Original publications

 

Original publications are books published here in digital Open Access format for the first time. Consequently, they get a permanent DOI identifier provided by the library pointing to Helda Open Books. These works are by default shared with a permissive Creative Commons License (CC BY 4.0)

Recent Submissions

 • Forsman, Maria (Enostone kustannus, 2022)
  Bibliometriikka ja julkaisujen mittaaminen ovat viime vuosina herättäneet keskustelua tiedetyhteisöissä ja kirjastoissa. Myös media on niistä kiinnostunut, onhan kyse myös kilpailusta ja paremmuudesta. Mutta mitä se bibliometriikka oikein on? Kuka keksi bibliometriikan? Tieteelliset julkaisut ovat tutkimustyön näkyvää tulosta. Kun arvioidaan tutkijan onnistumista ja tutkimuslaitoksen menestymistä, lasketaan tuotettujen julkaisujen määrää ja vertaillaan niiden saamien viittausten muutoksia. Bibliometrisiä analyysejä on käytetty tutkijanpaikkoja jaettaessa, tutkimusrahoitusta suunnattaessa ja yliopistojen keskinäistä paremmuutta tarkastelevia ranking-listoja laadittaessa. Mutta voidaanko tiedettä mitata? Mitä julkaisujen määrät ja niiden saamat viittaukset kertovat? Löytyvätkö kaikki viittaukset jostain? Onko tieteenalojen välillä jotain eroja julkaisemisessa? Bibkiometriikan juuret ulottuvat viime vuosisadan alkupuolelle, jolloin sen teoreettisia perusteita luotiin. Nyt tähyillään tulevaan ja etsitään altmetriikan avulla uusia vaihtoehtoja. Tieteelliset julkaisut edustavat usein jo taaksejäänyttä tutkimusta. Sen rinnalla ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt. Mitä sosiaalinen media kertoo tieteen näkyvyydestä. kenen tutkimusta peukutetaan? Millainen tutkimus saa eniten huomiota tutkijoiden keskuudessa? Entä kansalaisten? VTT Maria Forsmanin teos Julkaisut ja tieteen mittaamien etsii vastauksi näihin kysymyksiin. Se tarjoaa vankkaa asiantuntijatietoa ja monipuolisia näkemyksiä sekä bibliometriikan parissa työskenteleville että aiheesta kiinnostuneille.
 • Hakoköngäs, Eemeli (Pääjohtaja H. Roosin säätiö, 2015)
  Kenraalimajuriksi edenneen ja rautatiehallituksen pääjohtajan tehtävästä eläkkeelle jääneen Harald Vilhelm Roosin (1895–1969) elämäntarina on monivaiheinen ja liittyy lukuisin sitein Suomen 1900-luvun ensipuoliskon käännekohtiin. Suomalaisen kulttuurisuvun vesa ja papin poika keskeytti yliopisto-opinnot liittyäkseen kenraali Ernst Linderin joukkoihin sisällissodassa. Talvisodassa hän toimi päämajan huolto-osaston päällikkönä ja jatkosodassa hänellä oli merkittävä kaksoistehtävä päämajan huoltopäällikkönä ja rautatiehallituksen pääjohtajana. Sodan jälkeen hänet nimitettiin valtakunnan kuljetuspäälliköksi suunnittelemaan sotakorvausten kuljetuksen ja jälleenrakennettavan Suomen kuljetuslaitoksen organisointia. Sotahistorian professori Martti Turtolan jaottelua soveltaen Roos on ehdottomasti luettava "ykkösketjun miehiin", siis päämajan kenraaleihin, joista liki kaikista muista on kirjoitettu elämäkerta jos toinenkin. Roos on kuitenkin edelleen tuntematon kenraali, jonka elämänvaiheista ei aiemmin ole ilmestynyt yhtenäistä katsausta ja jonka rooli Suomen sodanaikaisissa tehtävissä on usein sivuutettu. Jopa Mannerheimin ja kenraalien keskinäisiä suhteita koskevassa tutkimuksessa hänet on unohdettu. Päämajan huoltopäällikkönä Harald Roos kuitenkin vastasi kaikista Suomen sotilas- ja siviilikuljetuksista ja myös hänen rauhanaikainen uransa oli yhteiskunnallisesti merkittävä. Sodan jälkeen Roos ehti tehdä vielä pitkän päivätyön suomalaisen kuljetusalan ja Valtionrautateiden kehittämiseksi. Rauhan aika tarjosi hänelle myös mahdollisuuden paneutua sosiaalisten kysymysten ja työturvallisuuden edistämiseen sekä työhön Suomen urheiluelämän saralla.
 • Mikkonen, Jukka; Lehtinen, Sanna; Kortekallio, Kaisa; Korpelainen, Noora-Helena (Suomen Estetiikan Seura ry, 2022)
  Finnish Society for Aesthetics Publication Series ; 2
  Kokoelmassa eri alojen tutkijat ja taiteilijat tarkastelevat ympäristömuutoksen esteettisiä ulottuvuuksia oman alansa näkökulmasta tai monialaisesti. Artikkeleita ohjaavina taustaoletuksina on, että laaja-alainen ympäristömuutos vaikuttaa merkittävästi inhimilliseen kokemusmaailmaan ja arvoihin ja että estetiikalla ja sen tutkimuksella on vastaavasti tärkeä rooli kestävyyssiirtymissä.
 • Donner, Karl Johan; Jaakkola, Toivo; Lumme, Kari; Markkanen, Tapio; Mattila, Kalevi; Oja, Heikki; Piirola, Vilppu; Poutanen, Markku; Rahunen, Timo; Teerikorpi, Pekka; Tuominen, Ilkka; Vilhu, Osmi (Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin yliopisto, 2022)
  Ursan julkaisuja ; 13
  Tähtitiede on nopeasti etenevä tutkimusala. Merkittäviä edistysaskeleita on viime vuosina saavutettu auringon ja planeettojen, tähtien ja linnunradan, kaukaisten galaksien ja koko maailmankaikkeuden tutkimisessa. Tässä kirjassa esitellään muutamia mielenkiintoisia aiheita tämän päivän tähtitieteestä.
 • Eloranta, Varpu; Jeronen, Eila; Palmberg, Irmeli (PS-kustannus, 2005)
  Opetus 2000
  Kirja käsittelee biologian opetusta, opiskelua ja oppimista. Sen tarkoituksena on tukea käytännön työtä ja auttaa muodostamaan laaja-alainen näkemys biologian roolista, tarkoituksesta ja mahdollisuuksista yleissivistävänä oppiaineena. Kirja tarjoaa näkökulmia myös siihen, miten oppijoiden persoonallista kasvua voidaan tukea biologian opetuksessa. Kirja käsittelee käytännön esimerkein mm. peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmia sekä opetuksen suunnittelemista vuositasolta tuntisuunnitelmiin, opetusmuotoja ja työtapoja, oppilaiden eriyttämistä ja resurssien valintaa. Soveltuu oppilaitoksiin peruskoulusta lukioihin ja opettajankoulutukseen sekä ympäristökasvatuksen tukimateriaaliksi.
 • Kaheinen, Kaisla; Leisiö, Larisa; Erkkilä, Riku; Qiu, Toivo E. H. (Helsingin yliopiston kirjasto, 2022)
  Juhlakirja koostuu Tapanin Salmisen ystävien ja kollegoiden kirjoittamista artikkeleista, jotka tavalla tai toisella käsittelevät Tapanin uralla keskeisiksi muodostuneita teemoja. Valtaosa artikkeleista sijoittuu suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalle. Näkökulmien kirjo on laaja: artikkelit käsittelevät niin synkronista kuin diakronista kielentutkimusta etenkin Tapanin omissa tutkimuksissaan käsittelemien suomen murteiden ja samojedologian piiristä. Kielitieteellisten artikkeleiden lisäksi kirjaan sisältyy myös folkloristiikan ja etnomusikologian alaan kuuluvia tutkielmia, joiden teemat ovat niin ikään suomalais-ugrilaiselle kielentutkimukselle läheisiä. Tapanin lintuharrastus poiki sekin tieteellisiä artikkeleita tähän kirjaan.
 • Huttunen, Niko; Nikki, Nina (Suomen Eksegeettinen Seura, 2017)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja
  Uskonto näyttelee keskeistä roolia maailman konflikteissa. Onko Raamattu sodan vai rauhan kirja? Mitä on pyhä sota? Sota, rauha ja Raamattu muodostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa valotetaan muun muassa muinaisen Lähi-idän sotakäytäntöjä ja -retoriikkaa, Qumranin sotatekstejä ja varhaiskristittyjä sotilaita. Raamatunkäyttöä kuvataan Suomen sodissa ja Lähi-idän konfliktin yhteydessä. Tutkimuksellisen ja analyyttisen tarkastelun seurauksena vanhat kärjistykset purkautuvat: uskontoa ei voi pitää puhtaasti rauhanomaisena, mutta sen roolia sotien syynä ei voi liioitella. Sota, rauha ja Raamattu haastaa pohtimaan Raamatun näkemysten vaikutusta tähän päivään ja ottamaan vastuuta ajankohtaisista tulkinnoista. Teoksen ovat toimittaneet Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Niko Huttunen ja tutkijatohtori Nina Nikki.
 • Enkvist, Nils Erik (Helsingin yliopiston kirjasto, 2022)
  Tämän professori Nils Erik Enkvistin kirjan tarkoituksena on avartaa lukijan kielentuntemusta myös tekstin eikä vain lauseen tai virkkeen kannalta ja luoda perustaa syvällisemmälle tekstilingvistiikan opiskelulle. Kirjan punaisena lankana on tekstilingvistiikan peruskäsitteiden luetteleminen. Lukuisien esimerkkien avulla tekijä pyrkii ratkaisemaan eräitä juuri tälle kielentutkimuksen haaralle ominaisia ongelmia. Kirjan raken­netta tukevat käsitehakemisto sekä laaja bioliografia.
 • Ihanus, Juhani (Helsingin yliopiston kirjasto, 2022)
  Teoksessa selvitellään sitä, minkälaisia yhteyksiä kulttuurin, kertomusnäkökulman (narratiivisuuden) ja psykologian välille voidaan solmia.
 • Ihanus, Juhani (Helsingin yliopiston kirjasto, 2022)
  Psykoterapioita koskeva keskustelu ja väittely on viime vuosina yltynyt. Psykoterapeuttisen toiminnan mielekkyys ja tuloksellisuus on joutunut jopa epäilyn kohteeksi. Erityisen ankarasti psykoanalyytikkoja.ja psykoterapeutteja on arvosteltu vallan väärin­äytöstä. Perustellutkin arviot ovat usein hukkuneet sensaatiomaisten kärjistysten viidakkoon. Teoksen kirjoittajat ovat psykologeja, psykoanalyytikkoja, psykoterapeutteja, filosofeja, teologeja, historian tuntijoita. He tarkastelevat psykoanalyysin ja psykoterapioiden historiaan, filosofiaan ja teo­riaan liittyviä kysymyksiä. Kirjoittajat ovat avoimia psykoanalyyttisen ja psykoterapeuttisen työskentelyn monille mahdol­lisuuksille. Samalla he muistuttavat siitä, että työskentelymuotojen uudistaminen edellyttää tietoisuutta historiallisista taustoista ja teoreettisista perusteista. Elävät psykoterapiat muuttuvat irtau­tuessaan jähmeistä opeista ja rituaaleista!
 • Heimola, Minna (Suomen Eksegeettinen Seura, 2017)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja
  Raamatun tulkinnoilla on historian saatossa perusteltu rasismia, kansanryhmien orjuuttamista ja väkivaltaa. Toisaalta Raamattu edustaa sorron vastustamista ja kaikkien ihmisten yhtäläisiä oikeuksia. Jo alkukirkon aikana kirkon katsottiin murtavan etnisten ryhmien väliset raja-aidat, mutta samalla mustan afrikkalaisen sielun tuli muuttua valkoiseksi kasteella tai viimeistään matkalla taivaaseen. Raamatulla on perusteltu afrikkalaisten apartheidia, mutta Raamattuun tukeutuivat myös orjuuden vastustajat ja mustien kansalaisoikeusliikkeen keulahahmo Martin Luther King. Raamatulla on puolustettu niin juutalaisvihaa kuin juutalaisen kansan erityisasemaakin. Suomessa erityisesti venäläisvihaa ja saamelaisiin kohdistuneita ennakkoluuloja on perusteltu Raamattuun ja kristinuskoon vedoten. Raamattu ja rasismi teoksessa TT Minna Heimola kuvaa, miten Raamattu on taipunut yhtä lailla kolonialismin ja sorron kuin ihmisoikeuksien puolustamisen työkaluksi. Kirja herättää pohtimaan Raamatun tulkintojen moninaisuutta ja tulkitsijan etiikkaa.
 • Hekanaho, Pia Livia; Mustola, Kati; Lassila, Anna; Suhonen, Marja (Helsingin yliopisto, 2022)
  Uusin silmin -kokoelma katsoo lesboutta ja lesbokulttuureja taiteiden- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista.
 • Kirvesmäki, Arja; Viimaranta, Hannes; Ekman, Julia (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tämä kielioppi on suunnattu venäjän kielen yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneille aikuisopiskelijoille. Lisäksi se soveltuu apuvälineeksi opettajille, kääntäjille ja muille venäjän kielen käyttäjille. Vaikka kielioppi on laadittu yliopisto-opiskelijoiden tarpeita ajatellen, siitä on hyötyä myös niille, jotka vasta opettelevat venäjän alkeita. Kielioppi soveltuu paitsi lähiopetukseen myös etä- ja itseopiskeluun. Mukana on runsaasti sääntöjä havainnollistavia esimerkkilauseita, joissa käytetään venäjän nykysanastoa ja jotka pyrkivät edustamaan tavallista käyttökieltä. Esimerkit on suomennettu ja niihin on merkitty sanapainot. Jokaisen luvun loppuun on koottu joukko kertauskysymyksiä opiskelun tueksi: ne eivät kata luvussa esitettyjä asioita systemaattisesti tai tyhjentävästi, mutta niiden avulla opiskelija voi testata osaamistaan pistokokeen tavoin. Jotta myöhempi perehtyminen venäjänkielisiin kielioppeihin ja kielitieteelliseen tutkimukseen helpottuisi, kaikki keskeiset termit on annettu suomen lisäksi myös venäjäksi. Kieliopin ilmiöitä kuvataan pääasiassa venäjän kielestä lähtien, mutta paikka paikoin mukana on kontrastiivinen eli venäjän ja suomen rakenteita vertaileva näkökulma.
 • Hämeen-Anttila, Katri; Katajavuori, Nina (Helsingin yliopisto, 2021)
  Teos on ainoa suomenkielinen menetelmäkirja, joka soveltaa yhteiskunta- ja kansanterveystieteen tutkimusmenetelmiä farmasian alan tutkimusaiheisiin. Teos on tarkoitettu perus-, jatko- ja erikoistumisopintoja tekeville eri alojen opiskelijoille silloin, kun tutkimusaihe linkittyy lääkealaan, -huoltoon tai -hoitoon. Teos esittelee yhteiskunnallisen lääketutkimuksen tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat keskeisiä lääketutkimuksessa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on tarjota opiskelijoille konkreettinen työväline.
 • Wilhelmsson, Thomas (Gaudeamus, 2021)
  Uudenvuodenpäivänä vuonna 2010 astui voimaan kiistelty yliopistouudistus, jonka tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa. Uudistuksesta taitettiin peistä valtamedioissa asti, ja Helsingin yliopistossa uudistuksen vastustajat olivat vallanneet hallintorakennuksen. Mistä tässä kaikessa oli kysymys? Yliopistouudistus-teoksessa oman näkemyksensä uudistustyön etenemiseen ja taustoihin tuo Helsingin yliopiston entinen kansleri ja tuolloin rehtorina toiminut Thomas Wilhelmsson. Hän kertoo ajatuksista, keskusteluista ja tapahtumaketjuista, jotka vaikuttivat prosessin taustalla mutta jotka eivät käy ilmi virallisista asiakirjoista. Wilhelmsson avaa uudistuksen syitä ja tarvetta sääntelyn purkamiselle, kansainvälistymiselle sekä strategiselle johtamiselle mutta ei välttele tehtyjä virheitä. Uudistuksen kohtaaman kritiikin lisäksi ongelmia aiheuttivat kamppailut apteekkiprivilegiosta ja kiinteistöjen hallinnasta. Kymmenen vuoden jälkeen onkin aika kysyä: mitä uudistuksesta on seurannut?
 • Linnakangas, Esko (Esko Linnakangas, 2021)
  Kirjassa selvitetään verotusteemaa ja sen kehitystä tauluissa, patsaissa, romaaneissa, elokuvissa, saduissa, piirroksissa ja runoissa sekä erityisesti protesti- ja muissa lauluissa. Käsittelyssä on suomalaisten taiteilijoiden teosten lisäksi ulkomaista aineistoa varsinkin USA:sta, Britanniasta ja Ruotsista, mutta myös esimerkiksi Norjasta ja Saksasta. Tutkimuksen juridisessa osassa tarkastellaan, miten taiteet on otettu huomioon verolainsäädännössä sekä oikeus- ja verotuskäytännössä. Laajimmin analysoidaan tuloverotusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tuloverotuksen lisäksi mukana ovat perintö- ja lahjaverotus, huvi- ja elokuvaverotus, arvonlisäverotus, tulliverotus ja arvonimivero. Kirjassa arvioidaan myös taideverotuksen tulevaisuutta. Kirjassa on asiahakemiston lisäksi teos- ja taiteilijahakemistot.
 • Tuominiemi, Jorma (Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), 2018)
  Suomessa alkeishiukkasfysiikan kokeellinen tutkimus aloitettiin tyhjästä vuonna 1965. Tämä kirja dokumentoi suomalaisen kokeellisen tutkimuksen vaiheita aivan alusta aina Higgsin bosonin löytämiseen vuonna 2012 CERNissä. Tänä aikana maailmassa rakennettiin useita mittavia koelaitteistoja aineen perusrakenteen tutkimusta varten. Ne ovat edistäneet merkittävästi käsitystämme aineen mikroskooppisesta rakenteesta. Suomalaiset tutkijat ovat osallistuneet tutkimukseen useilla näistä laitteistoista.
 • Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (N-Y-T-NYT, 2016)
  Kirja kutsuu lukijaa kulkemaan lapsuuden valoisissa ja varjoisissa maisemissa. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja hoitoalojen perus- ja täydennyskoulutukseen. Teosta voi lukea yhdessä lasten kanssa ja se soveltuu myös vanhemmille, isovanhemmille, tutkijoille, päättäjille ja muille lasten elämään osallistuville. Millaisia hyvinvoinnin kokemuksia lapsilla on erilaisissa kasvuympäristöissä? Miten lapset itse kertovat hyvinvoinnistaan? Miten valot ja varjot vaihtelevat lasten arjen kertomuksessa? Lasten hyvinvointi on ollut keskustelunaiheena yhteiskunnallisilla, poliittisilla, koulutuksellisilla ja tutkimuksellisilla areenoilla. Keskustelu on ollut huolenaiheiden, riskien ja uhkien sävyttämää. Äänessä ovat olleet tutkijat, opettajat, vanhemmat, poliitikot ja päättäjät. Lasten omat äänet eivät ole keskustelussa kaikuneet. Tässä kirjassa lähestytään lasten hyvinvointia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kirjan luvut sukeltavat lasten arkeen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Kertojina toimivat lapset ja aikuiset, yhdessä ja erikseen. Kirjaan sisältyvät kertomukset tuovat lasten elämänmakuisen arjen lukijan ulottuville: lapset leikkivät, piirtävät, laulavat, ihmettelevät elämää, itkevät, hassuttelevat, nauravat, vetäytyvät, osallistuvat, sopeutuvat ja asettuvat joskus poikkiteloin. Lukijalle kerrotaan niistä arjen hetkistä, jotka tuottavat lapsille iloa, mielihyvää ja kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Hyvinvointia varjostavia tekijöitä ei kuitenkaan sivuuteta. Kertomuksissa valot ja varjot limittyvät toisiinsa. Kirjan kirjoittajat ovat eläneet ja tutkineet arkea yhdessä lasten kanssa. He ovat kuunnelleet lapsia ja tallentaneet lasten elämää pieniin arjen kertomuksiin. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatuksen ja kerronnallisen tutkimuksen asiantuntemusta
 • Isaksson, Eva (Seksuaalinen tasavertaisuus ry, 1994)
  Seta-julkaisuja ; 4
  Kirja on perusteellinen seksuaalipoliittinen matkaopas kaikkiin Euroopan maihin ja kansainvälisten instituutioiden homoja ja lesboja koskettaviin toimenpiteisiin. Eurooppa muuttuu, muuttuuko Suomi sen mukana?

View more