Identity-based terms in the programs of the International Queer & Migrant Film Festival

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112566
Title: Identity-based terms in the programs of the International Queer & Migrant Film Festival
Author: Nurmi, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112566
http://hdl.handle.net/10138/302746
Thesis level: master's thesis
Degree program: Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tutkimus käsittelee alankomaalaisen International Queer & Migrant Film Festival -elokuvafestivaalin ohjelmistoissa käytettyä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvää terminologiaa. Festivaalin nimessä esiintyvä termi queer on queer-teoriassa määritelty identiteettikriittiseksi käsitteeksi, mutta sitä käytetään monissa asiayhteyksissä yleisterminä, joka pitää sisällään monia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen erinäisiä muotoja. Kriittinen diskurssianalyysi valikoitui tutkimuksen viitekehykseksi, sillä sitä käytetään laajalti analysoitaessa kielenkäytön suhdetta valta-asemiin, kontrolliin ja syrjintään. Kriittiselle perinteelle on ominaista kyseenalaistaa hallitsevia käytäntöjä, vakiintuneita sosiaalisia järjestyksiä, ideologioita, instituutioita, ja diskursseja. Tämä tutkimus tarkastelee elokuvafestivaalin kielenkäyttöä kriittisesti selvittääkseen kuinka inklusiivinen festivaali on. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia termejä ohjelmistoissa käytetään, ja kuinka tasavertaisesti erilaiset seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kategoriat ovat edustettuina niiden sisällöissä. Tutkimuksen lähtökohtana toimi olettamus, että tiettyihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvä sanallinen viestintä tai sen puute kuvastaa sitä, miten kyseiset ihmisryhmät sisällytetään elokuvafestivaalin piiriin tai poissuljetaan sen ääreltä. Tutkimusaineistona käytettiin International Queer & Migrant Film Festival -elokuvafestivaalin vuosien 2016 ja 2017 ohjelmistoja. Ohjelmistojen sisällöt ovat kaksikielisiä, mutta tutkimus keskittyi ainoastaan englanninkielisen sisällön analysointiin. Tutkimusaineistoon sisältyi myös elokuvafestivaalin johtajan haastattelu, jonka tarkoituksena oli syventyä avoimiin kysymyksiin, jotka ilmenivät ohjelmistojen sisällönanalyysista saatuja tutkimustuloksia tarkasteltaessa. Tutkimustulokset osoittavat, että seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit eivät ole tasaväkisesti edustettuina festivaaliohjelmistoissa. Siinä missä esimerkiksi homoseksuaalisuuteen viittaavat termit esiintyvät verrattain usein, etenkin biseksuaalisuus ja intersukupuolisuus ovat selvästi aliedustettuja suhteessa muihin identiteettikategorioihin. Tämän lisäksi kirjainlyhenteitä, kuten LGBTIQ, ja itsenäisenä esiintyvää termiä queer käytetään toisistaan poikkeavin tavoin. Tutkimus osoittaa, että elokuvafestivaalin ohjelmistojen sisällöissä on havaittavissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välisiä representaation hierarkioita. Tällä voi olla vaikutus aliedustettuihin kategorioihin identifioituvien yksilöiden käsitykseen siitä, miten heidät sisällytetään festivaalin piiriin. Identiteettiin kytkeytyvien kulttuuristen tapahtumien ja niitä järjestävien organisaatioiden on syytä kiinnittää huomiota representaation tasavertaisuuteen.
Subject: seksuaalinen suuntautuminen
sukupuoli
queer
elokuvafestivaali
festivaaliohjelmisto
kriittinen diskurssianalyysi
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record