Experiencias de los alumnos de primaria finlandesa sobre el aprendizaje de español extracurricular

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112536
Title: Experiencias de los alumnos de primaria finlandesa sobre el aprendizaje de español extracurricular
Author: Kurtelius, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: esp
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112536
http://hdl.handle.net/10138/302748
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kielten maisteriohjelma
Master's Programme in Languages
Magisterprogrammet i språk
Specialisation: Iberoromaaninen filologia
Iberian Romance Philology
Iberoromansk filologi
Abstract: Tutkielma käsittelee suomalaisen alakoulun oppilaiden kokemuksia espanjan kielen opiskelusta kerhossa. Tavoitteena on tutkia lasten osallistumiseen vaikuttaneita tekijöitä, oppimismotivaatiota ja tapaa oppia vierasta kieltä. Tutkimus tuo uutta tietoa espanjan kielen oppimisen kokemuksista ja toiminnallisesta kielenopetuksesta lapsen näkökulmasta. Tutkielma koostuu viidestä osasta. Ensimmäinen osa käsittelee suomalaisissa kouluissa pidettävien kerhojen pedagogiikkaa ja suomalaista kielten opetusta sekä kyseessä olevan kielikerhon opetusmetodeja ja tuntien sisältöjä. Toisessa osassa esitellään tutkielman teoriataustaa yleisesti ja erityisesti vieraan kielen oppimisen motivaatioteorioita. Tutkimuksen metodologia ja aineisto kuvataan kolmannessa osassa ja neljäs osa koostuu tulosten esittelystä ja niiden analyysista sekä pohdinnasta. Viidennessä ja viimeisessä osassa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä ja lopuksi tehdään johtopäätökset tutkielmasta. Aineisto kerättiin haastattelemalla espanjan kerhon oppilaita. Haastateltaviksi pyydettiin niitä oppilaita, jotka olivat osallistuneet aktiivisesti kerhon tunneille. Haastattelu perustui vapaaehtoisuuteen. Tutkimukseen osallistui 11 oppilasta; kolme 3.-luokkalaista, neljä 4.-luokkalaista ja neljä 5.-luokkalaista. Tutkielmassa käytettiin fenomenologista lähestymistapaa eli tutkimuskohdetta lähestyttiin ilman ennakko-olettamuksia ja tarkasti rajattua teoreettista viitekehystä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista analyysia. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset liittyivät oppilaiden motivaatioon opiskella, työskentelytapoihin ja heidän käsitykseensä espanjan kielestä. Tulosten perusteella voitiin havaita, että oppilailla oli omakohtainen halu oppia espanjan kieltä ja kiinnostus kieltä kohtaan. Kieli koettiin erikoisena ja erilaisena verrattuna aikaisempiin kielikokemuksiin ja sen oppiminen oli oppilaiden mielestä hauskaa. Mieluisin työskentelytapa oli yhdessä työskentely, kuten pari- tai ryhmätyöt. Oppiminen erilaisten leikkien ja pelien avulla nousi myös tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskuudessa näkyvästi esiin positiivisena kokemuksena.
Subject: kielikerho
kielten oppiminen
espanjan kieli
motivaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record