Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa : toimijuusnäkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292244
Title: Pitkälle kuntoutuneet opioidikorvaushoidossa : toimijuusnäkökulma
Author: Pingoud, Elsa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292244
http://hdl.handle.net/10138/302343
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen korvaushoito on pitkä ja intensiivinen päihdehoidon muoto. Kuntoutuminen tapahtuu tyypillisesti vähitellen hoidon aikana. Korvaushoidolla on kaksinainen rooli toisaalta valvontaa ja kontrollia harjoittavana instituutiona, mutta toisaalta kuntoutumisympäristönä, jonka tulee tarjota yksilöille kuntoutumista edistävä ja toimijuutta vahvistava ilmapiiri. Tutkielmassa tarkasteltiin opioidikorvaushoidossa olevien pitkälle kuntoutuneiden henkilöiden kokemuksia hoidosta ja kuntoutumisesta. Tutkielmassa selvitettiin: 1) minkälaisena pitkälle kuntoutuminen aineiston valossa hahmottui ja merkityksellistyi, 2.) minkälainen oli kuntoutumiseen kytkeytyvä toimijuuden ajallinen prosessi, ja minkälaisia toimijuuden rajoitteita ja resursseja prosessiin liittyi. Tutkielman viitekehyksen muodostivat opioidikorvaushoitoa, huumeriippuvuudesta kuntoutumista ja toimijuutta käsittelevä tutkimuskirjallisuus. Tutkielman aineisto koostui 13 pitkälle kuntoutuneen opioidikorvaushoidossa olevan henkilön haastattelusta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisena analyysina teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Pitkälle kuntoutumisen arviointi ei ole yksiselitteistä. Sitä ei voida arvioida vain ulkoisten tekijöiden, kuten hoitoon sitoutumisen, hoidon keston, hoidon aikaisen oheiskäytön vähentymisen tai loppumisen tai yhteiskuntaan integroitumisen kautta. Kuntoutumisen kokemus on vahvasti subjektiivinen. Kuntoutuminen näyttäytyi haastateltavien kertomuksissa toimijuuden vahvistumisen prosessina, joka eteni huumeidenkäytön ajan kapeana hahmotettavasta toimijuudesta kohti nykyistä vahvistunutta toimijuutta. Riippuvuuden ajalle haastateltavat antoivat kuntoutumiskertomuksissaan kielteisiä merkityksiä, sillä riippuvuuden nähtiin kaventaneen resursseja elämän muilta aktiviteeteilta ja tuottaneen kielteisiä seurauksia elämän eri osa-alueille. Korvaushoitoon hakeutumista edelsi huumekuvioihin liittynyttä kyllästymistä, koettuja pohjakosketuksia ja käännekohtia sekä haaveita tyydyttävämmän elämän elämisestä. Alkuvaiheissa korvaushoito sitoi yksilöä vahvasti muun muassa päivittäisten lääkkeenhakujen vuoksi. Hoidollisen tuen merkitys korostui kuntoutumisen alkuvaiheissa niin lääkityksen kuin psykososiaalisen hoidon osalta. Toimijuuden rajoitteiksi hahmottuivat irrallisuuden, erillisyyden ja ulkopuolisuuden kokemukset, jotka aiheutuivat epäilyksen alaiseksi joutumisesta, epäoikeudenmukaisuuden ja leimatuksi tulemisen kokemuksista sekä muuta elämää liiallisesti rajoittaneista institutionaalisista kontrollitoimenpiteistä. Toimijuutta tukivat luottamuksen kokemukset, joita syntyi osallisuuden ja hoidolliseen päätöksentekoon mukaan pääsyn sekä yksilöä huomioivien kohtaamisten kautta. Kuntoutumisen edetessä hoidolliset sidokset kevenivät, hoidollisen tuen merkitys väheni ja koetut toimintamahdollisuudet laajenivat. Pitkälle edenneessä kuntoutumisessa tärkeänä koettiin siirtymä korvaushoitolääkkeen apteekkijakeluun, sillä apteekki ympäristönä tuki yksilön identiteetin laajentumista kuntoutujasta toimijaksi. Hoidollisten muutosten myötä elämän muiden sisältöjen yhteensovittaminen hoitoon helpottui. Toimijuuden vahvistumisen kannalta olennaista oli hoidollinen ympäristö, joka antoi tukea yksilön muutosprojektille, mutta myös toimintamahdollisuuksia tarjoava laajempi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen konteksti. Vaikka yksilöt olivat yhä korvaushoitolääkityksen piirissä, he kokivat elävänsä tyydyttävää elämää.
Subject: korvaushoito
opioidi
toimijuus
huumeriippuvuus
kuntoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pingoud_Elsa_Pro_gradu_2019.pdf 1.014Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record