Moniportaiset riidanratkaisulausekkeet ja niiden noudattaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905272151
Title: Moniportaiset riidanratkaisulausekkeet ja niiden noudattaminen
Author: Jokimies, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905272151
http://hdl.handle.net/10138/302181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tässä tutkielmassa perehdytään yritysten välisissä sopimuksissa käytettäviin moniportaisiin riidanratkaisulausekkeisiin ja niiden noudattamiseen. Moniportainen riidanratkaisulauseke määrittelee ensivaiheen lisäksi myös päätevaiheen, jossa osapuolten välinen erimielisyys viimeistään selvitetään. Ensivaiheella viitataan tutkielmassa neuvotteluun, sovitteluun tai asiantuntijamenettelyyn ja päätevaiheella välimiesmenettelyyn. Tarkastelussa painottuu institutionaalinen sovintomenettely moniportaisen riidanratkaisulausekkeen ensivaiheena. Tutkielmassa arvioidaan välimiesoikeuden toimintavaihtoehtoja silloin, kun moniportaisen riidanratkaisulausekkeen määrittelemää ensivaihetta ei ole noudatettu. Lisäksi analysoidaan, millä edellytyksillä ensivaiheen menettely on tarkoitettu osapuolia velvoittavaksi. Moniportaisen riidanratkaisulausekkeen noudattamatta jättämisen seuraukset voivat olla prosessuaalisia tai sopimusoikeudellisia. Prosessuaalisina seurauksina tutkitaan muun muassa kanteen tutkimatta jättämistä eli välimiesmenettelyn lopettamista välimiesmenettelylain (967/1992) 30 §:n mukaisesti sekä mahdollisuutta keskeyttää välimiesmenettely. Sopimusoikeudellisilla seurauksilla viitataan esimerkiksi vahingonkorvaukseen ja sopimussakkoon. Tutkielma sisältää oikeusvertailevan tutkimusotteen, jonka tarkoituksena on tukea tutkimusmetodina hyödynnettävää lainoppia. Aiheen käsittelyn taustalla vaikuttaa sopimuksen sitovuuden periaate, joka tulee esille ensivaiheen noudattamista käsiteltäessä. Oikeusvertailevassa analyysissä painottuvat oikeustapaukset, joiden avulla hahmotetaan moniportaisten riidanratkaisulausekkeiden asemaa eri oikeusjärjestyksissä; Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Englannissa. Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esitetyn sekä tutkielmassa perusteltujen johtopäätösten mukaan moniportaisen riidanratkaisulausekkeen noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset ovat ensisijaisesti prosessuaalisia. Ensivaiheen noudattaminen voidaan hahmottaa välimiesmenettelyn tahdonvaltaiseksi prosessinedellytykseksi. Oikeusvertailevan analyysin perusteella todetaan, että välimiesoikeuden on suositeltavaa keskeyttää välimiesmenettely silloin, kun ensivaihetta ei ole noudatettu ja se on tarkoitettu osapuolia velvoittavaksi. Ensivaiheen menettely tulee määritellä moniportaisessa riidanratkaisulausekkeessa riittävän täsmällisesti ollakseen osapuolia velvoittava.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record