Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset : Miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Vuorio, Hanna-Kaisa
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905212075
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301977
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella omavaraisuuteen pyrkivien kotitalouksien arkea ja selvittää, millä tavoin omavaraisuuspyrkimykset näyttäytyvät jokapäiväisessä elämässä. Tutkielman painopisteenä oli erityisesti omavaraisuuteen pyrkivien kotitalouksien elämäntapa ja sen peilaaminen vallitsevaan moderniin elämäntapaan. Teoreettisesti pro gradu-tutkielmani rakentui modernia yhteiskuntaa ja arkea tarkastelevien asiantuntijoiden tutkimuksiin ja ajatuksiin. Modernin yhteiskunnan ilmiöistä keskeisiä teemoja olivat erityisesti kuluttajuus ja tehokkuus. Arkea sen moninaisuudessaan tarkasteltiin tässä tutkimuksessa sen merkityskokemusten ja rytmittymisen kautta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja avoimella kyselylomakkeella. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi ja kyselylomakkeisiin tuli yhteensä viisi vastausta. Näiden lisäksi analyysin tukena toimivat havaintomuistiinpanojani haastattelutilanteista. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin välineillä. Omavaraisuuteen pyrkivät kotitaloudet pitivät merkityksellisenä elämäntapaansa ja tätä kautta omien arvojensa mukaan elämistä. Arvoissa korostuivat traditionaalisen elämäntavan ihannointi, ekologisuus ja perhearvot. Moderni yhteiskunta herätti ristiriitaisia ajatuksia. Moni vastanneista koki tarpeelliseksi kuluttamisen vähentämisen. Kuitenkin täydellinen irtaantuminen yhteiskunnasta koettiin vaikeaksi, eikä siihen kaikilla vastaajilla ollut haluakaan. Eniten koettiin tarvetta irtaantua ainakin osittain palkkatyöstä ja kaupassakäynnistä, mutta esimerkiksi sosiaalietuuksia ja yhteiskunnan palveluja haluttiin tulevaisuudessakin käyttää. Tulosten valossa voi todeta, että tutkielmaan osallistuneet omavaraisuuteen pyrkivät kotitaloudet ovat aktiivisia toimijoita, jotka uskovat arjen valinnoilla olevan merkitystä niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Omavaraistalouteen pyrkivistä kotitalouksista on kuitenkin niiden moninaisuuden vuoksi vaikea johtaa tiettyä standardimallia: jokainen tavoittelee itse määrittelemäänsä omavaraisuuden astetta. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to study the everyday life in self-sufficient households and to explore how do the pursuits of self-sufficiency appear in those households. The focus was especially in self-sufficient lifestyle compared to prevalent modern lifestyle. Theoretically this thesis was constructed by studies and thoughts of researchers of modernity and everyday life. The key themes were especially consumerism and efficiency. Everyday life was explored in a sense of meaningfulness and it’s rhythms. This thesis was a qualitative study. The material for the study was collected using half structured interview and questionnaire with open questions. There was altogether five interviews and five filled in questionnaires. I also used my notes from the interviews as a backup when writing this thesis. Analysis method was qualitative content analysis. Households aiming at living partly self sufficiently found their lifestyle meaningfull and living that way made them feel that they are following their values of life. Those values were especially: admiration of traditional lifestyle, ecological values and family values. Modern society evoked conflicting thoughts. Many of the respondents saw that it is important to reduce consumption. Total off grid living was seen difficult and not everyone even wanted it. What the respondents wanted the most was living at least partly without paid work and using less supermarkets for buying food. Many of the respondents were still willing to use social benefits and services of welfare society. According to the results of this thesis the respondents are active actors who believe that the choices made in everyday life are meaningful both in individual and also in a wider scale. It is difficult to create a standard of self sufficient household because they vary so much and everybody is reaching out for the level of self sufficiency that they have chosen themselves. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Arki
dc.subject elämäntapa
dc.subject kulutusyhteiskunta
dc.subject moderni yhteiskunta
dc.subject omavaraisuus
dc.title Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset : Miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan? fi
dc.title.alternative Households aiming at living self succifiently: everyday life and its meanings : How is everyday life constructed in relation to the modern society? en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905212075

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuorio_Hanna-Kaisa_Pro_gradu_2019.pdf 6.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record