The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112579
Title: The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching
Author: Kärnä, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112579
http://hdl.handle.net/10138/302691
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee oppimispelien tekemiseen tarkoitettua Seppo-alustaa ja sen soveltuvuutta englanninopetukseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka Seppo-pelin pelaaminen englannintunnilla vaikuttaa suomalaisten seitsemäsluokkalaisten käsitykseen heidän motivaatiotasostaan englannin opiskelua kohtaan. Lisäksi tutkielmassa selvitetään millaisia mahdollisuuksia ja ongelmia englanninopettajat näkevät kieltenopetuksen pelillistämisessä sekä erityisesti Seppo-pelin käytössä englannin opetuksessa. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään motivaation ja pelillistämisen käsitteitä sekä niiden merkityksiä opetuksen kannalta. Lisäksi teoria-osuudessa käsitellään opetuksen digitalisaatiota ja digitaalisten pelien roolia kieltenoppimisessa. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat aineistoon, joka koostuu 84 oppilaan kyselylomakevastauksista sekä kolmesta puolistrukturoidusta opettajahaastattelusta. Oppilaat täyttivät kyselylomakkeen pelattuaan englannintunnilla peliä, joka suunniteltiin käyttäen Seppo-pelialustaa. Kerätyn aineiston analysoinnissa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineiston perusteella Seppo-pelialusta soveltuu pelien suunnitteluun englannin opetusta varten. Pelialusta on helppokäyttöinen ja luovat tehtävät antavat oppilaille mahdollisuuden monipuoliseen kielenkäytön harjoitteluun. Tätä tutkimusta varten suunnitellun Seppo-pelin pelaaminen ei oppilaiden vastausten mukaan kuitenkaan johtanut merkittävään nousuun heidän motivaatiossaan englannin opiskelua kohtaan. Oppilaiden vastauksista käy lisäksi ilmi, että heidän motivaatiotasonsa englannin opiskelua kohtaan on jo lähtökohtaisesti hyvin korkea. Englanninopettajien asenteet Seppo-peliä sekä yleisesti kieltenopetuksen pelillistämistä kohtaan ovat suurimmaksi osaksi positiivisia. Tutkimuksessa haastateltujen opettajien mukaan opetuksessa tulisi kuitenkin käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä. Opetuksessa käytettyjen pelien pitäisi olla teemoiltaan ja sisällöltään relevantteja oppilaille asetettujen oppimistavoitteiden kannalta.
Subject: kieltenopetuksen pelillistäminen
englanti vieraana kielenä (EFL)
motivaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karna_Sara_Pro_gradu_2019.pdf 3.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record