Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292273
Julkaisun nimi: Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa
Tekijä: Salonen, Emilia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292273
http://hdl.handle.net/10138/302334
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Tiivistelmä: Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on sensitiivinen, mutta tällä hetkellä julkisessa keskustelussa erittäin pin-nalla oleva keskustelunaihe. Kyseinen keskustelunaihe on siitä mielenkiintoinen, että syyllisyyden ja vastuun kysymykset eivät asetu yksioikoisesti tekijään tai sellaiseksi epäiltyyn henkilöön. Tämä havainto pätee erityises-ti silloin, mikäli seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi on jo hieman vanhempi. Lapsiin kohdistuvien seksuaa-lirikosten parissa työskentelevien ammattilaisten työn näkökulmasta on tärkeää tutkia sitä, millaisia tulkintoja julkisessa keskustelussa tehdään kyseistä ilmiötä ja sen osapuolten rooleja koskien. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, millaisia diskursiivisia asemia seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle yli 12-vuotiaalle lapselle Internetin verkkokeskusteluissa muodostuu. Teen tätä tarkastelua siitä ymmärryksestä käsin, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset luokittuvat suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliseksi ongelmaksi. Tämän sosiaalisen ongelman tulkinnat realisoituvat kirjoitetussa kielessä diskursiivisen tarkastelun kohteeksi. Tieteenfilosofisesti olen tässä tutkimuksessa sitoutunut sosiaaliseen konstruktionismiin, joka ohjaa ymmärtä-mään myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ilmiön sosiaalisen ongelmallisuuden nimenomaan kielellisesti ja sosiaalisesti rakentuvana. Tutkimusaineistoni koostuu verkkokeskustelukommenteista, joiden lähtökohtana on yli 12-vuotiaaseen lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen liittyvä uutinen. Tutkimusaineistoni sisältää 550 verkkokeskustelukom-menttia koottuna yhteensä 13:sta eri yleismedialuontoisesta uutissivustosta. Varsinaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia kuvaavia uutisia on tutkimusaineistossani yhteensä 33 kappaletta. Käyttämäni analyysimene-telmä on diskurssianalyysi ja tarkastelen havaitsemiani diskursseja spesifimmin erityisesti siitä näkökulmasta, millainen vaikutus uhrin tai tekijän iällä, sukupuolella tai etnisyydellä on niiden esiintyvyyteen ja sisältöön. Tutkimustulosteni perusteella seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi asemoidaan verkkokeskusteluissa uhrin ja suojelun kohteen, vastuullisen ja tasavertaisen osallisen tai viettelevän ja juonittelevan toimijan asemaan. Esitte-lemistäni taustatekijöistä erityisesti uhrin sukupuolella, tekijän sukupuolella ja tekijän etnisyydellä vaikutti ole-van merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi lapsen asema ja rooli seksuaalirikoksessa tulkittiin. Näiden lisäksi myös tekotavalla oli merkitystä siten, että esimerkiksi vastikkeellisen seksin osalta lapsen oma vastuu selvästi korostui. Lapsen tai tekijän lisäksi vastuuta ja syyllisyyttä liitettiin myös muihin henkilöihin, instansseihin ja ongelmallisiksi katsottuihin ilmiöihin.
Avainsanat: Seksuaalirikokset
lapsi
verkkokeskustelu
diskurssianalyysi
sosiaalisten ongelmien tulkintatyö
sosiaalinen konstruktionismi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot