Kaksikielisyydestä kumpuava erilinjaisuus vuorovaikutuksen ongelmakohtana : eskustelunanalyyttinen tapaustutkimus lähes kaksivuotiaiden kaksosten ja varamummon kommunikaatiosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112552
Title: Kaksikielisyydestä kumpuava erilinjaisuus vuorovaikutuksen ongelmakohtana : eskustelunanalyyttinen tapaustutkimus lähes kaksivuotiaiden kaksosten ja varamummon kommunikaatiosta
Author: Lauren, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112552
http://hdl.handle.net/10138/302680
Thesis level: master's thesis
Discipline: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia vuorovaikutuksen edistymisen ongelmia syntyy arkitilanteissa, joissa osallistujina ovat kaksikieliset (suomi ja saksa) kaksoset ja heitä säännöllisesti hoitava varamummo, joka osaa vain toista lasten käyttämää kieltä (saksa). Tutkimuksen painopiste on vuorovaikutuksessa syntyvien erilinjaisuuksien sekä niiden ratkaisemiseen käytettyjen keinojen analysoinnissa ja luokittelussa. Käsillä oleva tutkimus keskittyy keskustelunanalyysin keinoin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Minkälaisia erilinjaisuuksia arkisissa hoitotilanteissa syntyy ja kuinka osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näitä vuorovaikutuksen ongelmakohtia? Linjaisuus määritellään tutkimusmateriaalin luonne huomioiden kahden eri näkökulman kautta: yhtäältä kielellisenä ja toisaalta toiminnallisena saman- tai erilinjaisuutena. Kielellisellä erilinjaisuudella ymmärretään tässä tutkimuksessa kielikontekstien yhteensopimattomuus esimerkiksi tilanteessa, jossa vierusparin etujäseneksi tarkoitettu vuoro edustaa sellaista kielikoodia, jota toisen osapuolen on mahdoton ymmärtää ja siten tuottaa siihen vastausta samalla kielellä. Sitä kautta kielellinen erilinjaisuus saattaa johtaa myös toiminnalliseen erilinjaisuuteen eli tilanteeseen, jossa yhteisen toiminnan tason ei ole mahdollista edetä. Tutkimusaineistona toimivat tilanteet on videoitu (yhteiskesto 329 min 46 s eli noin 5;5 h) lasten omassa kodissa heidän toisen syntymäpäivänsä aikoihin (iässä 1;11–2;0 vuotta) ja niitä on lähestytty keskusteluntutkimuksen viitekehyksen kautta. Tutkimus osoittaa, että lasten ja varamummon vuorovaikutuksessa esiintyy runsaasti kielellistä erilinjaisuutta. Tyypilliseksi kielellisen erilinjaisuuden syntysyyksi osoittautuu lasten tuottama suomenkielinen vuoro, jonka mummo ottaa aktiivisesti vastaan eli merkitsee sen etujäseneksi, mutta johon hän ei kykene sen edustaman, kontekstissaan ongelmallisen kielikoodin vuoksi tuottamaan reaktiovuoroa. Näin syntyvä kielellinen erilinjaisuus kietoutuu usein yhteen toiminnallisen erilinjaisuuden kanssa: mikäli kielellinen yhteys on katkennut, on myös yhteistä toimintaa hankalaa, ellei jopa mahdotonta, jatkaa. Tutkimusmateriaalin analyysissa esiin nostetaan tilanteita, joissa vuorovaikutukselliset erilinjaisuudet ratkaistaan multimodaalisten keinojen, avun pyytämisen tai ongelmaa korostavan toiston kautta. Lisäksi tarkastellaan tilanteita, joissa erilinjaisuutta ei saada ratkaistua, sillä sitä ei huomata tai huomioida, sitä ei saada yrityksestä huolimatta ratkaistua tai ratkaisuehdotus kääntääkin yllättäen vuorovaikutuksen suunnan. Kooten voidaan todeta kielellisen ja toiminnallisen erilinjaisuuden käsitteiden toimivan hyvin tämänkaltaisen tutkimusmateriaalin analysoinnissa, sillä niiden avulla on mahdollista käsitteellistää vuorovaikutustapahtuman kulkua melko syvälle luotaavalla tasolla. Niiden avulla tutkimusmateriaalille asetettuihin tutkimuskysymyksiin saadaan tuotettua vastaukset, jotka kuvaavat lasten ja varamummon vuorovaikutuksen sujuvia ja epäsujuvia hetkiä ja niissä tapahtuneita ilmiöitä.
Subject: erilinjaisuus
kaksikielisyys
keskustelunanalyysi
lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus
monikielisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record