Kasviravintolisien riskiprofiili

Show simple item record

dc.contributor.author Hirvonen, Tero
dc.contributor.author Kynkäänniemi, Emma
dc.contributor.author Salmenhaara, Maija
dc.contributor.author Uusitalo, Liisa
dc.contributor.author Isoniemi, Merja
dc.contributor.author Suomi, Johanna
dc.contributor.author Tuominen, Pirkko
dc.date.accessioned 2019-06-07T09:01:23Z
dc.date.available 2019-06-07T09:01:23Z
dc.date.issued 2019-02
dc.identifier.isbn 978-952-358-000-8
dc.identifier.issn 2490-1180
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302574
dc.description.abstract Riskiprofiili perustuu EU-rahoitteisessa PlantLibra-projektissa kerättyn kyselyaineiston Suomea koskevaan osuuteen sekä kirjallisuudesta saatuun tietoon kasviravintolisien koostumuksesta ja niiden sisältämien yhdisteiden toksisuudesta sekä ominaisiin aineisiin mahdollisesti liittyvistä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista lääkeaineiden kanssa. Tarkastelltuihin ominaisiin aineisiin ei liittynyt merkittävää suoraa toksisuutta käytetyillä annoksilla. Sen sijaan moniin ominaisiin aineisiin (erityisesti inkivääri, peltokorte) liittyy merkittävä yhteisvaikutusten potentiaali, etenkin CYP3A4:n välityksellä metaboloituviin lääkeaineisiin. Koska CYP3A4:n kautta metaboloituvia lääkkeitä käytetään paljon, yhteisvaikutusten riski korostuu. Erityistä huolta liittyy varfariiniin (metaboloituu CYP2C9 ja osittain CYP3A4:n kautta), sillä sen terapeuttinen ikkuna on kapea (pitoisuudet veressä voivat helposti olla liian pieniä tai suuria). On kuitenkin huomattava, että vahvaa näyttöä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista on vähän, sillä käytettävissä on lähinnä in vitro -tutkimuksia kasviravintolisien sisältämien ominaisten aineiden ja lääkeaineiden välillä. Lisäksi on huomattava, että useat kasviravintolisät sisälsivät useasta kasvista peräisin olevia ominaisia aineita ja että kasviravintolsien käyttäjät käyttivät usein useita valmisteita yhdessä lääkkeiden kanssa. fi
dc.description.abstract Riskprofilen bygger på den del som gäller Finland av det enkätmaterial som samlats in inom det av EU finansierade projektet PlantLibra och på ur litteraturen erhållen information om de vegetabiliska kosttillskottens sammansättning och toxiciteten hos föreningarna som de innehåller och de farmakokinetiska samverkningarna med läkemedel som eventuellt hänför sig till de kännetecknande ämnena. Till de granskade kännetecknande ämnena hänförde sig inte någon betydande direkt toxicitet med de doser som användes. Till många kännetecknande ämnen (särskilt ingefära, åkerfräken) hänför sig däremot en betydande potential av samverkningar, i synnerhet med läkemedel som metaboliseras via CYP3A4. Eftersom det används en hel del läkemedel som metaboliseras via CYP3A4, understryks risken för samverkningar. Särskild oro väcker varfarinet (metaboliseras via CYP2C9 och delvis via CYP3A4) eftersom dess terapeutiska fönster är smalt (halterna i blodet kan lätt bli för låga eller höga). Det är ändå skäl att beakta att det endast finns blygsamma bevis på de farmakokinetiska samverkningarna, eftersom vi främst har tillgång till in vitro-undersökningar av samverkningarna mellan de kännetecknande ämnena som vegetabiliska läkemedel innehåller och läkemedlen. Det är också skäl att beakta att flera vegetabiliska kosttillskott innehöll kännetecknande ämnen som härstammar från flera växter och att de personer som använde vegetabiliska kosttillskott ofta använde flera preparat tillsammans med läkemedel. fi
dc.description.abstract Risk profile is based on survey data collected in an EU funded PlantLibra project concerning Finland and information from scientific litterature on composition of plant food supplements (PFSs), toxicity of the compounds they contain and possible pharmacokinetic interactions of these compounds or substances in PFS with medication. There were no significant direct toxicological risks related to substances in PFS. However, many substances in PFSs (especially ginger and Equisetum arvense) were related to potential interactions with medications, especially with medications which are metabolised through CYP3A4. Since medications which are metabolised through CYP3A4 are used frequently among PFS user, the risk of intercations may be significant – especially warfarin with narrow therapeutic window. However, there is no strong evidence o finteractions between these PFSs and medications, since there from litterature there is mainly in vitro studies available. It should also be noted that manny used PFSs contained several plant subtances and that PFSs were used with several medications simultaneously. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ruokavirasto fi
dc.relation.ispartofseries Ruokaviraston tutkimuksia 1/2019 fi
dc.subject riskiprofiili fi
dc.title Kasviravintolisien riskiprofiili fi
dc.title.alternative Vegetabiliska kosttillskottens riskprofil fi
dc.title.alternative Risk profile of plant food supplements fi
dc.type Kirja fi
dc.subject.ysa kasviravintolisät fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
2019_1_kasviravintolisien-riskiprofiili.pdf 1.191Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record