Laaja-alainen osaaminen toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212065
Title: Laaja-alainen osaaminen toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa
Alternative title: Transversal competence in education arranged by activity areas
Author: Sipilä, Miina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212065
http://hdl.handle.net/10138/301985
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitin miten vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisällytetyt laaja-alaiset osaamisen alueet sopivat toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa uudistetaan muuttuvan maailman mukana, mutta toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen osuus perusopetuksen opetussuunnitelmassa on pysynyt vuosikymmeniä samanlaisena. Laaja-alaisissa osaamisen alueissa ja toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa on kuitenkin samankaltaisuuksia, sillä molemmat tähtäävät kokonaisvaltaiseen kasvun ja kehityksen tukemiseen ja kumpikaan ei toimi oppiainerajojen sisällä. Laaja-alaisten osaamisten tavoitteena on ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen sekä oppilaiden rohkaisu niin, että oppilaat tunnistavat omat vahvuutensa. Toiminta-alueittain järjestetty opetus pyrkii edistämään oppilaan itsenäistä toimimista elämässä. Aineistoni koostui 22:sta toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa opettavan opettajan haastattelusta, jotka kerättiin kevään 2018 aikana neljästä eri puolella Suomea sijaitsevasta kaupungista. Analysoin aineiston hyödyntäen Attride-Stirlingin mallin mukaista teemaverkostojen avulla tehtävää analyysia. Toteutin työni kvalitatiivisena tutkimuksena. Tulokset osoittivat, että laaja-alaisia osaamisen kokonaisuuksia on mahdollista hyödyntää monipuolisesti toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa. Monilukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sekä työelämän ja yrittäjyyden kohdalla aineistossa oli selkeä ristiriita siitä, soveltuvatko ne toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen vai eivät. Perusopetuksen opetussuunnitelman määritelmän ja tutkimustiedon valossa myös nämä kolme osaamisen aluetta ovat hyödynnettävissä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa. Erityisesti näiden kolmen osaamisen kohdalla toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen soveltuvien käyttömuotojen kirjaaminen perusopetuksen opetussuunnitelmaan sekä opettajien ja muiden ammattilaisten täydennyskoulutus olisivat tarpeellisia. Tuloksista selvisi myös, että opettajat kokivat laaja-alaisen osaamisen sisältöjen ja toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sisältöjen olevan samankaltaisia. Tärkeimmiksi laaja-alaisen osaamisen alueiksi opettajat nimesivät itsestä huolehtimisen ja arjen taidot sekä vuorovaikutuksen ja ilmaisun. Opettajat toivat esille myös integraatio- ja inkluusioratkaisuja, joita he toteuttivat laaja-alaisten osaamisten sisällä. Tämän lisäksi opettajat toivat esille osallisuuden ja sen toteutumisen laaja-alaisten osaamisten viitekehyksessä sekä esittivät huolia liittyen laaja-alaisiin osaamisiin ja niiden hyödynnettävyyteen.In this research I examined in what way the transversal competence areas included in the core curriculum are compatible with the education arranged by the activity areas. While the core curriculum is being renewed to suit the changing world, the role of the education arranged by the activity areas has remained the same for decades. There are, however, similarities between the transversal learning and the education arranged by the activity areas. They both aim at supporting comprehensive growth and development and neither of them functions inside the limits of separate subjects. The aim of transversal competence learning is the pupils´ growth as personalities and citizens in such a way that they recognize their own strengths while education arranged by the activity areas helps them to act independently in their lives. My material consisted of 22 interviews of teachers who taught by the activity areas. The interviews were collected during the spring of 2018 in four cities in different parts of Finland. I analysed the material utilizing analysis based on thematic networks. I executed my study as a qualitative research. The results showed that it is possible to make use of the ideas of transversal competence learning in a versatile way in education arranged by the activity areas. Multiliteracy, ICT competence, working life competence and entrepreneurship were emphasized in the material because in these areas of learning there seemed to be an obvious contradiction as to their suitability to education by the activity areas. In the light of the definition of the core curriculum and the results of research, these three areas of learning can be made use of in education arranged by the activity areas. Documenting the suitable methods in the core curriculum would be important as well as teachers´ further education. I noticed that teachers experienced the contents of transversal competence learning and learning by activity areas being alike. In teachers´ opinion taking care of oneself, managing daily life, interaction and expressing oneself are the most important areas of transversal learning. Teachers also presented integration and inclusion solutions they used in transversal education. In addition to this they talked about participation and its realization in the framework of transversal. competence. They also expressed doubts as to the possibilities of transversal competences and their appropriability.
Subject: toiminta-alueittain järjestettävä opetus
laaja-alainen osaaminen
erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sipila_Miina_Pro_gradu_2019.pdf 719.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record