Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden laatu ryhmätoiminnassa inklusiivisessa päiväkotiryhmässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tuominen, Tea
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905212085
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301978
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden laatua ryhmätoiminnassa inklusiivisessa päiväkotiryhmässä. Osallisuuden toteutumista tutkitaan sitoutuneisuuden näkökulmasta, sillä sitoutuneisuutta arvioimalla saadaan tietoa lapsen tarpeista ja varhaiskasvatuksen laadusta. Sitoutuneisuutta tutkitaan, jotta voidaan saada tietoa siitä mitkä tekijät nostavat ja heikentävät erityistä tukea tarvitsevien lasten toimintaan sitoutuneisuutta ja mil-laiset tekijät lasta ohjaavan aikuisen toiminnassa vaikuttavat ryhmätoimintaan sitoutumiseen. Tutkimuksen hypoteesina on, että erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuus näyttäytyy erilaise-na silloin, kun kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ei ole läsnä ryhmässä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin videoimalla kolmea erityistä tukea tarvitsevaa lasta kah-desta eri inklusiivisesta päiväkotiryhmästä Helsingistä. Videoaineistoa kertyi yhteensä noin 2 tun-tia. Videoaineistoa havainnoitiin ja lasten sitoutuneisuutta mitattiin sitoutuneisuuden arviointiin tarkoitetun LIS-YC arviointiasteikon avulla. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti laadulli-sin ja määrällisin periaattein. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että tukea tarvitsevien lasten toimintaan sitoutuneisuus oli kaikkein korkeinta varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjatessa ryhmätoimin-taa. Varhaiskasvatuksen opettajan ohjauksessa sitoutuneisuus oli hieman matalampaa, mutta kui-tenkin lähes yhtä korkeaa kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Ainoastaan lastenhoi-tajan ohjauksessa lasten sitoutuneisuus toimintaan oli merkittävästi alhaisempaa. Aikuisen toi-minnalla oli tutkimustulosten mukaan selkeä yhteys ryhmätoimintaan sitoutumiseen. Sensitiivi-nen kohtaaminen sekä aktiivisesti lasta osallistava ja lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuva toi-minta nostivat eniten toimintaan sitoutuneisuutta. Vastaavasti lapsen aloitteisiin vastaamattomuus, liian vähän osallistava tai taitotasolle liian vaikea tai helppo toiminta laskivat sitoutuneisuutta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden toteutuminen on hyvin riippuvaista aikuisen toimintatavoista sekä toiminnan sisällöistä. Osallisuuden toteutu-misella näyttää olevan myös yhteys kasvattajien koulutustaustaan. fi
dc.description.abstract Objectives. The objective of the study is to find out the quality of the involvement of children with special needs in inclusive day-care group activities. The realization of participation is examined from the perspective of involvement, because by measuring involvement, information of a child’s needs and the quality of early childhood education can be obtained. Involvement is examined to obtain information of the factors that raise or lower the involvement of a child with special needs and also to find out what factors of the instructing adult’s activities affect the involvement to group activities. The hypothesis of the study is that the participation of children with special needs appears differently when early childhood special education teacher is not present in the group. Methods. The data was collected by videotaping three children with special needs in two different inclusive day-care groups in Helsinki. The whole recorded data was approximately 2 hours. The video material was observed, and the involvement of children was measured by using LIS-YC measuring scale specially designed to observe involvement. The study was conducted with qualitative and quantitative principles. The analysis method used was theory-based content analysis. Results. The results of the study show that the involvement of children with special needs who require support was highest when early childhood special education teacher lead the group activi-ties. During the leading of an early childhood education teacher, the involvement was slightly lower, but still almost as high as with the leading of an early childhood special education teacher. Only during leading of a childminder, the involvement to group activities was significantly lower. A clear connection between the activities of the adults to the involvement to group activities was recognised. Sensitive encounter, activities that actively participate the child and activities happen-ing in the zone of proximal development raised the involvement to group activities the most. Correspondingly, not responding to child’s initiatives, activities that participate the child too little, as well as too hard or too easy activities compared to the child’s skill level lowered the involve-ment. As a conclusion, the engagement of children with special needs is very dependent on the adult’s way of acting and the content of activities. The realisation of participation seems to also be connected to the adult’s educational background. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Inklusiivinen varhaiskasvatus
dc.subject osallisuus
dc.subject sitoutuneisuus
dc.subject erityinen tuki
dc.title Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden laatu ryhmätoiminnassa inklusiivisessa päiväkotiryhmässä fi
dc.title.alternative The quality of the participation of children with special needs in inclusive day-care group activities en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905212085

Files in this item

Files Size Format View
Tuominen_Tea_Pro_gradu_2019.pdf 658.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record