thesis was a qualitative study. The material for the study was collected using half structured interview and questionnaire with open questions. There was altogether five interviews and five filled in questionnaires. I also used my notes from the interviews as a backup when writing this thesis. Analysis method was qualitative content analysis. Households aiming at living partly self sufficiently found their lifestyle meaningfull and living that way made them feel that they are following their values of life. Those values were especially: admiration of traditional lifestyle, ecological values and family values. Modern society evoked conflicting thoughts. Many of the respondents saw that it is important to reduce consumption. Total off grid living was seen difficult and not everyone even wanted it. What the respondents wanted the most was living at least partly without paid work and using less supermarkets for buying food. Many of the respondents were still willing to use social benefits and services of welfare society. According to the results of this thesis the respondents are active actors who believe that the choices made in everyday life are meaningful both in individual and also in a wider scale. It is difficult to create a standard of self sufficient household because they vary so much and everybody is reaching out for the level of self sufficiency that they have chosen themselves.
Subject: Arki
elämäntapa
kulutusyhteiskunta
moderni yhteiskunta
omavaraisuus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuorio_Hanna-Kaisa_Pro_gradu_2019.pdf 6.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record