The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112579
Julkaisun nimi: The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching
Tekijä: Kärnä, Sara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112579
http://hdl.handle.net/10138/302691
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Tiivistelmä: Tämä tutkielma käsittelee oppimispelien tekemiseen tarkoitettua Seppo-alustaa ja sen soveltuvuutta englanninopetukseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka Seppo-pelin pelaaminen englannintunnilla vaikuttaa suomalaisten seitsemäsluokkalaisten käsitykseen heidän motivaatiotasostaan englannin opiskelua kohtaan. Lisäksi tutkielmassa selvitetään millaisia mahdollisuuksia ja ongelmia englanninopettajat näkevät kieltenopetuksen pelillistämisessä sekä erityisesti Seppo-pelin käytössä englannin opetuksessa. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään motivaation ja pelillistämisen käsitteitä sekä niiden merkityksiä opetuksen kannalta. Lisäksi teoria-osuudessa käsitellään opetuksen digitalisaatiota ja digitaalisten pelien roolia kieltenoppimisessa. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat aineistoon, joka koostuu 84 oppilaan kyselylomakevastauksista sekä kolmesta puolistrukturoidusta opettajahaastattelusta. Oppilaat täyttivät kyselylomakkeen pelattuaan englannintunnilla peliä, joka suunniteltiin käyttäen Seppo-pelialustaa. Kerätyn aineiston analysoinnissa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineiston perusteella Seppo-pelialusta soveltuu pelien suunnitteluun englannin opetusta varten. Pelialusta on helppokäyttöinen ja luovat tehtävät antavat oppilaille mahdollisuuden monipuoliseen kielenkäytön harjoitteluun. Tätä tutkimusta varten suunnitellun Seppo-pelin pelaaminen ei oppilaiden vastausten mukaan kuitenkaan johtanut merkittävään nousuun heidän motivaatiossaan englannin opiskelua kohtaan. Oppilaiden vastauksista käy lisäksi ilmi, että heidän motivaatiotasonsa englannin opiskelua kohtaan on jo lähtökohtaisesti hyvin korkea. Englanninopettajien asenteet Seppo-peliä sekä yleisesti kieltenopetuksen pelillistämistä kohtaan ovat suurimmaksi osaksi positiivisia. Tutkimuksessa haastateltujen opettajien mukaan opetuksessa tulisi kuitenkin käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä. Opetuksessa käytettyjen pelien pitäisi olla teemoiltaan ja sisällöltään relevantteja oppilaille asetettujen oppimistavoitteiden kannalta.
Avainsanat: kieltenopetuksen pelillistäminen
englanti vieraana kielenä (EFL)
motivaatio


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Karna_Sara_Pro_gradu_2019.pdf 3.326MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot