Musiikkikasvattaja itsenäisen ja yhteisöllisen informaalin oppimisen mahdollistajana : menetelmiä monipuolisen musiikinopetuksen tueksi.

Show simple item record

dc.contributor.author Haapanen, Leevi
dc.date.accessioned 2019-05-24T10:24:47Z
dc.date.available 2019-05-24T10:24:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302096
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019052417004
dc.identifier.uri
dc.description.abstract Tutkin informaalia musiikinoppimista musiikkikasvatuksessa. Tarkastelen, kuinka in- formaalia oppimista on tutkittu teoreettisesti ja empiirisesti musiikkikasvatuksen kon- tekstissa. Analysoin ja pohdin erilaisista oppimisteoreettisista näkökulmista, kuinka musiikkikasvattaja voi tukea oppilaiden informaalia oppimista. Tutkimuskysymykseni on: Millä tavoin musiikinopettaja voi toimia itsenäisen ja yhteisöllisen informaalin oppi- misen mahdollistajana? Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat informaali oppiminen, yhteisöllinen oppiminen sekä oppilaan toimijuus ja identiteetin muodostuminen. Toisessa luvussa käsittelen näiden aiheiden teoreettista ja empiiristä tutkimusta. Tutkimukseni on teoreettinen tutkimus, jolla on laadullinen painotus ja se on toteutet- tu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tarkoituksenani on analysoida ja tulkita olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta ja tuottaa tietoa musiikkikasvatuksen alan ke- hityksestä syventäen samalla käsitystäni informaalin oppimisen menetelmistä. Musiikinopettaja voi lähestyä informaalia oppimista luokassaan erilaisten kuuntelu- ja kopiointitehtävien avulla, sekä vahvistamalla yhteisöllistä oppimista ryhmätöillä. Mu- siikinopettajan on hyvä reflektoida omaa rooliaan opetustilanteessa, ja pohtia mahdol- listaako se informaalin oppimisen. Oppisen voidaan ajatella vapaasti asettuvan for- maalin ja informaalin välille sen mukaan, kuinka paljon oppilailla on vapautta vaikut- taa opetusmateriaaliin ja oppimismenetelmiin. Informaali oppiminen on tärkeä tutkimuskohde, sillä se voi tarjota uusia ratkaisuja opetuksen uudistamiseen ja esimerkiksi keskittymisongelmien lieventämiseen. Aihe onkin hyvin ajankohtainen keskustelunaihe kasvatustieteiden kentällä. fi
dc.format.extent 30 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Musiikkikasvattaja itsenäisen ja yhteisöllisen informaalin oppimisen mahdollistajana : menetelmiä monipuolisen musiikinopetuksen tueksi. fi
dc.subject.ysa informaali oppiminen fi
dc.subject.ysa yhteisöllinen oppiminen fi
dc.subject.ysa musikkikasvatus fi
dc.type.ontasot kadidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma190427_V2.pdf 238.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record