Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242126
Title: Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon
Author: Hiltunen, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242126
http://hdl.handle.net/10138/302120
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geologia
Abstract: Työn tarkoituksena oli tutkia geologisten taustatekijöiden, kuten pohjavesi-pintavesi vuorovaikutuksen sekä maaperän vaikutuksia piilevien yhteisökoostumukseen. Pohjaveden purkautumisvyöhykkeissä silikaattipitoisuudet ovat usein korkeat. Koska piilevät käyttävät silikaattia kuorensa rakennusaineena, on oletettavaa, että puroon purkautuva pohjavesi vaikuttaa piilevälajistoon. Tutkimuksen aineisto kerättiin heinä-elokuussa 2017 ja tutkimuskohteina oli 51 latvapuroa Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Aineistona käytettiin piilevien lajistokoostumusta, purojen hydrogeokemiallista koostumusta, lämpötilahavaintoja sekä pohjasedimentin luonnetta. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa paikkatietoaineistoa sekä maaperästä että pohjavesialueista. Näytteistä määritettiin veden kemiallinen koostumus sekä sedimentin raekokokojakauma. Pohja-pintavesi vuorovaikutusten selvityksissä käytettiin hyväksi fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä, kuten veden hapen ja vedyn stabiilien isotooppien koostumusta, silikaattipitoisuuksia sekä lämpötilamittauksia. Tutkimuksessa pyrittiin paikantamaan ne purot, joissa pohjavesi-pintavesi vuorovaikutusta tapahtuu. Piilevien yhteisökoostumukseen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin redundanssianalyysin, pääkomponenttianalyysin, hajonnan osituksen sekä similariteettianalyysin avulla. Saatujen tulosten perusteella voitiin nimetä yhteensä 19 pohjavesivaikutteista puroa. Pohjavesivaikutteisten purojen geokemiallinen koostumus erosi selvästi ei-pohjavesivaikutteisista puroista. Redundanssianalyysin mukaan tärkeimpiä piilevien yhteisökoostumukseen vaikuttavia tekijöitä olivat sähkönjohtokyky, pH, savi- ja silttipitoinen maaperä, fosfori ja veden väri. Lajiston koostumukseen vaikuttivat hajonnan osituksen mukaan eniten kaikki vedenlaatumuuttujat, kun puolestaan pelkkien pohjavesimuuttujien vaikutus oli pienempi. Similariteettianalyysin mukaan pohjavesivaikutteisten purojen yhteisökoostumukset erosivat merkitsevästi ei-pohjavesivaikutteisista puroista. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että pohjavesivuorovaikutusta ilmentävillä muuttujilla ei ole suurta vaikutusta piileväyhteisöjen koostumukseen. Siitä huolimatta pohjavesivaikutteisten ja ei-pohjavesivaikutteisten purojen lajistoissa oli havaittavissa eroja.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Progradu_IH.pdf 2.075Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record