Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Salonen, Emilia
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905292273
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302334
dc.description.abstract Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on sensitiivinen, mutta tällä hetkellä julkisessa keskustelussa erittäin pin-nalla oleva keskustelunaihe. Kyseinen keskustelunaihe on siitä mielenkiintoinen, että syyllisyyden ja vastuun kysymykset eivät asetu yksioikoisesti tekijään tai sellaiseksi epäiltyyn henkilöön. Tämä havainto pätee erityises-ti silloin, mikäli seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi on jo hieman vanhempi. Lapsiin kohdistuvien seksuaa-lirikosten parissa työskentelevien ammattilaisten työn näkökulmasta on tärkeää tutkia sitä, millaisia tulkintoja julkisessa keskustelussa tehdään kyseistä ilmiötä ja sen osapuolten rooleja koskien. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, millaisia diskursiivisia asemia seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle yli 12-vuotiaalle lapselle Internetin verkkokeskusteluissa muodostuu. Teen tätä tarkastelua siitä ymmärryksestä käsin, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset luokittuvat suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliseksi ongelmaksi. Tämän sosiaalisen ongelman tulkinnat realisoituvat kirjoitetussa kielessä diskursiivisen tarkastelun kohteeksi. Tieteenfilosofisesti olen tässä tutkimuksessa sitoutunut sosiaaliseen konstruktionismiin, joka ohjaa ymmärtä-mään myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ilmiön sosiaalisen ongelmallisuuden nimenomaan kielellisesti ja sosiaalisesti rakentuvana. Tutkimusaineistoni koostuu verkkokeskustelukommenteista, joiden lähtökohtana on yli 12-vuotiaaseen lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen liittyvä uutinen. Tutkimusaineistoni sisältää 550 verkkokeskustelukom-menttia koottuna yhteensä 13:sta eri yleismedialuontoisesta uutissivustosta. Varsinaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia kuvaavia uutisia on tutkimusaineistossani yhteensä 33 kappaletta. Käyttämäni analyysimene-telmä on diskurssianalyysi ja tarkastelen havaitsemiani diskursseja spesifimmin erityisesti siitä näkökulmasta, millainen vaikutus uhrin tai tekijän iällä, sukupuolella tai etnisyydellä on niiden esiintyvyyteen ja sisältöön. Tutkimustulosteni perusteella seksuaalirikoksen uhriksi joutunut lapsi asemoidaan verkkokeskusteluissa uhrin ja suojelun kohteen, vastuullisen ja tasavertaisen osallisen tai viettelevän ja juonittelevan toimijan asemaan. Esitte-lemistäni taustatekijöistä erityisesti uhrin sukupuolella, tekijän sukupuolella ja tekijän etnisyydellä vaikutti ole-van merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi lapsen asema ja rooli seksuaalirikoksessa tulkittiin. Näiden lisäksi myös tekotavalla oli merkitystä siten, että esimerkiksi vastikkeellisen seksin osalta lapsen oma vastuu selvästi korostui. Lapsen tai tekijän lisäksi vastuuta ja syyllisyyttä liitettiin myös muihin henkilöihin, instansseihin ja ongelmallisiksi katsottuihin ilmiöihin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Seksuaalirikokset
dc.subject lapsi
dc.subject verkkokeskustelu
dc.subject diskurssianalyysi
dc.subject sosiaalisten ongelmien tulkintatyö
dc.subject sosiaalinen konstruktionismi
dc.title Suojelun kohde, tasavertainen osallinen vai viettelevä juonittelija? : Yli 12-vuotiaan lapsen diskursiivinen asema seksuaalirikoksia käsittelevissä verkkokeskusteluissa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905292273

Files in this item

Files Size Format View
Salonen_Emilia_Pro_gradu_2019.pdf 768.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record