Original publications

 

Original publications are books published here in digital Open Access format for the first time. Consequently, they get a permanent DOI identifier provided by the library pointing to Helda Open Books. These works are by default shared with a permissive Creative Commons License (CC BY 4.0)

Recent Submissions

 • Hämeen-Anttila, Katri; Katajavuori, Nina (Helsingin yliopiston kirjasto, 2021)
  Teos on ainoa suomenkielinen menetelmäkirja, joka soveltaa yhteiskunta- ja kansanterveystieteen tutkimusmenetelmiä farmasian alan tutkimusaiheisiin. Teos on tarkoitettu perus-, jatko- ja erikoistumisopintoja tekeville eri alojen opiskelijoille silloin, kun tutkimusaihe linkittyy lääkealaan, -huoltoon tai -hoitoon. Teos esittelee yhteiskunnallisen lääketutkimuksen tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat keskeisiä lääketutkimuksessa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on tarjota opiskelijoille konkreettinen työväline.
 • Wilhelmsson, Thomas (Gaudeamus, 2021)
  Uudenvuodenpäivänä vuonna 2010 astui voimaan kiistelty yliopistouudistus, jonka tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa. Uudistuksesta taitettiin peistä valtamedioissa asti, ja Helsingin yliopistossa uudistuksen vastustajat olivat vallanneet hallintorakennuksen. Mistä tässä kaikessa oli kysymys? Yliopistouudistus-teoksessa oman näkemyksensä uudistustyön etenemiseen ja taustoihin tuo Helsingin yliopiston entinen kansleri ja tuolloin rehtorina toiminut Thomas Wilhelmsson. Hän kertoo ajatuksista, keskusteluista ja tapahtumaketjuista, jotka vaikuttivat prosessin taustalla mutta jotka eivät käy ilmi virallisista asiakirjoista. Wilhelmsson avaa uudistuksen syitä ja tarvetta sääntelyn purkamiselle, kansainvälistymiselle sekä strategiselle johtamiselle mutta ei välttele tehtyjä virheitä. Uudistuksen kohtaaman kritiikin lisäksi ongelmia aiheuttivat kamppailut apteekkiprivilegiosta ja kiinteistöjen hallinnasta. Kymmenen vuoden jälkeen onkin aika kysyä: mitä uudistuksesta on seurannut?
 • Linnakangas, Esko (Esko Linnakangas, 2021)
  Kirjassa selvitetään verotusteemaa ja sen kehitystä tauluissa, patsaissa, romaaneissa, elokuvissa, saduissa, piirroksissa ja runoissa sekä erityisesti protesti- ja muissa lauluissa. Käsittelyssä on suomalaisten taiteilijoiden teosten lisäksi ulkomaista aineistoa varsinkin USA:sta, Britanniasta ja Ruotsista, mutta myös esimerkiksi Norjasta ja Saksasta. Tutkimuksen juridisessa osassa tarkastellaan, miten taiteet on otettu huomioon verolainsäädännössä sekä oikeus- ja verotuskäytännössä. Laajimmin analysoidaan tuloverotusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tuloverotuksen lisäksi mukana ovat perintö- ja lahjaverotus, huvi- ja elokuvaverotus, arvonlisäverotus, tulliverotus ja arvonimivero. Kirjassa arvioidaan myös taideverotuksen tulevaisuutta. Kirjassa on asiahakemiston lisäksi teos- ja taiteilija- hakemistot.
 • Tuominiemi, Jorma (Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), 2018)
  Suomessa alkeishiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus aloitettiin tyhjästä vuonna 1965. Tämä kirja dokumentoi suomalaisen kokeellisen tutkimuksen vaiheita aivan alusta aina Higgsin bosonin löytämiseen vuonna 2012 CERNissä. Tänä aikana maailmassa rakennettiin useita mittavia koelaitteistoja aineen perusrakenteen tutkimusta varten. Ne ovat edistäneet merkittävästi käsitystämme aineen mikroskooppisesta rakenteesta. Suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet tutkimukseen useilla näistä laitteistoista.
 • Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (N-Y-T-NYT, 2016)
  Kirja kutsuu lukijaa kulkemaan lapsuuden valoisissa ja varjoisissa maisemissa. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja hoitoalojen perus- ja täydennyskoulutukseen. Teosta voi lukea yhdessä lasten kanssa ja se soveltuu myös vanhemmille, isovanhemmille, tutkijoille, päättäjille ja muille lasten elämään osallistuville. Millaisia hyvinvoinnin kokemuksia lapsilla on erilaisissa kasvuympäristöissä? Miten lapset itse kertovat hyvinvoinnistaan? Miten valot ja varjot vaihtelevat lasten arjen kertomuksessa? Lasten hyvinvointi on ollut keskustelunaiheena yhteiskunnallisilla, poliittisilla, koulutuksellisilla ja tutkimuksellisilla areenoilla. Keskustelu on ollut huolenaiheiden, riskien ja uhkien sävyttämää. Äänessä ovat olleet tutkijat, opettajat, vanhemmat, poliitikot ja päättäjät. Lasten omat äänet eivät ole keskustelussa kaikuneet. Tässä kirjassa lähestytään lasten hyvinvointia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kirjan luvut sukeltavat lasten arkeen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Kertojina toimivat lapset ja aikuiset, yhdessä ja erikseen. Kirjaan sisältyvät kertomukset tuovat lasten elämänmakuisen arjen lukijan ulottuville: lapset leikkivät, piirtävät, laulavat, ihmettelevät elämää, itkevät, hassuttelevat, nauravat, vetäytyvät, osallistuvat, sopeutuvat ja asettuvat joskus poikkiteloin. Lukijalle kerrotaan niistä arjen hetkistä, jotka tuottavat lapsille iloa, mielihyvää ja kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Hyvinvointia varjostavia tekijöitä ei kuitenkaan sivuuteta. Kertomuksissa valot ja varjot limittyvät toisiinsa. Kirjan kirjoittajat ovat eläneet ja tutkineet arkea yhdessä lasten kanssa. He ovat kuunnelleet lapsia ja tallentaneet lasten elämää pieniin arjen kertomuksiin. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatuksen ja kerronnallisen tutkimuksen asiantuntemusta
 • Isaksson, Eva (Seksuaalinen tasavertaisuus ry, 1994)
  Seta-julkaisuja ; 4
  Kirja on perusteellinen seksuaalipoliittinen matkaopas kaikkiin Euroopan maihin ja kansainvälisten instituutioiden homoja ja lesboja koskettaviin toimenpiteisiin. Eurooppa muuttuu, muuttuuko Suomi sen mukana?
 • Hämeen-Anttila, Jaakko (Helsingin yliopiston kirjasto, 2000)
  Maailman vanhin sankarieepos kertoo kuningas Gilgameshin matkasta etsimään ikuista elämää. Kertomus "hänestä joka syvyydet näki" on myös avain assyrialaiseen uskonnolliseen ajatteluun: viisauden etsintä kuvaa mystikon tietä kohti täydellisyyttä. Myyttinen Gilgamesh on osaksi ihminen, osaksi jumala. Gilgameshin haastajaksi luotu villi Enkidu taas on karvainen ja elää eläinten parissa. Kaksintaistelun jälkeen vastapuolista tulee ylimmät ystävät. He joutuvat yhdessä vastatusten seetrimetsää vartioivan hirmuisen Humbaban kanssa, mutta vaarallisemmaksi osoittautuu rakkauden jumalatar Ishtarin dramaattineen rakkaus Gilgameshiin. Sen seurauksena Gilgamesh tutustuu kuolemaan ja suruun, ja joutuu matkustamaan tuonpuoleiseen saakka. Mutta saavuttaako hän kuolemattomuuden, kuten luomakunnan vedenpaisumukselta pelastanut jumala Utnapishtim? Yli kolme vuosituhatta vanhan eepoksen on suomentanut suoraan akkadin kielestä professori Jaakko Hämeen-Anttila.
 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopiston kirjasto, 1985)
  Teos on kokonaisesitys tutkijoiden rauhanliikkeiden historiasta ja nykypäivästä. Keskeisen osan muodostaa ns. Russell-Einsteinin julistuksesta käynnistyneen Pugwash-liikkeen toiminta. Uudempana esimerkkinä on 1960-luvun alussa käynnistynyt lääkäreiden ydinsodan vastainen liike, joka kansainvälistyi nopeasti parikymmentä vuotta myöhemmin.
 • Raunio, Antti; Luomanen, Petri (Helsingin yliopiston kirjasto, 2010)
  Teologia on uskontoa ja erityisesti kris­tinuskoa tutkiva tiede. Tämä teos esitte­lee, miten teologiaa harjoitetaan suoma­laisissa yliopistoissa. Helsingin yliopis­ton professorit, opettajat ja tutkijat ker­tovat kukin omasta erikoisalastaan: raa­matuntutkimuksesta, kirkkohistorias­ta, systemaattisesta teologiasta, uskon­totieteestä ja käytännöllisestä teologias­ta. Kokonaisuutena kirja antaa ajan­tasaisen ja yleistajuisen kuvan suoma­laisesta teologisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin tieteisiin ja kirkkoon.Kirja on tarkoiteltu aloilteleville teo­logeille, mutta myös perusteokseksi kir­kon työntekijöille ja luottamushenki­löille, uskonnonopettajille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneita us­konnosta ja sen tutkimuksesta.
 • Kukkonen, Pirjo (Suomen Semiotiikan Seura, 2014)
  Acta Semiotica Fennica ; 44
  Denna bok är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen. Språket är ”rymligt som själva salen på Alastalo”.
 • Eräranta, Kirsi; Penttilä, Visa (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2021)
  ProComma Academic ; 8
 • Kukkonen, Pirjo (International Semiotics Institute, 2009)
  Acta Semiotica Fennica ; 31
  Kanteletar representerar den poetiska genren folkdikten, la poësie populaire, som avspeglar den nationalromantiska tanken om folkdiktningen som en ”själens grammatik” så som J. G. von Herder (1744–1803) beskrivit den. I Kanteletar-sånganalyserna är det frågan om att översätta och tolka känslan och själen till svenska och lyssna på det sjungande jagets olika röster. Den semiotiska översättningsanalysen fokuserar på översättarnas röster genom att kommentera två huvudsakliga företeelser som avspeglar Kalevala-språket och -metriken: allitterationerna och parallellismerna vilka återspeglar det som Julia Kristeva kallar chora, den livgivande rytmen.
 • Nevgi, Anne; Lindblom-Ylänne, Sari (Helsingin yliopisto, 2009)
  Yliopistopedagogisella tutkimuksella on merkittävä rooli yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden oppimisen laadun edistämisessä. Yliopisto-opettajan käsikirjassa esitellään uusinta yliopistopedagogista tutkimustietoa ja käytännönläheisiä esimerkkejä muun muassa opetuksen suunnittelusta, uusista opetusmenetelmistä, vaihtoehtoisista tenttikäytännöistä ja opintojen ja opinnäytetöiden ohjauksesta. Käsikirja tukee opettajan pedagogisen ajattelun kehittymistä. Kirjoittajat toimivat Helsingin yliopistossa yliopisto-oppimisen ja -opettamisen asiantuntijoina, ja kirjan aiheet perustuvat heidän opetus- ja koulutuskokemuksiinsa sekä tutkimuksiinsa.
 • Oja, Heikki; Mattila, Kalevi (Helsingin yliopisto, 1983)
  Ursan julkaisuja ; 20
  Tähtitiede elää voimakasta nousukautta, kun taivasta on voitu ruveta kartoittamaan uusilla aallonpituusalueilla. Aikaisemmin havaintoja tehtiin vain kapealla näkyvän valon kaistalla, mutta nyt käytetään kaikkia säteilymuotoja lyhimmistä gamma- ja röntgensäteistä pisimpiin radioaaltoihin asti. Avuksi on tullut varsinainen avaruustekniikka, jonka ansiosta tähtitaivasta voidaan tutkia maapallon ilmakehän ulkopuolelta. Kirjassamme käydään läpi tähtitieteen "uudet ikkunat" ja kerrotaan eri aallonpituusalueiden uusimmista tutkimustuloksista. Mukana ovat myös kosmiset säteet, neutriinotähtitiede ja gravitaatioastronomia, joiden tutkimisessa otetaan vasta ensi askelia. Kirjan kirjoittajat ovat Helsingin ja Turun yliopiston tähtitieteilijöitä ja fyysikkoja.
 • Berninger, Kati; Tapio, Petri; Willamo, Risto (Gaudeamus, 1996)
  Teos on rautaisannos ympäristöstä ja ympäristönsuojelusta tietoja tarvitsevalle. Teos esittelee ympäristöongelmien syitä ja hahmottelee niiden ratkaisuja. Erityisen painon saavat suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeät sektorit: energiantuotanto, liikenne, metsä- ja maatalousalat sekä kotitalouksien kulutus. Kirja on laadittu ympäristönsuojelun perus­kurssin opintomateriaaliksi yliopistoille ja korkeakouluille. Teos on ympäristötiedon yleisoppikirja: sitä voidaan käyttää ammatil­lisessa koulutuksessa, keskiasteella, aikuis­koulutuksessa, lukio-opetuksen lisäaineis­tona ja opettajan tietopakettina. Samalla teos antaa lehtitietoja syvemmän näke­myksen kaikille ympäristökysymyksistä kiin­nostuneille.
 • Oja, Heikki (Tähtieteellinen yhdistys Ursa, 1994)
  Ursan julkaisuja ; 52
  Kirjaimet SETI tulevat sanoista Search for Extraterrestrial Intelligence, maanulkoisen älyn etsintä. Onko ihmiskunta valmis siihen hetkeen, jolloin vieraan planeetan olennot astuvat maapallolle tai radioteleskoopit ottavat vastaan ensimmäisen varman merkin vieraasta älystä? Tässä kirjassa tiedemiehet pohtivat elinkelpoisten planeettojen olemassaoloa, elämän ja älyn syntyä maapallolla ja niitä etsintöjä, joita vieraiden olentojen löytämiseksi on tehty. Kirja perustuu osittain Heurekassa pidettyyn seminaariin.
 • Oja, Heikki (WSOY, 1993)
  Oletko ihmetellyt mitä ovat valkoiset kääpiöt, mustat aukot, supernovat ja kvasaarit? Tässä kirjassa tähtitaivasta verrataan eläintarhaan, jossa on paljon erilaisia asukkaita - sitä hurjempia mitä kauemmaksi mennään. Niiden ja niistä otettujen kuvien avulla kerrotaan todellisista, mielenkiintoisista, arvoituksellisista asioista, joita taivaalta on löytynyt.
 • Kakkuri, Juhani; Oja, Heikki; Anttila, Reino (Tähtieteellinen yhdistys Ursa, 1989)
  Ursan julkaisuja ; 40
  Suomalaiset asiantuntijat kertovat suurelle yleisölle auringonpimennysten historiasta ja merkityksestä ja antavat käytännön neuvoja pimennysten seuraamiseksi. Ensimmäisen kerran julkaistaan yhteenveto ja kiintoisaa kuva-aineistoa vuoden 1945 täydellisestä pimennyksestä.
 • Hämäläinen, Mika; Partanen, Niko; Alnajjar, Khalid (University of Helsinki, 2021)

View more