Oppilaasta asiantuntijaksi : Vertaistutorien asiantuntijuus ja sosiaaliset verkostot yläkoulun yhteisöllisissä keksimisprojekteissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212069
Titel: Oppilaasta asiantuntijaksi : Vertaistutorien asiantuntijuus ja sosiaaliset verkostot yläkoulun yhteisöllisissä keksimisprojekteissa
Författare: Tenhovirta, Satu
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212069
http://hdl.handle.net/10138/301980
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, analysoida ja tulkita yläkoulun keksimisprojekteissa digitutoreina toimineiden oppilaiden kuvauksia tutorina toimimisesta, asiantuntijuudesta ja toimijuudesta. Lisäksi tarkastelen tutoreiden sosiaalisia verkostoja auttamisen ja resurssien näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen näkökulma on sosiokulttuurinen, ja asiantuntijuutta tarkastellaan oppilasasiantuntijuuden ja verkostoituneen asiantuntijuuden näkökulmista. Oppiminen nähdään laajana, koulukontekstin ylittävänä ilmiönä, joka on sidoksissa kiinnostuksiin ja verkostosuhteisiin. Tämä tutkielma luo pohjaa uusille vertaistutorointia, teknologiakasvatusta ja innovatiivisia oppimisympäristöjä tavoittelevaa kehittämistutkimusta hyödyntäville tai yhdisteleville tutkimuksille ja pedagogisille kokeiluille. Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa design-, tiede- ja teknologiakasvatuksen hanketta Co4Labia, jossa suoritetaan vuosien 2016–2019 aikana erilaisia yhteiskehittelyyn, yhteisopettajuuteen ja ilmiöoppimiseen pohjautuvia keksimisprojekteja pääkaupunkiseudun peruskouluissa. Aineisto on kerätty tutkimukseen osallistuneesta helsinkiläisestä yläkoulusta keväällä 2017 hankkeen ensimmäiseltä kierrokselta. Aineisto koostui tutoreiden (N=15) puolistrukturoiduista yksilöhaastatteluista ja henkilökohtaisia verkostoja kuvanneista verkostokartoista. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmillä. Verkostokartat analysoitiin CytoScape-ohjelman avulla ja niiden avulla kuvattiin sekä tutorien keskinäistä yhteistyöverkostoa että kolmen tutorin henkilökohtaisia verkostoja. Tutorit tarvitsivat projektissa monipuolista teknologista, sosiaalista, pedagogista ja reflektiivistä osaamista. Tutorien keskinäisestä sosiaalisesta verkostosta nousi esille kolmen kognitiivisesti keskeisen toimijan joukko. Nämä kolme ”eksperttitutoria” toimivat opettajien kumppaneina projektissa, joilla oli muita syvällisempää osaamista ja jotka ohjasivat myös tutorien ryhmää projektissa. Heidän henkilökohtaisten verkostojensa tarkastelu osoitti, että heillä kaikilla oli kiinnostuksiin pohjautuvia koulun ulkopuolisia verkostosuhteita, jotka tukivat teknologiataitojen kehittymistä. Lisäksi he olivat aiemminkin osoittaneet aktiivisuutta ja osaamista koulun kontekstissa ja sitä kautta saaneet vastuuta sekä luoneet yhteistyösuhteita erilaisissa teknologiaprojekteissa.The purpose of this study is to describe, analyze and interpret the descriptions of tutor’s work, expertise and agency that appeared in digital peer-tutors’ interviews. I have also analyzed the tutors’ social networks from the perspectives of sharing resources and help. The theoretical perspective is socio-cultural, and expertise is examined from the perspectives of student expertise and networked expertise. Learning is seen as a wide phenomenon that transcends the formal learning in school context and is connected to interests and networks. This thesis can provide a basis for future empirical research and pedagogical experiments that consist of or combine peer-tutoring, technology education and design research that targets to create innovative learning environments. This study is part of a design, science and technology education research project Co4Lab, funded by Academy of Finland, which consists of several co-inquiry, co-design and co-teaching experiments in comprehensive school context in years 2016-2019. The data has been collected in spring 2017 from the first iteration in an upper secondary school in Helsinki. The data consists of the tutors’ (N=15) semi-structured interviews and maps that describe their social networks. Interviews were analyzed by using content analysis method. Network maps were analyzed by using CytoScape analysis program and they were used to describe both tutor group’s cooperation and the egocentric networks of three tutors. The tutors needed versatile technological, social, pedagogical and reflective know-how in the project. Tutor group’s social network revealed 3 students, who acted as cognitively central keyactors. These “expert tutors” acted as companions for teachers, they had deeper knowledge than others and they also organized the work of the tutor group. Analyze of the expert tutors’ egocentric networks showed that these students had interest-based network relationships and other resources outside the school context, which were critical for learning technology skills. Furthermore, they had been recognized as active and tech-savvy students in the school context earlier, and had gotten responsibilities and network connections in previous technology projects at school.
Subject: keksintöpedagogiikka
oppilasasiantuntijuus
sosiaaliset verkostot
teknologiakasvatus
tutorointi


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tenhovirta_Satu_Pro_gradu_2019.pdf 2.262Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post