Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242126
Julkaisun nimi: Geologisten taustatekijöiden vaikutus latvapurojen piilevälajistoon
Tekijä: Hiltunen, Ida
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242126
http://hdl.handle.net/10138/302120
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Geologia
Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli tutkia geologisten taustatekijöiden, kuten pohjavesi-pintavesi vuorovaikutuksen sekä maaperän vaikutuksia piilevien yhteisökoostumukseen. Pohjaveden purkautumisvyöhykkeissä silikaattipitoisuudet ovat usein korkeat. Koska piilevät käyttävät silikaattia kuorensa rakennusaineena, on oletettavaa, että puroon purkautuva pohjavesi vaikuttaa piilevälajistoon. Tutkimuksen aineisto kerättiin heinä-elokuussa 2017 ja tutkimuskohteina oli 51 latvapuroa Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Aineistona käytettiin piilevien lajistokoostumusta, purojen hydrogeokemiallista koostumusta, lämpötilahavaintoja sekä pohjasedimentin luonnetta. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa paikkatietoaineistoa sekä maaperästä että pohjavesialueista. Näytteistä määritettiin veden kemiallinen koostumus sekä sedimentin raekokokojakauma. Pohja-pintavesi vuorovaikutusten selvityksissä käytettiin hyväksi fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä, kuten veden hapen ja vedyn stabiilien isotooppien koostumusta, silikaattipitoisuuksia sekä lämpötilamittauksia. Tutkimuksessa pyrittiin paikantamaan ne purot, joissa pohjavesi-pintavesi vuorovaikutusta tapahtuu. Piilevien yhteisökoostumukseen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin redundanssianalyysin, pääkomponenttianalyysin, hajonnan osituksen sekä similariteettianalyysin avulla. Saatujen tulosten perusteella voitiin nimetä yhteensä 19 pohjavesivaikutteista puroa. Pohjavesivaikutteisten purojen geokemiallinen koostumus erosi selvästi ei-pohjavesivaikutteisista puroista. Redundanssianalyysin mukaan tärkeimpiä piilevien yhteisökoostumukseen vaikuttavia tekijöitä olivat sähkönjohtokyky, pH, savi- ja silttipitoinen maaperä, fosfori ja veden väri. Lajiston koostumukseen vaikuttivat hajonnan osituksen mukaan eniten kaikki vedenlaatumuuttujat, kun puolestaan pelkkien pohjavesimuuttujien vaikutus oli pienempi. Similariteettianalyysin mukaan pohjavesivaikutteisten purojen yhteisökoostumukset erosivat merkitsevästi ei-pohjavesivaikutteisista puroista. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että pohjavesivuorovaikutusta ilmentävillä muuttujilla ei ole suurta vaikutusta piileväyhteisöjen koostumukseen. Siitä huolimatta pohjavesivaikutteisten ja ei-pohjavesivaikutteisten purojen lajistoissa oli havaittavissa eroja.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Progradu_IH.pdf 2.075MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot