¡BREAKING NEWS! : Critical discourse analysis exploring political parallelism in the 1-O referendum news coverage by the Spanish press

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112589
Title: ¡BREAKING NEWS! : Critical discourse analysis exploring political parallelism in the 1-O referendum news coverage by the Spanish press
Author: Andreasén, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112589
http://hdl.handle.net/10138/302763
Thesis level: master's thesis
Discipline: alue- ja kulttuurintutkimus
Area and Cultural Studies
Region- och kulturstudier
Abstract: Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on analysoida kriittisesti espanjalaisen lehdistön uutisointia koskien Kataloniassa 1.10.2017 järjestettyä kansanäänestysprosessia. Tarkoituksena on vertailevan media-analyysin avulla selvittää, mitä löytyneet uutisdiskurssit paljastavat Espanjan mediajärjestelmän väitetystä poliittisesta parallelismista. Tutkimuksen aineistona toimivat systemaattisesti kootut, El País ja La Vanguardia sanomalehdissä julkaistut uutistekstit (uutisraportit, artikkelit, kuvat jne.) jotka on kerätty asetetun tutkimusajanjakson 1.9–31.10.2017 aikana. Metodologisesti on valittu kvalitatiivinen tutkimusote, jolla pyritään selvittämään miten monin tavoin poliittinen rinnakkaisuus ilmenee espanjalaisessa lehdistössä. Kriittisen diskurssianalyysin (CDA) teoreettisten työkalujen avulla tämä tutkielma rakentuu vertailevasta diskurssi- ja sisällönanalyysista lehtien El País ja La Vanguardia välillä. Kulttuurintutkimuksen tieteidenvälisen luonteen sekä median kulttuurienvälisen ulottuvuuden huomioiden, tässä tutkimuksessa pyritään käyttämään useiden toisiinsa liittyvien tieteenalojen ja teorioiden tulkitsevaa näkökulmaa, jotta voidaan perusteellisesti ymmärtää monimutkaista vuorovaikutusta Espanjan tiedotusvälineiden ja poliittisten realiteettien välillä. Tämän tutkimuksen tärkeimmät havainnot osoittavat, että espanjalaiset uutiset Katalonian itsenäistymiskansanäänestyksen prosessista syksyllä 2017 olivat poliittisesti puolueellisia. Tutkimusdatan tulkinta-analyysin mukaan Espanjan uutistapahtumien representaatio on usein riippuvaista lehtien piilotetusta poliittisesta asenteesta. Tämän tutkielman havainnointitulokset tukevat hypoteesia Espanjan mediajärjestelmästä tyypillisenä Välimeren alueen mediasysteeminä, jolle on ominaista vahva poliittinen parallelismi. Tutkimus peräänkuuluttaa tarvetta aiheen laajemmalle lisätutkimukselle ja korostaa akatemian tärkeää roolia taistelussa tiedotusvälineiden kautta rakennettavien, poliittisten valtarakenteiden luomista ja ylläpitämistä vastaan.
Subject: Kriittinen diskurssianalyysi
mediadiskurssit
poliittinen parallelismi
representaatio
valtasuhteet
Espanja
Katalonia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record