Tunne äly - älyä tunne : Esimiesten näkemyksiä osaamisen johtamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212072
Title: Tunne äly - älyä tunne : Esimiesten näkemyksiä osaamisen johtamisesta
Author: Jussila, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212072
http://hdl.handle.net/10138/301987
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma tarkastelee asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien esimiesten osaamisen johtamiseen ja tunneälyyn liittyviä näkemyksiä. Tutkielman tavoitteena oli aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden sekä tutkimusaineiston avulla muodostaa ymmärrys siitä, mitä näkemyksiä ja käsityksiä asiantuntijaorganisaation esimiehillä on tunneälystä sekä sen merkityksestä esimiestyössä. Tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään ymmärrystä osaamisen johtamisen haasteista asiantuntijaorganisaatiossa sekä muodostamaan käsitys siitä, miten esimiehet ymmärtävät ja kokevat tunneälyn osaamisen johtamisessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu kolmen käsitteen, tunneäly, johtaminen ja osaamisen johtaminen, ympärille. Tunneälyn määritelmän muodostamiseen käytettiin erityisesti David Golemanin tunneälyn käsitettä ja siihen liitettyjä tunneälyjohtamisen kompetensseja. Tutkielmassa käsiteltiin laajasti myös osaamiseen ja johtamiseen liitettyjä käsitteitä ja määritelmiä sekä osaamisen johtamiseen liitettyjä teorioita kuten Bernard M. Bassin transformationaalinen johtajuus, jonka ovat liittäneet oppimista edistävään johtajuuteen sekä Riitta Viitala että Pirjo Kolari. Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa asiantuntijaorganisaation esimiestehtävässä työskentelevää tai työskennellyttä henkilöä. Haastattelut olivat teemahaastatteluita, joissa oli mahdollista luoda asioiden ja teemojen ympärille keskustelua. Menetelmällisenä lähestymistapana tutkielmassa käytettiin sisällönanalyysiä, jota käyttämällä laajasta tutkimusaineistosta ja abstrakteista käsitteistä saatiin analysoimalla ja tulkintojen kautta konkreettisia näkemyksiä asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkielman aineiston perusteella asiantuntijaorganisaatiossa esimiehen osaamisen johtamisen haasteita olivat esimiestyöhön kohdistuvat odotukset ja laaja tehtävänkuva, substanssiosaaminen, strateginen osaamisen johtaminen, motivointi ja tukeminen sekä vuorovaikutus. Tärkeimpiä tunneälyn kompetensseja asiantuntijaorganisaation esimiehille olivat tutkimuksen mukaan emotionaalinen itsetietoisuus, hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, suorituskyky, empatia, palvelualttius, kannustavuus, kyky kehittää sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Tutkielman johtopäätös on, että asiantuntijaorganisaation osaamisen johtamisessa korostuvat vuorovaikutus, yksilöllinen huomioiminen, empatia, kyky motivoida ja tukea, olla läsnä sekä mahdollistaa. Asiantuntijaorganisaatiossa esimieheltä vaaditaan osaamisen johtamisessa onnistumiseen sekä tunneälyä, oppimista edistävää johtajuutta että riittävää substanssiosaamista, jolloin esimiehen on mahdollista mm. motivoida, keskittyä yksilöihin ja mahdollistaa kehittyminen - hyvä esimies osaa yhdistää nämä kaikki.This thesis studies the views of managers working in specialist organizations regarding leadership and emotional intelligence. The purpose of this study is to form an understanding of what views and concepts of the managers in specialist organizations have regarding emotional intelligence and its significance in managerial work. The purpose is to build an understanding of what the challenges are in managing specialist knowledge and to form an understanding of what the understanding and experience of emotional intelligence is in relation to leading an organization with specialist knowledge. The theoretical framework of the study was formed around three concepts: emotional intelligence, leadership and leadership of specialist knowledge. Theories of emotional intelligence, especially the concept of emotional intelligence by David Goleman and concepts of emotionally intelligent leadership were used as a theoretical framework. Concepts and definitions related to leadership and knowledge and theories in leadership of knowledge - such as the concept of transformational leadership presented by Bernard M. Bass – that have been combined with management that furthers learning by Riitta Viitala and Pirjo Kolari were also used in the study. The empirical research material was gathered by interviewing eight people who work or have worked in managerial positions in the specialist organization. The interviews were conducted as theme interviews. The methodological approach of the study was content analysis through which the research material was analyzed. Based on the material of the research, the challenges of managerial emotional intelligence in the specialist organization were the expectations and broad range of tasks related to managerial positions, substance knowledge, the management of strategic specialist knowledge, motivating, supporting and interaction. According to the study, the most important competences of emotional intelligence were emotional self-awareness, good selfassessment, self-control, transparency, ability to perform, empathy, service orientedness, inspirational leadership, ability to develop others and teamwork and collaboration skills. The conclusion of the study is that in the management of specialist knowledge in specialist organizations, matters such as interaction, individual attentiveness, empathy, ability to motivate and support, being present and enabling are highlighted. In a specialist organization a manager needs sufficient substance knowledge, purely emotional leadership is not sufficient. In specialist organizations, succeeding in knowledge management requires emotional intelligence, substance knowledge and transformational leadership. When these are combined by competent managers, they are able to motivate, focus on individuals and enable development.
Subject: osaaminen
johtaminen
osaamisen johtaminen
oppimista edistävä johtajuus
tunneäly
Subject (yso): emotional intelligence
management
leadership
knowledge
knowledge management
transformational leadership
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record