Kissanruoan tassunjälki : Kissanruoan tuotanto ja kulutus ympäristönäkökulmasta

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906052308
Title: Kissanruoan tassunjälki : Kissanruoan tuotanto ja kulutus ympäristönäkökulmasta
Author: Viitala, Katarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906052308
http://hdl.handle.net/10138/302587
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ruokavaliolla on merkittävä vaikutus ympäristöön. 25% suomalaisten talouksien kasvihuonepäästöistä ovat seurausta elintarvikkeiden tuotannosta ja sen kulutukseen liittyvistä toiminnoista. Ihmisen ravinnon ympäristöseurauksista käydään kiivasta keskustelua, mutta lemmikkieläinten pitoon liittyvistä ekologisista seurauksista ei keskustella läheskään yhtä paljon. Lemmikkieläimiä huomioidaan harvoin ruoankulutukseen liittyvissä laskelmissa, vaikka ne voivat olla suuri ja keskeinen osa kotitaloutta ja sen kulutusta. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on keskittyä Suomessa toiseksi suosituimman lemmikin, eli kissan, ravintoon ympäristönäkökulmasta. Työssä tarkastellaan kissanruoan ympäristövaikutusta kissanruokateollisuuden ja kuluttajien valintojen näkökulmasta. Tärkeitä teemoja ovat ruoan alkuperä, kissanruokateollisuuden trendit sekä kuluttajien asenteet ja käytännöt. Myös keinoja kissanruoan ympäristövaikutuksen vähentämiseen pyritään löytämään. Tutkielman tarkoitus on (i) tarkastella kissanruokatuotantoa ja -kulutusta ympäristönäkökulmasta ja, (ii) hahmottaa suomalaisten kissanomistajien asenteita ja käytäntöjä kissanruoan ympäristövaikutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on saada laaja kuva kissanruoan ympäristövaikutuksen ulottuvuuksista. Ajankohtaisen tiedon saamiseksi toteutettiin teemahaastattelut kahdelle Suomessa toimivalle suurelle lemmikinruokavalmistajalle huhtikuussa 2016. Haastatteluissa keskusteltiin lihan alkuperästä, tuonnista, ruokapakkauksista ja kissanruokateollisuuden tulevaisuudesta. Tärkeimpiä tuloksia oli tietoa siitä, että kissanruokateollisuus hyödyntää hyvin pitkälti lihateollisuuden sivuvirtaa eläinperäisenä aineksena kissanruoassa. Suurin osa Suomessa kulutetusta kissanruoasta tuotetaan ympäri Eurooppaa ja kotimainen kissanruokatuotanto on vähäistä. Kissanomistajien asenteita ja kiinnostusta ympäristöystävällisempään kissanruokaan ja heidän nykyisiä ympäristöön vaikuttavia käytäntöjä kartoitettiin lyhyellä verkkokyselyllä, joka toteutettiin kesä-heinäkuussa 2018. Kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa kissoihin keskittyvissä ryhmissä ja vastauksia tuli yhteensä 144 kpl. Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että kissanomistajilta löytyy kiinnostusta ympäristöystävällisiin ja erityisesti kotimaisiin kissanruokiin. Oletuksena kuitenkin on, että raaka-aineet, ravintoarvot, maistuvuus ym. ovat samalla tasolla kuin vastaajan nykyisellä kissanruoan valinnalla. Kissanomistajien nykyiset käytännöt ovat ympäristön kannalta suotuisia, sillä suuri osa pyrkii kierrättämään kissanruokapakkaukset, sekä huomioi pakkausmateriaalien määrän ja kierrätettävyyden valitessaan kissanruokaa. Tärkein tulos koko työssä on se, että sekä kissanomistajat että kissanruokavalmistajat suhtautuvat myönteisesti ympäristöystävällisyyteen ja erityisesti valmistajat pyrkivät toimia jatkossa ympäristöystävällisemmin. Tulevaisuuden kannalta on olennaista, että valmistajat ja kissanomistajat kohtaavat toisensa ympäristöön liittyvissä kysymyksissä ja että ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kehitellään.Diet has a significant impact on the environment. 25% of Finnish household greenhouse gas emissions are due to food production and food consumption related activities. There is a continuing discussion about the environmental consequences of human nutrition, but the ecological consequences of pets are not nearly as much discussed. Pets are rarely taken into account in food consumption calculations, although they can be a big and central part of the household and its consumption. The aim of this master’s thesis is to focus on the nutrition of the second most popular pet in Finland, the cat, with an environmental perspective. This study examines the environmental impact of cat food from the perspective of the cat food industry and the consumers' choices. Important topics are the origin of food, trends in the cat food industry and consumers’ attitudes and practices. The aim is also to find ways to reduce the environmental impact of cat food. The aim of this work is to (i) examine cat food production and consumption from an environmental point of view, and (ii) examine the attitudes and customs of Finnish cat owners from the point of view of the environmental impact that concerns cat food. The goal is to get a clear picture of the different dimensions of the environmental impact of cat food. To get up-to-date information of the cat food industry, theme interviews were arranged, in April 2016, for two of the largest pet food manufacturers in Finland. In the interviews, important topics like the origin of the meat, import, food packaging and the future of the cat food industry, were brought up. The most important result was the knowledge that the cat food industry uses byproducts from the meat industry, as the animal-based ingredient of cat food. Most of the cat food consumed in Finland is produced all over Europe and domestic cat food production is very small. Cat owners' attitudes and interest in more environmentally friendly cat food and their current environmental practices were surveyed in a short online survey conducted in June-July 2018. The survey was distributed on social media, in groups focusing on cats and cat ownership. The survey gathered a total of 144 responses. The results of the survey suggest that cat owners have an interest in environmentally friendly products and also domestically produced food. However, cat owners were not ready favor environmentally friendly food if the nutritional value, taste, ingredients etc. are not at the same level as the respondent's current choice of cat food. The current practices of cat owners are rather environmentally friendly, as most of them try to recycle the food packages and take into account the amount and the recyclability of packaging materials when choosing cat food. The most important result of the whole study is that both cat owners and cat food manufacturers have a mostly positive attitude towards environmental friendliness and manufacturers in particular are aiming to become more environmentally friendly in the future. For the future, it is essential that manufacturers and cat owners interact with each other on topics about environmental issues and that more environmentally friendly alternatives are developed.Kosten har en betydande inverkan på miljön. 25% av det genomsnittliga finska hushållets växthusgaser beror på produktionen av livsmedel samt aktiviteter relaterade till konsumtionen av dem. Diskussionen kring miljöpåverkan av människornas kost är hetsig, medan diskussionen kring sällskapsdjur och deras miljöpåverkan är knapp. Sällskapsdjuren beaktas sällan då man studerar konsumtionen av mat i ett hushåll, även om djuren kan vara en väsentlig del av hushållet och dess konsumtionsvanor. Denna pro gradu -avhandlingen strävar till att undersöka kattmat ur ett miljöperspektiv. Katten är det andra mest allmänna sällskapsdjuret i Finland. I arbetet behandlas kattmatens miljöpåverkan ur kattmatsindustrins och konsumentens synvinkel. De viktigaste teman är matens ursprung, kattmatsindustrins trender samt konsumenternas attityder och nuvarande praxis. Arbetet strävar också till att hitta medel för att minska kattmatens miljöeffekt. Avhandlingens avsikt är att (i) bekanta sig med produktionen och konsumtionen av kattmat ur ett miljöperspektiv och (ii) reda ut finska kattägarnas attityder samt nuvarande praxis ur ett miljöperspektiv som beaktar kattmatens påverkan på miljön. Målet är att få en bred uppfattning om de olika dimensionerna av kattmatens miljöpåverkan. För att nå aktuell information om kattmatsbranschen genomfördes det tema intervjuer åt två av de största producenterna av mat för sällskapsdjur i Finland. Intervjuerna genomfördes i april 2016. I intervjuerna diskuterades det om köttets ursprung i kattmaten, import, kattmatsförpackningarna samt kattmatsbranschens framtid. Det viktigaste resultatet var bekräftelsen om att kattmatsbranschen använder i första hand biprodukter från köttindustrin som animalisk råvara i kattmat. Största delen av kattmaten som brukas i Finland produceras runtom Europa och den inhemska produktionen av kattmat är knapp. För att reda ut kattägarnas attityder och intresse mot miljövänligare kattmat, samt deras nuvarande praxis med miljöpåverkan (t.ex. återvinning), utfördes en kort nätenkät i juni-juli 2018. Enkäten distribuerades genom sociala median i grupper avsedda för kattägare. Sammanlagt fick enkäten 144 svar. Resultaten av enkätundersökningen antyder på att kattägare har de facto intresse för miljövänligare och speciellt inhemska produkter. Kattägare är dock inte redo att pruta på råvarornas kvalitet, näringsvärden, smaklighet eller dyl. för att gynna de miljövänliga eller inhemska produkterna. Största delen av kattägarna återvinner kattmatsförpackningarna och strävar även till att beakta mängden förpackningsmaterial och dess återvinningsbarhet då de väljer kattmat. Kattägarnas nuvarande praxis gynnar således miljön. Det viktigaste resultatet i arbetet är det, att både kattägarna och kattmatsproducenterna förhåller sig positivt till miljövänlighet och speciellt producenterna strävar till att i framtiden agera mer miljövänligt. Det är väsentligt för framtiden att producenterna och kattägarna möter varandra inom miljöfrågor och att mer miljövänliga alternativ utvecklas.
Subject: kissanruoka
lihankulutus
ympäristövaikutus
ravinto
ekologinen jalanjälki
vihreä kulutus
arvo- ja asennetutkimus
Discipline: ympäristömuutos ja -politiikka (YMP501)
Environmental change and policy (YMP501)
miljöförändring och -politik (YMP501)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record