Kotitalouksien jätteiden lajittelua ja kierrättämistä edistävät ja estävät tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212077
Title: Kotitalouksien jätteiden lajittelua ja kierrättämistä edistävät ja estävät tekijät
Alternative title: Factors promoting and preventing waste sorting and recycling in households
Author: Terhivuo, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212077
http://hdl.handle.net/10138/301986
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Jätteet aiheuttavat ilmakehään päästöjä monessa eri vaiheessa, eikä jätteenpolttolai-tosten kapasiteetti ole riittävä nykyiselle sekajätteen määrälle. Päästöjä ja poltettavan jätteen määrää voidaan vähentää lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet. Lajiteltu jäte voidaan uusiokäyt-tää tai kierrättää uudeksi tuotteeksi, -materiaaliksi- tai aineeksi, mikä on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Hajautettu jätehuolto jättää vastuun lajittelusta kotitalouksille ja yrityksille, joiden lajittelua pitäisi saada lisättyä. Kierrätyskäyttäytymistä koskeva aikaisempi tutkimus on pitkälti kvantitatiivista ja kansainvälistä, joten tutkielma tarkastelee suomalaisten kotitalouksien kierrätyskäyttäytymistä laadullisella tutkimusotteella. Tutkimustehtävänä on kierrätyskäyttäy-tymiseen vaikuttavien tekijöiden analysointi eli tunnistaa ne tekijät, mitkä tukevat tai estävät kotitalouksien jätteiden lajittelua ja kierrättämistä. Lisäksi osassa kotitalouksia toteutetaan pie-nimuotoinen interventio, jonka tavoitteena on kehittää kotitalouksien tai taloyhtiön kierrätys-käytänteitä sekä parantaa tietoisuutta jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen liittyen. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten jätteiden lajittelua ja kierrättämistä voidaan edistää. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yhdeksän keskiuusimaalaista rivi- tai omakotitalossa asu-vaa heterogeenistä kotitaloutta. Kodit sijaitsivat sekä palveluiden läheisyydessä että syrjemmäs-sä. Aineisto tuotettiin puolistrukturoidun haastattelun ja havainnoinin keinoin, joten se koostui haastattelulitteraateista ja kenttämuistiinpanoista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisäl-lönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Kotitalouksien kierrätyskäyttäytymiseen vaikuttivat kodin ja erityi-sesti keittiön säilytystilat, jätekäytänteiden toimivuus, ulkoisten jätekeräysastioiden olemassaolo ja sijainti, yksilön lähipiiri, yritysten ja valtioiden toiminta, henkilökohtainen neuvonta, aika ja raha, ekologiset arvot sekä tietoisuus kierrättämisestä ja sen merkityksestä. Kierrätyskäyttäyty-mistä voitaisiin edistää tiedottamalla lajittelun ja kierrättämisen hyödyistä, huomioimalla lajitte-luun tarvittavat tilat uusiorakentamisessa ja keittiöremonteissa, lisäämällä jätteiden erilliske-räyspisteitä esimerkiksi ruokakauppojen, koulujen tai asuinkeskittymien yhteyteen, mainosta-malla omakotitaloille kimppakeräyksien mahdollisuutta, nostamalla sekajätemaksuja ja tarjoa-malla kotitalouksille henkilökohtaista neuvontaa. Koulut ja työpaikat voivat innoittaa lajittele-maan kotona esimerkiksi näyttämällä esimerkkiä lajittelemalla yhteisössä syntyneet jätteet, jär-jestämällä lajitteluun ja kierrättämiseen liittyviä info- ja koulutustilaisuuksia ja antamalla oppi-laille osallistavia kotitehtävät jätteiden lajitteluun liittyen.Objectives. Waste causes atmospheric emissions at various stages and the capacity of incinera-tors is not sufficient for the quantity of current mixed waste. Emissions and the amount of waste burned can be reduced by sorting and recycling the waste. Sorted waste can be reused or recycled into a new product, material or substance, which is the best for the environment. De-centralised waste management leaves the responsibility of waste sorting to households and companies whose sorting should be increased. Earlier research on recycling behaviour is largely quantitative and international so the study examines the recycling behaviour of Finnish house-holds with a qualitative research approach. The research task is to analyse factors influencing recycling behaviour, i.e. to identify the factors supporting or hindering waste sorting and recy-cling in households. In addition, a small-scale intervention is carried out in some households, aiming to develop recycling practices in households or housing companies and to raise aware-ness of waste sorting and recycling. The aim of the study was to identify the means to promote the sorting and recycling of household waste. Methods. Nine heterogeneous households from the Central Uusimaa (Keski-Uusimaa) region participated in the study. Households lived in row or detached houses located in the layout ar-ea, i.e. near the services, or in a remote location. The data consisted transcribed interviews and field notes and it was analyzed with a data-driven content analysis. Results and conclusions. Recycling behaviour seems to be influenced by home storage facili-ties, especially in a kitchen area, functionality of recycling practices, existence and location of external waste collection containers, individual's close proximity, actions of companies and state, personal advice, time and money, ecological values, knowhow of recycling and aware-ness of the importance of recycling. Recycling behaviour could be promoted by informing the benefits of recycling, by taking into account the facilities needed for the sorting in reconstruc-tion and in kitchen renovations, by adding more external collection points for example in con-nection with schools, settlements and most widely used grocery stores, by promoting the possi-bility of shared collections for detached houses, by raising mixed fees and by providing per-sonal advice to households. Furthermore, schools and workplaces can inspire to sort at home i.e. by acting as an example in recycling, by offering information and training events related to recycling and by giving students participatory homework in relation to waste sorting.
Subject: kotitalous
kierrätyskäyttäytyminen
jätteiden lajittelu
kierrättäminen
hyödyntäminen
jätehuolto


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record