”Joskus toivon, että minulla olisi kriisipsykologin tutkinto” : Meksikolaisten ja suomalaisten luokanopettajien käsityksiä omasta ammatinvalinnastaan, roolistaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212082
Title: ”Joskus toivon, että minulla olisi kriisipsykologin tutkinto” : Meksikolaisten ja suomalaisten luokanopettajien käsityksiä omasta ammatinvalinnastaan, roolistaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan
Author: Käräjäoja, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212082
http://hdl.handle.net/10138/301979
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja vertailla meksikolaisten ja suomalaisten luokanopettajien käsityksiä opettajan roolista ja asemasta omassa yhteiskunnassaan. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää syitä opettajan ammatin valitsemiselle. Työn teoreettisessa taustassa luodaan katsaus Meksikon ja Suomen koulutusjärjestelmiin ja opettajankoulutuksiin koulutusjärjestelmien osana. Lisäksi selvitetään myös ammatinvalinnan, opettajan roolin ja aseman käsitteitä. Menetelmät. Laadullisen vertailevan tapaustutkimuksen tutkimusaineisto koostuu 11 meksikolaisen ja 9 suomalaisen luokanopettajan vastauksista puolistrukturoituun sähköpostikyselyyn. Kyselyyn vastanneet meksikolaiset luokanopettajat ovat kotoisin eri puolilta Meksikoa ja suomalaiset luokanopettajat pääosin Etelä-Suomesta. Vastaajien ikä- ja työkokemus vaihtelivat suuresti, joten tutkimusaineisto muodosti monipuolisen kokonaisuuden opettajien ammatinvalinnan roolin ja aseman tarkasteluun. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaan teemoitellen, luokitellen ja vertaillen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa ilmeni, että tutkimukseen osallistuneilla meksikolaisilla ja suomalaisilla luokanopettajilla on hyvin samankaltaiset ajatukset omasta ammatinvalinnastaan sekä yhteneviä käsityksiä opettajan roolista koulussa ja yhteiskunnassa. Yhteneviä määritelmiä opettajan ammatinvalintaan ilmeni kuusi: (1)halu opettaa ja auttaa lasta oppimaan, (2)mahdollisuus vaikuttaa oppilaisiin, (3)mieltymys lasten kanssa työskentelyyn, (4)monipuolinen ja luova ammatti, (5)läheisten vaikutus ammatinvalintaan ja (6)työtilanne. Suomalaisten ja meksikolaisten opettajien käsityksiä opettajan roolista koulussa ja yhteiskunnassa löytyi yhdeksän yhdistävää tekijää: (1)tärkeä rooli kasvattajana, (2)rooli hyvän esimerkin näyttäjänä, (3)ohjaaja/opastaja, (4)rooli oppilaan vanhempana, (5)monta ammattiin kuulumatonta roolia, (6)kelpo kansalaisten kasvattaja, (7)kannustaja/innostaja, (8)auktoriteetti ja (9)toveri. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan havaita, että opettajien käsitykset opettajan ammatinvalintaan ja rooleihin olivat yllättävän samankaltaisia. Kuitenkin meksikolaisten opettajien mielestä opettajien asema on Meksikossa huono, kun taas suomalaisten opettajien mielestä opettajien asema suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvä. Meksikolaisten ja suomalaisten opettajien käsityksiä yhdistäviä tekijöitä löytyi kolme: he olivat samaa mieltä opettajien (1)huonosta palkasta, jossa arvostus ei näy, (2) vapaudesta valita opetusmetodit, ja siitä, että opettajilla on vielä (3)hyvä asema suhteessa oppilaisiin.Objectives. The purpose of this study is to compare Mexican and Finnish classroom teachers’ perceptions of the role and status that teachers have in a society. I also aim to find out reasons for choosing a teaching career. The theoretical background of this study will introduce both Mexican and Finnish educational systems, as well as teachers’ training. In addition, the concepts of vocational selection and teacher’s role and status are under scrutiny. Methods. Eleven Mexican and nine Finnish classroom teachers participated to this qualitative and comparative study via semi-structured e-mail inquiry. Mexican respondents come from all over Mexico, while most of the Finnish respondents come from Southern Finland. Both ages and teaching experience of all the respondents vary significantly. The research material was analyzed by means of content analysis. The role of theory was directional in the analysis. Results and conclusion. The results of this study showed that Mexican and Finnish respondents had similar thoughts about their vocational choice and congruent understanding of teachers’ role in both school environment as well as in society at large. Among both respondent groups, there were six types of similar definitions concerning vocational choices: (1) desire to teach and help the children learn, (2) the possibility to have an impact on children, (3) attachment to work with children, (4) diverse and creative vocation, (5) the influence of family and friends on the choice of career, and (6) employment. Regarding teachers’ role in schools and in society, nine groups of similar perceptions emerged: (1) educator (2) a role model (3) a mentor (4) a ’parent’ for the childen, (5) many roles outside teacher’s profession (6) producer of good citizens (7) supporter, (8) authority, and (9) companion. The results indicate that teachers’ vocational choices and the variety of roles inside the teaching profession are a global phenomenon. However, the social status of teachers is, according to Mexican teachers, bad, while Finnish teachers consider their social status to be good. Regarding the social status of teachers, there were three groups of similar perceptions among both respondent groups: (1) low wage, indicating the lack of appreciation, (2) liberty to choose the teaching methods and, lastly, (3) good status/position in relation to the pupils.
Subject: ammatinvalinta
opettajan rooli
opettajan asema
vertaileva tutkimus
koulutus Meksikossa
koulutus Suomessa
opettajankoulutus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karajaoja_Ella_Pro_Gradu_2019.pdf 1.066Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record