Vakuuttavuuden foneettiset piirteet suomalaisessa puhekulttuurissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112540
Title: Vakuuttavuuden foneettiset piirteet suomalaisessa puhekulttuurissa
Alternative title: Phonetic characteristics of persuasion in Finnish speech culture
Author: Viikinkoski, Nanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112540
http://hdl.handle.net/10138/302729
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fonetiikka (yleinen linja)
Phonetics (General Phonetics)
Fonetik (allmänna linjen)
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää äänenlaadun ja vakuuttavuuden korrelaatiosuhdetta esiintymistilanteessa. Tutkimuksessa tarkkaillaan myös äänenlaadun ja puhujasta havaittavien henkilömielikuvien mahdollista korrelaatiota suomalaisessa puhekulttuurissa. Suomalaisen puhekulttuurin piirteitä ei ole tutkittu äänenlaadulla laaja-alaisesti. Äänenlaadun tiedetään välittävän tärkeää tietoa puhujasta, mistä johtuen se on otettu tarkasteltavaksi vakuuttavuuden piirteeksi tässä tutkimuksessa. Vakuuttavuuden tutkiminen äänenlaadulla ja foneettisilla tutkimusmenetelmillä tarjoaa uutta tietoa fonetiikan tutkimusalan lisäksi muun muassa puheviestinnän ja kulttuuritutkimuksen aloille. Menetelmät: Tutkimus tehtiin kvalitatiivisilla menetelmillä. Tutkimusaineisto muodostui 12 suomalaisen puhujan spontaanista puhedatasta sekä puheen havaintoarvioista. Puhedataa tarkasteltiin auditiivisesti havaintokokeella ja akustisesti käänteissuodatusmenetelmällä. Havaintokokeessa kuuntelijat arvioivat puhujien äänenlaatua, koulutustaustaa, henkilöpiirteitä sekä vakuuttavuutta. Vakuuttavuutta mitattiin Likert-asteikolla. Havaintoarviot kerättiin e-lomakkeella 30 kuuntelijalta, jotka olivat kasvaneet suomalaisessa puhekulttuurissa. Havaintokokeeseen valittiin eri ikäisiä, sukupuolisia ja koulutustaustaisia kuuntelijoita. Spontaanista puheesta tutkittiin äänenlaatuja myös akustisesti Aalto Aparat -käänteissuodatusohjelmalla. Äänenlaadun tutkittava akustinen parametri oli normalisoitu amplitudiarvo (Normalized Amplitude Quotient, NAQ), jota verrattiin puhujien vakuuttavuudesta tehtyihin Likert-arvioihin. Vakuuttavuuden ja äänenlaadun akustisen parametrin suhdetta mitattiin tilastollisesti Kruskal-Wallis-testillä. Tutkimuksen auditiiviset ja akustiset analyysitulokset esitettiin tilastollisesti taulukoituina. Tulokset ja johtopäätökset: Suomalaisten puheesta havaittiin äänenlaadun piirteet: modaali, narina, käheys ja henkäyssointisuus. Suomalaisiin puhujiin yhdistettiin piirteet: aito, yksitoikkoinen, innostunut, luotettava, analyyttinen, uskottava ja tuttavallinen. Näiden kyseisten piirteiden esiintyvyyden voidaan katsoa heijastuvan suomalaiseen puhekulttuuriin, jossa arvostetaan luotettavuutta, selkeyttä ja aitoutta. Tulokset osoittivat, että tiukka äänentuottotapa yhdistettiin selkeään ja modaaliin äänenlaatuun, jolloin myös puhuja havaittiin vakuuttavaksi. Vakuuttavilla puhujilla esiintyi modaaliäänen lisäksi narinaääntä. Vaikka äänenlaadun akustinen parametri NAQ ei tutkimusaineiston perusteella korreloinut vakuuttavan puhujan äänen kanssa, tukevat akustiset analyysitulokset äänenlaadun roolia itsenäisenä piirteenä puheessa. Havaintoanalyysistä on saatu tärkeää tietoa vahvistamaan äänenlaadun roolia, kun puhujasta havaitaan eri piirteitä. Selkeää korrelaatiosuhdetta äänenlaadun ja vakuuttavuuden välille ei voida johtaa tämän tutkimuksen tuloksista johtuen tutkimusaineiston pienuudesta. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä erilaisten äänenlaatujen käytöstä esiintymistilanteissa suomalaisessa puhekulttuurissa, joissa vakuuttavuus on päämääränä.Goals: The aim of this study was to examine a possible correlation between speaker’s voice quality and his/her persuasiveness in speech performance. The aim was also to detect what speaker characteristics would correlate with different voice qualities in Finnish speech culture. There has not been a lot of research done about Finnish speech culture from voice quality perspective, so any research that can be linked to speech culture offers more information for future studies. Voice quality has been studied for a long time and it is known that it has impact to the speech and can determine how it will be received by listeners. This is a good feature to examine and it helps to measure speaker’s convincingness. Phonetic methods give a new view of inspecting the phenomenon how voice quality can affect convincing speaker’s detection. Methods and material: This qualitative study consists of spontaneous speech samples by 12 different Finnish speakers and of 30 different auditory detection reviews. The data is examined using auditory and acoustic methods. The auditory analysis is based on the results from an auditory detection reviews made by 30 Finnish speaking listeners. This data is collected with e-form. The listeners were detecting and assessing voice quality traits, educational background, speakers’ characteristics and convincingness. Convincingness is measured using Likert scale. The voice quality in those spontaneous speeches is also measured using acoustical methods. Examination is done with glottal inverse filtering program called Aalto Aparat. The Voice quality parameter was normalized amplitude quotient (NAQ) and it was compared to the Likert scale evaluation results of convincing speaker. The correlation between these two parameters are calculated with Kruskal-Wallis test. All the results have been presented statistically. Results and conclusions: Voice qualities modal, creaky, hoarse and breathiness are more easily detected in Finnish speakers. The most detected speaker characteristics were genuine, monotonous, enthusiastic, trustworthy, analytical, credible and familiar. These characteristics can be found as good values in Finnish speech culture. The results show that tense voice production was associated with modal voice and with convincing speakers. Speakers who were evaluated to be convincing were also detected to have creak in their voice. Although the acoustical parameter NAQ did not show any correlation results to Likert scale assessments of convincing speaker based on this data, the acoustical results gave confirmation that voice quality is an independent voice characteristic. The auditory analysis gave important information on the interaction of speaker’s traits and voice quality. Based on this study and data, I could not find defining correlation between voice quality and a convincing speaker, but the results give example about how different voice qualities are detected in a speech that aims to be convincing in Finnish speech culture.
Subject: äänenlaatu
äänenlaadun piirteet
puheen tuottotapa
vakuuttavuus
henkilömielikuvat
suomalainen puhekulttuuri
normalisoitu amplitudiarvo: NAQ


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nanna_Viikinkoski_Pro_gradu_2019.pdf 1.122Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record