Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292273
Titel: Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa
Författare: Salonen, Emilia
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292273
http://hdl.handle.net/10138/302334
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstrakt: Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on sensitiivinen, mutta tällä hetkellä julkisessa keskustelussa erittäin pin-nalla oleva keskustelunaihe. Kyseinen keskustelunaihe on siitä mielenkiintoinen, että syyllisyyden ja vastuun kysymykset eivät asetu yksioikoisesti tekijään tai sellaiseksi epäiltyyn henkilöön. Tämä havainto pätee erityises-ti silloin, mikäli seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi on jo hieman vanhempi. Lapsiin kohdistuvien seksuaa-lirikosten parissa työskentelevien ammattilaisten työn näkökulmasta on tärkeää tutkia sitä, millaisia tulkintoja julkisessa keskustelussa tehdään kyseistä ilmiötä ja sen osapuolten rooleja koskien. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, millaisia diskursiivisia asemia seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle yli 12-vuotiaalle lapselle Internetin verkkokeskusteluissa muodostuu. Teen tätä tarkastelua siitä ymmärryksestä käsin, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset luokittuvat suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliseksi ongelmaksi. Tämän sosiaalisen ongelman tulkinnat realisoituvat kirjoitetussa kielessä diskursiivisen tarkastelun kohteeksi. Tieteenfilosofisesti olen tässä tutkimuksessa sitoutunut sosiaaliseen konstruktionismiin, joka ohjaa ymmärtä-mään myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ilmiön sosiaalisen ongelmallisuuden nimenomaan kielellisesti ja sosiaalisesti rakentuvana. Tutkimusaineistoni koostuu verkkokeskustelukommenteista, joiden lähtökohtana on yli 12-vuotiaaseen lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen liittyvä uutinen. Tutkimusaineistoni sisältää 550 verkkokeskustelukom-menttia koottuna yhteensä 13:sta eri yleismedialuontoisesta uutissivustosta. Varsinaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia kuvaavia uutisia on tutkimusaineistossani yhteensä 33 kappaletta. Käyttämäni analyysimene-telmä on diskurssianalyysi ja tarkastelen havaitsemiani diskursseja spesifimmin erityisesti siitä näkökulmasta, millainen vaikutus uhrin tai tekijän iällä, sukupuolella tai etnisyydellä on niiden esiintyvyyteen ja sisältöön. Tutkimustulosteni perusteella seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi asemoidaan verkkokeskusteluissa uhrin ja suojelun kohteen, vastuullisen ja tasavertaisen osallisen tai viettelevän ja juonittelevan toimijan asemaan. Esitte-lemistäni taustatekijöistä erityisesti uhrin sukupuolella, tekijän sukupuolella ja tekijän etnisyydellä vaikutti ole-van merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi lapsen asema ja rooli seksuaalirikoksessa tulkittiin. Näiden lisäksi myös tekotavalla oli merkitystä siten, että esimerkiksi vastikkeellisen seksin osalta lapsen oma vastuu selvästi korostui. Lapsen tai tekijän lisäksi vastuuta ja syyllisyyttä liitettiin myös muihin henkilöihin, instansseihin ja ongelmallisiksi katsottuihin ilmiöihin.
Subject: Seksuaalirikokset
lapsi
verkkokeskustelu
diskurssianalyysi
sosiaalisten ongelmien tulkintatyö
sosiaalinen konstruktionismi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post