”Olin tänään matikan tunnilla sinnikäs” : Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia onnistumisesta ja omista luonteenvahvuuksistaan sekä toisen kannustamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212083
Title: ”Olin tänään matikan tunnilla sinnikäs” : Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia onnistumisesta ja omista luonteenvahvuuksistaan sekä toisen kannustamisesta
Author: Alin, Mariel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212083
http://hdl.handle.net/10138/301981
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Yhteiskunnallinen keskustelu sekä useat tutkimukset kantavat huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista; arviolta 10-20% kaikenikäisistä lapsista kärsii mielenterveysongelmista. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) osoitetaan kouluille opetus- ja kasvatustehtävä, jonka tarkoituksena on mm. tukea oppilaiden positiivista identiteettiä, kehitystä ja hyvinvointia. Erityisen tärkeänä nähdään oppilaiden omien vahvuuksien ja erityisyyden tunnistaminen sekä itsensä arvostaminen. Positiivinen psykologia ja luonteenvahvuusopetus on viimeisen vuosikymmenen aikana nähty yhdeksi mahdollisuudeksi tukea oppilaiden hyvinvointia kouluissa. Kuitenkin, oppilaiden kokemuksista on vielä niukasti tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata 6.- ja 9. -luokkalaisten oppilaiden kokemuksia omista luonteenvahvuuksistaan, heidän onnistumisen kokemuksista sekä toisen kannustamisesta. Jotta oppilaiden kokemuksia voitiin ymmärtää, on tämän tutkimuksen toisena teoreettisena viitekehyksenä esitetty minäkäsityksen kehitystä osaksi omien vahvuuksien tunnistamista. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa viitteitä siitä, kuinka tarpeellisena positiivi-sen pedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa voidaan nähdä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yhteensä 175 oppilasta, joista 6.-luokkalaisia oli 107 ja 9.-luokkalaisia 68. Tutkimuksen aineisto oli sekundaariaineisto, alkumittaus ja osa laajempaa Helsingin yliopiston tutkimushanketta, jonka tarkoituksena oli opettaa 6.- ja 9. -luokkalaisille oppilaille positiiviseen kasvatukseen liittyviä laaja-alaisia taitoja. Aineisto koostui kolmesta avoimesta kysymyksestä, jossa selvitettiin oppilaiden kokemuksia omista luonteenvahvuuksista, onnistumisen kokemuksista sekä toisen kannustamisesta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin ja -erittelyn avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien tunnistaminen, heidän onnistumisen kokemukset sekä toisen kannustaminen tulivat vahvasti esille koulun ja vapaa-ajan konteksteissa. Kuitenkin, noin kolmasosa oppilaista ei osannut kertoa tilanteesta, jossa olisi onnistunut tai käyttänyt luonteenvahvuuksiaan. Omaksi luonteenvahvuudeksi nähtiin erityisesti toisen auttaminen, onnistumisia koettiin koulutyöskentelyssä ja sekä toista kannustettiin onnistumaan. Oppilaat osaavat useammin kertoa tilanteesta, jossa he ovat kannustaneet toista, kuin omista luonteenvahvuuksistaan ja onnistumisen kokemuksista.Social debate and a number of studies take care of children’s and adolescent’s well-being; approximately 10–20% of children of all ages suffer from mental health problems. Supporting the well-being of children is also included in the national curriculum, which assigns schools a teaching and educational role to support students’ positive identity, development and well-being. Particularly important is the recognition of pupils’ own strengths and specialities. Over the past decade positive psychology and character strength interventions have been seen as one of the possibilities to support pupil’s well-being in schools. However, there is still little research on student experiences. The aim of this study was to describe the experiences of 6th and 9th grade pupils about their own strengths and success and the encouragement of another. In order to understand the pupils’ experiences, the second theoretical framework of this study is the development of the self as a part of identifying one’s own strengths. The purpose of this study is to give an indication of how necessary the use of positive pedagogy can be seen. A total of 175 pupils participated in the study, of which 107 were 6th graders and 9th graders 68. The study material was secondary and part of a broader research project at the University of Helsinki. The material consisted of three open questions that explored pupils’ experiences of their own strengths and success. Also the encouragement of others was investigated. The material was analysed by qualitative content analysis. Recognizing the strengths of children and adolescents, the experiences of their success and the encouragement of the other came to the fore in school and leisure contexts. However, about one-third of the students were unable to tell about a situation where they had succeeded or used their strengths. One of the strengths mentioned was the need to help others. Success was felt especially in school work. Pupils encouraged others to succeed. Pupils know more often about the situation in which they have encouraged others, rather than their own strengths and experiences of success.
Subject: minäkäsitys
positiivinen psykologia
luonteenvahvuusopetus
hyvinvointi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record