Al-Qaida nostaa nöyryytetyt ylimmiksi : Osama bin Ladenin kirjeet al-Qaidan alkuajoilta tunnustuksen käsitteen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292255
Title: Al-Qaida nostaa nöyryytetyt ylimmiksi : Osama bin Ladenin kirjeet al-Qaidan alkuajoilta tunnustuksen käsitteen näkökulmasta
Author: Lahnalammi, Tuukka Uolevi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292255
http://hdl.handle.net/10138/302331
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Political Science, World Politics
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: Työssä kuvataan ei-valtiollisten toimijoiden käyttämää väkivaltaa kamppailuna tunnustuksesta käyttäen esimerkkinä terroristiorganisaatio al-Qaidaa. Tavoitteena on nostaa moraaliset kysymykset tarkasteluun yhtenä keskeisenä motiivina ei-valtiollisten ryhmien käyttämän väkivallan takana. Työssä määritelty tunnustuksen käsite on Hegelin luoma ja ajatus on, että yksilöt kaipaavat toisiltaan vastavuoroista tunnustusta. Tunnustettu on itsetietoinen subjekti, mutta ne joilta tunnustus evätään näyttäytyvät objekteina. Vastavuoroisuus on tunnustuksen ehdoton edellytys, koska vain tietoinen subjekti voi antaa merkityksellisen tunnustuksen. Tunnustuksen saaminen nähdään jopa elämää tärkeämmäksi. Vastavuoroinen tunnustus mahdollistaa kollektiivisen tietouden, jonka kautta ihmiset muodostavat käsityksen itsestään osana sitä. Myöhemmin tunnustuksen käsite liitettiin myös kulttuurien ja yhteisöjen väliseen tunnustamiseen, jolloin keskeiseksi muodostuu tunnustuksen antaminen tai kieltäminen sen perusteella, millainen kulttuurinen tai etninen tausta toisella on. Fanon problematisoi vastavuoroisen tunnustuksen esittämällä, että länsimaisessa yhteiskunnassa tunnustuksen saaminen on mahdollista vain valkoisille länsimaisen kulttuurin edustajille. Tästä näkökulmasta länsimaisen kulttuurin alistamien tulee tehdä itsensä subjekteiksi käymällä länsimaista kulttuuria vastaan, koska he eivät voi tulla tasavertaisina osaksi sitä. Tässä taistelussa alistetut osoittavat kaipuunsa tulla tunnustetuiksi erillisinä ja erilaisina, joka kumpuaa siitä, että he havaitsevat länsimaisen kulttuurin rasistisuuden ja sen roolin heidän alistajanaan yhtenä ryhmänä. Vastavuoroinen tunnustus tulee problematisoiduksi tällaisessa kontekstissa, jossa sitä ei toiselle yhteisölle voida antaa sen ominaisuuksien ja arvojen perusteella. Työssä esitetään, että al-Qaida toimii tällaisessa kontekstissa, jossa keskeistä on ihmisryhmien väliset suhteet, joita ei voida helposti rajata maantieteellisesti tai valtioiden välisiin suhteisiin. Aineistona työssä on Osama Bin Ladenin vuosina 1994 – 1998 kirjoittamia kirjeitä, joita anlysoidaan tunnustuksen käsitteen näkökulmasta. Tunnustuksen käsitteen kautta on luotu rakenne diskurssille kamppailuna tunnustuksesta. Keskeinen huomio on siinä, miten oma yhteisö erotetaan subjektiksi, miten toinen ryhmä erotetaan objektiksi ja edelleen, miten ryhmien välinen väkivalta muodostuu oikeutetuksi ja jopa tarpeelliseksi. Bin Ladenin kirjeistä kuvautuva diskurssi kuvataan työssä tämän rakenteen kautta kamppailuksi tunnustuksesta. Työssä kirjeitä lähestytään kriittisen diskurssianalyysin kautta kuvaamalla diskurssi suhteessa viitekehykseen. Kuvautuvassa diskurssissa muslimit nähdään yhtenä kunniallisena suurkansana, joka on oikeudettomasti alistettu. Tämän subjektin viholliseksi muodostuvat ennen kaikkea länsimaat, mutta erityinen paino objektin muodostuksessa on diskurssissa esiintyvä vihamielisyys muslimihallitsijoita kohtaan. Muslimihallitsijat kuitenkin nähdään länsimaiden kätyreinä ja vasalleina niiden edustaessa korruptoitunutta, ahnetta ja islamille vihamielistä arvomaailmaa. Länsimaat ja muslimijohtajat muodostavat yhdessä juutalaisten kanssa muslimeille vihamielisen salaliiton, joka pyrkii tuhoamaan islamin ja ryöstämään sen rikkaudet ja maat. Väkivalta tulee väistämättömäksi, koska vihamielinen salaliitto ei peräänny hyökkäyksestään ja toisaalta se edustaa myös valhetta, jota vastaan totuutta puolustavien muslimien on velvollisuus käydä totuuden itsensä vuoksi. Kirjeistä kuvautuva diskurssi rinnastuu pääsääntöisesti aiempaan tutkimukseen siitä, kuinka kamppailu tunnustuksesta muodostuu tunnustamattomien vaatiessa tunnustusta. Diskurssi ei kuitenkaan oikeastaan ota kantaa siinä muodostuvan objektin vihamielisyyden syihin vaan sen vihamielisyys tulee annettuna objektin ominaisuutena. Tässä mielessä kuvautuva diskurssi korostaa subjektin erityisyyttä perusteluna tunnustuksen vaatimukselleen ja toisaalta objektin pahuutta syyksi sen puuttumiselle. Tätä kautta diskurssi rinnastuu etenkin Fanonin näkemykseen vastavuoroisen tunnustuksen vaikeudesta ryhmien välillä ja näkemykseen väkivallan väistämättömyydestä niiden välillä. Moraalisilla kysymyksillä näyttää olevan keskeinen rooli al-Qaidan väkivallan motiivien ja kannatuksen muodostuksessa. Alistus nähdään ennen kaikkea moraalisista näkökulmista, joiden seurausta poliittinen ja taloudellinen riisto ovat.This thesis descirebes violence by non-state actors as a struggle for recognition. It uses terrorist organization al-Qaida as en example. The goal is to scrutinize if moral questions arise as an important motive for the non-state actors to use violence. The concept of recognition was created by Hegel. The idea is that individuals desire recognition from each other. The one who is recognazied is a selfconcios subject, but those from whom the recognition is denied, are seen as objects. Reciprocity is an absolute condition for the recognition, because only self-concious subject can give meaningful recognition. Being recognized is more important than life. Reciprocal recognition enables collective consiousnes, through which individuals form conception about themselves as part of it. Later the concept of recognition was linked to the relations of societies and cultures. The idea is that recognition can be given or denied as a result of an ethnic or cultural background of an individual. Frantz Fanon problematized reciprocal recognition by suggesting that in a western society only white members of the society with western cultural background can achieve recognition. From this perspective, those who are subordinated by the western culture needs make themselves as subjects by breaking ranks against the western culture. In this struggle subordinates show their desire to be recognized as separate and different from the westerners. The desire stems from that they have observed that western culture is a racist one and subordinates them as a group. Reciprocal recognition becomes problematized in this context where it becomes impossible to recognize members from another group based on the qualities and values of that group. This thesis suggests that al-Qaida acts in this kind of context where centeral feature are relations between groups of humans. Those relations cannot be easily limited geographically or to interstate relations. Material for the research are letters by Osama bin Laden from 1994 to 1998. I analyze the letters from the perspective of the recognition. Through the concept I create a structure for the discourse so that the discourse could be portrayd as a struggle for recognition. The focus is in that how the own group is distinguished as a subject and the other as an object, and also how in this context violence becomes acceptable and even necessary. The discourse displayed in Bin Laden´s letters is portrayed as a struggle for the recognition. The method to analyze the letters is critical discourse analysis through which I try to portray the discourse in relation to the framework. At the discourse portrayed, muslims are one honorable and great nation, which is unjustly oppressed. Enemy for this subject are foremost the western nations, but the object is created especially through the hostility towards muslim leaders. However the muslim leaders are seen as minions and vassals of the west and they represent greedy and corrupted values and hostility towards muslims, which are attributes of the western societies. Western nations and muslim leaders together with the jews form a conspiracy to annihilate islam and to loot muslims and their lands. The violence is unavoidable in this context, because the conpirators that represent falsehood won´t retreat from their intentions. The muslims need to defend the truth and themselves against the attacking falsehood for the sake of the truth and for the sake of themselves. The discourse portrayed in the letters have parellels to earlier research about that how the struggle for the recognition builds up when the non-reconized becomes to demand recognition. The discourse actually don´t tell why the object is so hostile towards muslims and its hostility comes as given quality of the object. In this sense the discourse emphasizes the special role of the subject as a rationale for the demand of the recognition but it also emphasize the evilness of the object as a rationale why the subject is unrecognized. In this manner the discourse has especially parelles to the Fanon´s outlook about the difficultness of the reciprocal recognition between the groups and his outlook about the necessity of the violence between them. Moral arguments seem to have pivotal role in that how al-Qaida forms its motives to violence and how it generates support for its existence. Opression is foremost seen from the moral perspectives and economic and political oppression are results of moral corruption and wickidness of the object.
Subject: Tunnustus
Väkivalta
al-Qaida
Terrorismi
Konflikti
Osama Bin Laden
Epätasa-arvo
Alistaminen
Subject (yso): väkivalta
terrorismi
tunnustus
konfliktit
epätasa-arvo
alistus (vallan alaisuuteen)
aseelliset konfliktit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahnalammi_Tuukka_Pro_gradu_2019.pdf 1.061Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record