The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Kärnä, Sara
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906112579
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302691
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee oppimispelien tekemiseen tarkoitettua Seppo-alustaa ja sen soveltuvuutta englanninopetukseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka Seppo-pelin pelaaminen englannintunnilla vaikuttaa suomalaisten seitsemäsluokkalaisten käsitykseen heidän motivaatiotasostaan englannin opiskelua kohtaan. Lisäksi tutkielmassa selvitetään millaisia mahdollisuuksia ja ongelmia englanninopettajat näkevät kieltenopetuksen pelillistämisessä sekä erityisesti Seppo-pelin käytössä englannin opetuksessa. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään motivaation ja pelillistämisen käsitteitä sekä niiden merkityksiä opetuksen kannalta. Lisäksi teoria-osuudessa käsitellään opetuksen digitalisaatiota ja digitaalisten pelien roolia kieltenoppimisessa. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat aineistoon, joka koostuu 84 oppilaan kyselylomakevastauksista sekä kolmesta puolistrukturoidusta opettajahaastattelusta. Oppilaat täyttivät kyselylomakkeen pelattuaan englannintunnilla peliä, joka suunniteltiin käyttäen Seppo-pelialustaa. Kerätyn aineiston analysoinnissa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineiston perusteella Seppo-pelialusta soveltuu pelien suunnitteluun englannin opetusta varten. Pelialusta on helppokäyttöinen ja luovat tehtävät antavat oppilaille mahdollisuuden monipuoliseen kielenkäytön harjoitteluun. Tätä tutkimusta varten suunnitellun Seppo-pelin pelaaminen ei oppilaiden vastausten mukaan kuitenkaan johtanut merkittävään nousuun heidän motivaatiossaan englannin opiskelua kohtaan. Oppilaiden vastauksista käy lisäksi ilmi, että heidän motivaatiotasonsa englannin opiskelua kohtaan on jo lähtökohtaisesti hyvin korkea. Englanninopettajien asenteet Seppo-peliä sekä yleisesti kieltenopetuksen pelillistämistä kohtaan ovat suurimmaksi osaksi positiivisia. Tutkimuksessa haastateltujen opettajien mukaan opetuksessa tulisi kuitenkin käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä. Opetuksessa käytettyjen pelien pitäisi olla teemoiltaan ja sisällöltään relevantteja oppilaille asetettujen oppimistavoitteiden kannalta. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kieltenopetuksen pelillistäminen
dc.subject englanti vieraana kielenä (EFL)
dc.subject motivaatio
dc.title The Seppo game and its perceived effects on motivation in EFL teaching en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline englantilainen filologia fi
dc.subject.discipline English Philology en
dc.subject.discipline Engelsk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906112579

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karna_Sara_Pro_gradu_2019.pdf 3.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record